Rozloučení s ramadánem

22.05.2020 19:21

Páteční kázání 22. 5. 2020 (29.ramadán 1441 H),Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Chvála Alláhovi, který nám po této zkoušce, která postihla národ, dopřál dočkat se posledního pátku v ramadánu. Byly otevřeny mešity a takto plyne čas, takto to chodí na tomto světě, život Alláhova služebníka se skládá z dní, s každým dnem, který končí, končí i část jeho života.

Díky Alláhově blahosklonnosti jsme byli v tomto požehnaném měsíci poctěni vznešenými činy uctívání, velkolepými činy poslušnosti, navzájem se předhánějícími dobrými skutky, modlitbou a půstem, připomínáním si Alláha a nočními modlitbami, recitováním slov Milosrdného, vynakládáním majetku a konáním dobrého, mešity ožily množstvím věřících připomínajících si Alláha… Není boha kromě Alláha… Kolik skutků bylo zapsáno jako odměna ve váš prospěch na misce vah s dobrými skutky, kolik špatných skutků vám bylo smazáno… Toto je Alláhovo dobrodiní vůči vám a úspěch, který vám Alláh dopřál.

Služebníku Alláhův, slib sám sobě na konci tohoto požehnaného měsíce, že budeš i nadále poslušný vůči svému Pánu, pros Alláha co nejupřímněji, zcela nezávisle, s co největší naléhavostí, aby ti pomohl vytrvat v poslušnosti vůči Němu. Všemohoucí Alláh praví: „Ty, kdož kvůli Nám se usilovně snaží, ty věru povedeme po cestách Svých. A Alláh zajisté je s těmi, kdož dobro konají.“ (29:69) Využijte síly prosebné modlitby ve zbývajících chvílích, které prožijete v hodinách, které zbývají z tohoto velkolepého měsíce. Proste Alláha naléhavě, aby vás učinil jedním ze Svých zbožných služebníků.

Kdo okusí příjemnou chuť poslušnosti, nezprotiví se mu uctívání, ani ho nezačne nudit. Slyšte slova Všemohoucího Alláha: „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ (16:97) Dobrý život spočívá v potěšení z důvěrného rozhovoru s Alláhem, v síle propojení s Alláhem a důvěře v Alláha, spoléhání se na Alláha, žití v poslušnosti vůči Alláhovi a uspokojení s vykonáváním toho, co Alláh uložil za povinnost.

Lidé, zamysleme se nad tím, jak se mají jiní v tomto požehnaném měsíci, a uvědomme si, jaké laskavosti se nám od Všemohoucího Alláha dostává. Vyjádřeme Mu tedy svůj vděk za Jeho dary, oddejme se tomu, že si Ho budeme připomínat a budeme Ho velebit.

V tomto požehnaném měsíci byly o toto velké potěšení připraveny miliardy lidí, kteří neuvěřili ve Všemohoucího Alláha z neznalosti, anebo z domýšlivosti. Nepoznali ramadán, nezažili to potěšení z půstu, noční modlitby a Koránu.

Během ramadánu, kdy se nám dostává daru bezpečí a stability, prožili milióny muslimů ramadán v hrůze a strachu. Žijí v ničivých válkách, nekončícím utrpení a vražedných nemocech.

Věřící bratři a sestry, Umar bin Abdulazíz – nechť je k němu Všemohoucí Alláh milostivý – přikázal, aby byl ramadán zakončen prosbami o odpuštění a dobročinným darem – sadaqatu-l-fitr (dobročinným darem dne přerušení půstu) – který očišťuje postícího se člověka od nepřístojné mluvy a chování. Prosby o odpuštění napravují prohřešky v půstu způsobené nepřístojnou mluvou či chováním. Proto někteří říkali: „Dobročinný dar dne přerušení půstu je pro postícího se člověka jako dvě prostrace náhradou za opomenutí při modlitbě.“ V tomto roce byl tento dobročinný dar stanoven ve výši 120 Kč.

Služebníci Alláhovi, oslavujte Alláha slovy „Alláhu akbar“ od předvečera svátku až do sváteční modlitby, velebte Ho a vyjadřujte Mu tímto svůj vděk za dokončení tohoto daru. Vznešený a Mocný Alláh praví: „Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:185)

 

—————

Zpět