Ša´abán je měsíc víry a přípravy na ramadán

03.03.2023 13:58

Datum: 3. 3. 2023 (11. šaabán 1444 h), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh dal a dočkali jsme se měsíce šabánu, který je významný, a přesto ho mnozí zanedbávají. V hadísu podle Usámy bin Zajd – radija lláhu anhu – se traduje, že takto oslovil Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam: „Nikdy jsem tě neviděl tolik se postit, jako se postíš v měsíci šabánu.“ Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – mu odpověděl: „Tento měsíc mezi radžabem a ramadánem mnozí zanedbávají, ale je to měsíc, ve kterém jsou naše činy předkládány Pánu všech světů, a proto chci, aby byly mé činy předloženy, když se postím.“

Lidé se soustředí na měsíc radžab, protože je to jeden z Alláhových posvátných měsíců, a vyhlíží ramadán, protože je to měsíc vykonávání činů poslušnosti a uctívání a přibližování se k Alláhovi. Měsíc šabán přichází mezi těmito dvěma měsíci. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – nám ukázal, jak je tento měsíc prospěšný, neboť během něj jsou činy předkládány Mocnému a Vznešenému Alláhovi. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „…chci, aby byly mé činy předloženy, když se postím.“

Traduje se, že Á’iša – radija lláhu anhá – řekla: „Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – se postil tolik, až jsme říkali, že půst nepřeruší, a on půst přerušil, až jsme říkali, že se nikdy nezačne postit. Nikdy jsem neviděla Posla Alláhova – salla lláhu alajhi wa sallam – postit se celý měsíc kromě ramadánu. A nikdy jsem neviděla nikoho postit se tolik jako on v měsíci šabánu.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se hodně postil v měsíci šabánu, aby ukázal, jak je tento významný měsíc prospěšný a jak je dobré, abychom využívali času, který mnozí zanedbávají, k přiblížení se Alláhovi činy poslušnosti. Dodržování půstu v měsíci šabánu je moudré zřejmě také proto, že připravuje muslima na půst v měsíci ramadánu. Ibn Radžab – nechť je k němu Alláh milostivý – uvádí, že je to důkazem toho, že je vhodné vyplnit čas, který lidé zanedbávají, činy poslušnosti, neboť to má Mocný a Vznešený Alláh rád. Také uvádí, že půst v tomto měsíci je přípravou na půst v měsíci ramadánu, jinak bude ramadán pro člověka strastiplný a obtížný. Ale pokud se bude v půstu cvičit a zvykne si na něj, zjistí díky tomu ještě před ramadánem, jak je pěkné se postit, a vstoupí do ramadánu s vervou a nadšením.

Proto učenci považují za vhodné, aby se v šabánu vykonávalo vše, co je stanoveno pro ramadán, tedy dávat almužnu během šabánu, udržovat dobré vztahy s příbuznými v šabánu. Vypráví se, že Anas ibn Málik – radija lláhu anhu – řekl, že jakmile začal šabán, lidé se chopili Koránu a četli jej, dávali almužnu ze svého majetku, aby pomohli slabým a potřebným k půstu v měsíci ramadánu.

V měsíci šabánu se muslimové upínají k tomu, co je pro ně posvátné, jejich city se pojí s jejich Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam. V měsíci šabánu byly seslány verše ukazující postavení Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jeho význam a hodnotu, které se těší u Mocného a Vznešeného Alláha. V tomto požehnaném měsíci přikázal Všemohoucí Alláh, aby byl změněn směr modlitby muslimů (qibla) a to z požehnané mešity al-Aqsá na ctěnou Kábu po té, co se muslimové modlili k posvátnému domu po dobu sedmnácti měsíců a tří dnů a Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – toužil po této změně a čekal na božské zjevení, až mu Alláh splnil jeho přání a vyhověl jeho žádosti v tom, co se mu líbilo, a byla seslána tato slova Všemohoucího Alláha: „Vídáme tě často obracet tvář svou k nebi sem a tam a obrátíme tě proto ke qible, jež se ti bude líbit. Obrať tedy tvář svou směrem k Mešitě posvátné! A kdekoli budete, obracejte tvář svou ve směru jejím!“ (2:144) Je to potvrzením slov Všemohoucího: „… a Pán tvůj tě zajisté obdaří k tvému uspokojení.“ (93:5) Ukazují se tím také správnými slova Á’iši – radija lláhu anhá – když mu řekla: „Zdá se mi, že tvůj Pán spěchá, aby vyplnil tvé tužby.“

Měsíc šabán je časem, kdybychom se měli co nejvíce modlit za Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – neboť k tomu byla seslána tato slova Všemohoucího: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (33:56) Někteří vykladači Koránu vysvětlují, že je to čest, kterou Všemohoucí Alláh prokazuje našemu Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a je vyšší a dokonalejší než čest prokazovaná Adamovi, když bylo andělům přikázáno, aby před ním poklekli a poklonili se. Není možné, aby byl Alláh postaven na roveň andělům. Všemohoucí Alláh nejprve zmiňuje Sebe ve svolávání požehnání na Proroka a po té anděly. Jím prokazovaná čest je tedy na vyšší úrovni než čest prokazovaná anděly a není přípustné, aby byl s nimi Alláh v tomto na stejné úrovni.

V tomto významném měsíci připomínáme, že kdo se nepostil v uplynulých měsících, měl by si pospíšit a postit se, než přijde ramadán, aby splnil svou povinnost, aby vstoupil do ramadánu, aniž by mu zůstávaly nějaké dny půstu, které by měl nahradit. Všemohoucí Alláh praví: „Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později.“ (2:184) Traduje se, že Á’iša – radija lláhu anhá – řekla: „Zbývaly mi nějaké dny, které jsem se v ramadánu nepostila, a nemohla jsem je nahradit jindy než v šabánu.“

—————

Zpět