Role mladých

21.10.2011 16:58

Páteční kázání 21. 10. 2011 (23. dzú l-qi'da 1432), šejch Ahmad 'Abdul'azíz Melegy, mešita v Praze.

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. A k Němu se utíkáme před naším zlem a špatnými skutky. Koho Alláh přivede na správnou cestu, toho z ní nikdo neodvede a koho Alláh nechá zbloudit, toho nikdo na správnou cestu nepřivede. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (sAs) je Jeho služebník a posel. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině, společníkům a těm, kdož ho následují, až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha, dodržujme modlitbu a další pilíře islámu a snažme se jít po přímé a správné cestě. Řekl Převysoký: „Vy, kteří jste uvěřili, bojte se Alláha bázní, jež Mu přísluší a neumírejte jinak, než jako muslimové." (3:102)

Bratři a sestry v islámu,

role mladých je ve společnosti nesmírně důležitá, neboť pokud jsou správní a dobří, pozvednou celý svůj národ. Proto se islám velice poctivě věnuje mládeži, a kdo se podívá na příběh Proroka (sAs), uvidí, že většina jeho společníků byli mladí. Příkladem je třeba první mučedník z Ansárů a štědrý společník 'Umair bin Alhamam (radia' lláhu 'anhu), který se účastnil bitvy Badr. Na začátku bitvy povstal Posel (sAs) a řekl: „Vstaňte k ráji, jehož šířka je jako nebesa a země." 'Umair (radia' lláhu 'anhu) řekl: „Posle Alláha, ráj, jehož šíře je jako nebesa a země?" Posel (sAs) řekl: „Ano." 'Umair řekl: „Úžasné, úžasné." Posel (sAs) řekl: „Proč říkáš úžasné, úžasné?" Umair řekl: „Přísahám při Alláhu, že si přeji jen to, abych byl jeden z jeho obyvatelů." Posel (sAs) řekl: „Jsi z jeho obyvatelů." 'Umair vyndal několik datlí a začal je jíst, pak si řekl: „Jestli budu žít, až dojím své datle, tak to bude dlouhý život". Vstal, odhodil datle a bojoval, až byl zabit. (zdroj: Muslim).

Víte, kdo je omýván anděly? A proč ho tak pojmenovali? Je to mladý ženich Hanzalah bin abí 'Ámer. Po jeho svatbě a první svatební noci uslyšel svolávat k bitvě Uhud, a tak Hanzalah zanechal svou nevěstu a pospíchal, aniž by se umyl, přidal se k Prorokovi, když rovnal bojové linie a poté byl zabit v bitvě. Potom Posel (sAs) mluvil o Hanzalovi (radia' lláhu 'anhu) a řekl svým společníkům: „Co se stalo s Hanzalou? Váš společník je omýván anděly, zeptejte se jeho rodiny, co mu bylo?" A když se zeptali jeho ženy, řekla: „Uslyšel volaní k bitvě, když byl ve stavu džunub (neumytý po noci s manželkou) a rychle odpověděl na volání bez toho, aby se umyl." Když se tato její slova dostala k Prorokovi (sAs) řekl: „Proto ho omývali andělé. Viděl jsem, jak ho andělé omývají z vody oblaků mezi nebesy a zemí."

Prorok (sAs) poukázal na to, že postavení mladého muže, držící se Alláhovy víry, je hned po postavení spravedlivého vládce.

Podle Abú Hurajry (radia 'lláhu 'anhu), že Prorok (sAs) řekl: „Sedm (lidí) Alláh zastíní svým stínem v den, kdy není stín kromě Jeho stínu: spravedlivý imám (vládce), mladík, který vyrorstl v uctívání Alláha Převelikého, muž, jehož srdce je spoutané s mešitou, dva muži, kteří se seznámili a rozešli a měli se rádi kvůli Alláhovi, muž, jehož se snažila svést krásná žena a on jí řekl: ,Já se bojím Alláha', a muž který dával sadaqah (dobročinnost) tak, aby o tom nikdo nevěděl a muž, který o samotě vzýval Alláha a z jeho očí tekly slzy."

A situace národa říká, že když se angažovali mladí, tak se věci změnily. Všichni víme, že tu jsou arabské revoluce a přísahám při Alláhu, že jsem přesvědčený, že tyto revoluce jsou vedené Alláhem, neboť byly překvapivé pro nás i pro Západ a neznám moudra, která z nich plynou a mohou být předzvěstí nové doby. Doufáme v to ve světle proroctví Posla (sAs) když řekl: „Bude u vás proroctví tak dlouho, jak Alláh chce, a pak ho Alláh ukončí, když ho bude chtít ukončit, a pak bude chalífát podle prorockých předpisů tak dlouho, jak Alláh chce, a pak ho Alláh ukončí, když ho bude chtít ukončit, a pak bude doba králů tak dlouho, jak Alláh chce, a pak ji Alláh ukončí, když ji bude chtít ukončit, a pak bude vláda z donucení (dle věrohodných vědců neislámská – tj. dnešní arabské státy a království) tak dlouho, jak Alláh chce, a pak ji Alláh ukončí, když ji bude chtít ukončit, a pak bude chalífát dle prorockého přepisu", a pak ztichl. Zdroj: al-Albání – řetězec správných hadísů.

A k největším problémům, kterými trpí mladí na Západě patří:

1-Nefunkčnost rodiny a absence vzorů: Otec se vzdává jeho nejdůležitější role a žene se za prací, penězi, kariérou a to samé platí pro matku. Řekl Převysoký: „Vy, kteří jste uvěřili, střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Alláha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno." (66: 6). A v obou sbírkách správných výroků (tj. al-Buchárí a Muslim) podle ibn 'Umara Hurairy (radia'lláhu 'anhu) se uvádí, že (salla lláhu 'alajhi wa sallam) řekl: „Všichni jste pastýři a všichni jste zodpovědí za to co vám bylo svěřeno, Imám (vládce) je pastýř a je zodpovědný za to co mu bylo svěřeno, a muž je pastýř ve své rodině a zodpovědný za to, co mu bylo svěřeno, a žena je pastýřka v bytě svého manžela a je zodpovědná za to, co jí bylo svěřeno, a sluha je pastýř v majetku svého pána a je zodpovědný za to, co mu bylo svěřeno."

2 - Náboženská prázdnota a absence činností mešit, které mešity mají vykonávat a nezapojování mládeže do těchto chybějících činností mešit. Naše mládež teď žije v období informační revoluce a otevřenosti ke všem civilizacím a myšlenkám a je to stížnost mnoha mladých, že pokud osoby nezaneprázdníš pravdou, zaneprázdní tě nepravdou a pokud ji nevychováš k poslušnosti, zavede tě k hříchu.

3- Ztráta času. Rozumní znají cenu času a neztratí jedinou hodinu ze svého života a náš Prorok (sAs) nás učil, že člověk bude tázán na hodiny a dny svého života a řekl podle sahíhu Tirmizího: „Neposunou se chodidla služebníka Alláhova v Den soudný dokud není tázán na jeho život v čem ho trávil a na jeho vědomosti co s nimi učinil a na jeho majetek odkud ho získal a co s ním udělal a jeho tělo k čemu ho použil."

Co se od mládeže očekává:

1- Pokání: řekl Převysoký: „Rci: Služebníci moji, kteří jste se dopustili mnoha přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milostovost Alláha, Alláh věru odpouští viny všechny On odpouštějící je i milostivý." (Skupiny, 53: 9)

2- Nekazit bratrství pomluvami, podle Abú Hurajry, že Posel (sAs) řekl: „Víte co je pomluva?" Řekli: „Alláh a Jeho Prorok vědí lépe." Řekl: „Vzpomenutí svého bratra tím, co nemá rád." Řekli: „A co když je to pravda?" Řekl: „Pokud v něm je to, cos řekl, tak jsi ho pomluvil a pokud ne, tak si o něm zalhal."

3- Povinnost si pomáhat v dobru a zbožnosti, jak řekl Alláh (ve významu): „A pomáhejte si v dobru a zbožnosti a nepomáhejte si ve hříchu a bezpráví a střezte se hněvu Alláha, Alláh je věru silně trestající." (Prostřený stůl, 1)

4- Správně se oženit. Shodli se vědci že oženit se s nevěřící ženou, která není z Lidu knihy je zakázané. A co se týče muslimek, tak jsou jim zakázané i muži z lidu knihy. (viz Korán, súra Kráva: 221).

5- Alláh pochválil ty, kteří tráví čas v mešitách (viz Korán, súra Pokání: 18). A v obou sbírkách sahíhů se uvádí, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo postavil mešitu kvůli spokojenosti Alláha, Alláh mu postavil dům v ráji."

—————

Zpět