Rozjímání nad stvořením

30.09.2012 08:13

Páteční kázání 28. 9. 2012 (12. dzu l-qi‘da 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ‘alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes se zastavíme u jednoho z nejvýznamnějších forem uctívání, kterou většina lidí zcela opustila. Jde o snadné uctívání, kterým může člověk dosáhnout stupňů těch, kteří se pravidelně provádějí noční modlitbu a drží nepovinný půst. Jde o rozjímání nad Alláhovým stvořením. Alláh říká (ve významu): Vskutku je ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a dne, v lodi, jež pluje po moři s tím, co užitečné je lidem, ve vodě, již Alláh z nebe sesílá a kterou znovu oživuje zem po smrti její - a na ní všechna zvířata se rozptylují - a v pohybu větrů a oblacích podrobených mezi nebem a zemí - v tom všem jsou věru znamení pro lid rozumný. (Kráva: 164). A také říká (ve významu): „A On je ten, jenž sesílá vodu z nebe, a pomocí jí dáváme vyrůst rostlinám všech druhů a dáváme z ní vyrazit zeleni, z níž vznikají zrna seřazená v klasy, i palmám, z jejichž vrchlíků husté trsy datlí visí, i zahradám révy vinné, olivám a jablkům granátovým, jež jsou si podobná i nepodobná. Pohleďte na plody jejich, když uzrávají, a pohleďte na zralost jejich ‒ v tom věru znamení jsou pro lid věřící.“ (Dobytek: 99). Korán je plný takovýchto veršů, což potvrzuje důležitost tohoto uctívání.

Ve známém výroku, ve kterém Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vypráví o sedmi typech lidí, kteří budou v Soudný den ve stínu, zatímco ostatní bude čekat dlouho pod horkým sluncem. V tomto výroku je zmíněn jako jeden ze sedmi: „A člověk, který si o samotě připomněl Alláha, až se jeho oči naplnily slzami!“ Zamyslete nad tímto člověkem: Jde o okamžik, kdy se zamyslel nad velkolepostí Alláha, avšak jemu to zajistilo bezpečí v Soudný den. Za chvilku rozjímání dostal věčné bezpečí a štěstí. Není toto důkazem toho, jak významné je toto uctívání?

Když vidíš déšť a zeleň, jak roste, nezamyslíš se nad tím, jak Alláh oživil mrtvou zem vodou a jak dal vyrůst ohromným stromům a nádherným rostlinám z nepatrného semínka? Uvědomil sis, že tento zázrak, kterého si nevšímáme, je živoucím důkazem toho, že Pán nebes a země je schopen vzkřísit mrtvé? Kdy ses naposledy podíval na noční oblohu a zamyslel ses nad velkolepostí toho, kdo ji stvořil? Pokud jsi takový, že o těchto věcech takto přemýšlíš, tak za to buď Alláhu vděčný, protože jsi dostal velkolepý dar. Pokud ne, pak se zamysli sám nad sebou: Proč ti Alláh dal rozum? V první řadě k tomu, abys vyčetl z Jeho stvoření Jeho velkolepost!

Jedním z těchto Alláhových znamení, které se nám právě promítá před očima a prožíváme ho v těchto dnech, je zkracování dne a prodlužování noci. Alláh říká (ve významu): Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Alláha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: „Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic ‒ sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného!“ (Rod ‘Imránův: 190–191). V tomto jevu je pro nás jak znamení, tak užitek. Toto období je totiž jaro věřících. Noc je dlouhá, a tak je jednoduché se modlit v noci, protože je dostatek času na spánek i na modlitbu, a den je krátký takže je půst jednoduchý. Využijme proto těchto dnů a navykněme sami sebe na noční modlitbu a dobrovolný půst, aby pro nás obě tato velmi štědře odměňovaná uctívání byla v létě snadná.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl o noční modlitbě: „Nejlepší modlitba po povinné je noční modlitba.“ V dalším výroku říká:„Dbejte na noční modlitbu, neboť ta byla tradicí bezúhonných před vámi.“ ‘Abdulláh ibn ‘Abbás, Prorokův bratranec a přední vykladatel Koránu, řekl: „Ten, kdo chce, aby mu Alláh ulehčil dlouhé stání v Soudný den, tak nechť ho Alláh vidí v temnotě noci, jak ze strachu ze Soudného dne a z naděje v milost jeho Pána, stojí v modlitbě a padá na tvář!“

O půstu Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Všechny skutky Adamova syna (člověka) jsou pro něj – dobrý skutek je za deset dobrých skutků – Alláh řekl: ‚Kromě půstu, ten je pro Mě a Já za něj odměňuji! On se zdržuje jídla a pití kvůli Mně‘“ (Poznámka: Tím, že půst je pro Alláha a on za něj odměňuje je myšleno to, že jakmile je přijat, nemůže být poté znehodnocen kvůli vyrovnávání účtů mezi lidmi v Soudný den a to, že jeho odměna je mnohem větší, než aby byla stanovena určitým počtem násobků). V dalším výroku říká: „V ráji je brána, které se říká ar-Rajján, ze které vstoupí postící (ti, kteří pravidelně drželi dobrovolný půst). Jak vstoupí, brána se zavře a po nich nikdo nevstoupí.“A také řekl: „Kdo se postí na stezce Alláhově jeden den, Alláh za to oddálí jeho tvář od pekelného ohně na vzdálenost sedmdesáti podzimů (tj. sedmdesáti let chůze).“ (Poznámka: Alláhovou stezkou je myšlen buď boj či pouť, nebo upřímný úmysl).

—————

Zpět