Rozumný člověk zpytuje své svědomí za roky, které uplynuly z jeho života

30.12.2022 08:41

Datum: 30. 12. 2022 (6. džumádá l-áchira 1444 H), dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Měsíce a roky, dny a noci, časy určené k činům, měřítka stanovených časů, všechny uplynou, běží rychle, noc se neúnavně střídá se dnem, přiblíží vše, co je daleko, a vše nové díky nim zestárne. Šťastný a úspěšný se nedá oklamat, nenechá se splést chamtivostí. Kolik budoucností se již nikdy nevyplní, kolik těch, kdo doufají v zítřek, se ho nedočká.

„Ale Alláh nedá odklad duši žádné, když dostaví se lhůta její, a Alláh dobře je zpraven o všem, co děláte.“ (63:11)

Uplynul a skončil jeden celý rok vašeho života. Uplynutí roku touto podivuhodnou rychlostí ukazuje uplynutí celého vašeho života a vaši cestu na Onen svět. Není snad váš život určitý počet roků, a když uplyne jeden rok, přiblíží se čas vašeho odchodu? Celý jeden rok z vašeho života uplynul a skončil, oznamujíc, že čas na tomto světě není ničím přítelem. Ibn Umar – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – ho vzal za rameno a řekl mu: „Buď na tomto světě jako cizinec nebo jako ten, kdo tudy jen prochází.“ Ibn Umar říkával: „Dočkáš-li se večera, nečekej na ráno. Dočkáš-li se rána, nečekej na večer. Využij svého zdraví, než onemocníš, využij svého života, než zemřeš.“

Služebníci Alláhovi, rok uplynul a byl vaším svědkem, který svědčí ve váš prospěch či proti vám. Vybavte se dostatečně, připravte si spásnou odpověď, usilujte o co nejvíce dobrých skutků, využijte rychle času, který vám zbývá, než budete povoláni, než budete zaskočeni ničitelem rozkoší. Džábir – radija lláhu anhu – vyprávěl, že slyšel Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jak varoval jednoho muže: „Využij pěti věcí, než nastane jiných pět: svého mládí, než zestárneš, svého zdraví, než onemocníš, svého bohatství, než zchudneš, svého volného času, než budeš zaneprázdněn, svého života, než zemřeš.“

Vy, jimž zbývá málo ze života, nevíte, kdy vás překvapí odchod, vy, jejichž vdechnutí se dá spočítat, vy, jejichž dny marně uplynuly, vaše duše je tím nejmilejším, co máte, zachraňte ji. Toto je rada Proroka, vezměte si ji k srdci: „Každý člověk začíná svůj den jako prodavač své vlastní duše. Buď ji osvobodí, anebo zapříčiní její zkázu.“ (podle Muslima)

Vy, jejichž roky plynou jeden za druhým v nedbalosti, vy, jejichž léta plynou, a vy se stále topíte v chybách a hříchu, řekněte, při Alláhovi, na jaký den odkládáte své pokání?! Kdy oznámíte svůj návrat?! Kajte se co nejdříve a mějte se na pozoru před zpožděním. Napravte ve své duši, co bylo zkaženo. Mějte se na pozoru sami kvůli sobě, zasvěťte svůj život získání plného počtu. Konec se přiblížil, změna je blízko. Život je něco, co vám bylo svěřeno do opatrování. V Soudný den na něj budete dotázáni. Abdulláh ibn Masúd – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Člověk neodejde v Soudný den od svého Pána, dokud nebude dotázán na pět věcí: na svůj život a jak ho strávil, na své mládí a jak s ním naložil, na svůj majetek a jak ho získal a na co ho vynaložil a jak naložil se svými vědomostmi.“ Abdulláh ibn Masúd – radija lláhu anhu – řekl: „Zalitoval jsem jedině dne, kdy zapadlo Slunce, a můj život se zkrátil, aniž bych odvedl více práce.“

Je třeba se kát, než bude pozdě. Abú Músá al-Ašaarí – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Mocný a Vznešený Alláh je v noci připraven pomoci tomu, kdo se chce kát za to, co provedl ve dne, a ve dne je připraven pomoci tomu, kdo se chce kát za to, co provedl v noci, a to až do Soudného dne.“ (podle Muslima)

Polepšete se tedy v čase, který vám zbývá, aby vám bylo odpuštěno, co se stalo v minulosti. Budete-li se chovat špatně v čase, který vám zbývá, budete posuzováni podle toho, co bylo i co bude.

Muslimové, dny plynou, každý život jednou skončí, každé tělo jednou zestárne, šťastný je ten, kdo po celý svůj dlouhý život dobře konal. Nešťastný je ten, kdo po celý svůj dlouhý život špatně konal. Abú Bakr – radija lláhu anhu – vyprávěl, že se jeden muž zeptal Proroka, jaký člověk je nejlepší. Prorok mu odpověděl: „Ten, kdo po celý svůj dlouhý život dobře koná.“ Muž se zeptal, kdo je špatný. Prorok odpověděl: „Ten, kdo po celý svůj dlouhý život špatně koná.“

Buďte těmi, kdo myslí na život na Onom světě. Nebuďte těmi, kdo myslí jen na tento svět. Dnes jsou činy a ne zúčtování, zítra bude zúčtování a již žádné činy. Činy jsou posuzovány podle konce. Člověk zemře tak, jak žil. Je odeslán tak, jak zemřel. Džábir – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Každý služebník je odeslán tak, jak zemřel.“ (podle Muslima)

—————

Zpět