Rodina v islámu

07.12.2012 15:36

Páteční kázání 7. 12. 2012 (23. muharram 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedna ze základních věcí, na kterou islám velice dbá, je dobro celé společnosti. Aby toto bylo splněno, je třeba o společnost pečovat od začátku. Právě proto islám přikládá obrovskou důležitost rodině a věcem, které s ní souvisí, jako je mimo jiné i sňatek a rozvod. Rodina je základní stavební kámen společnosti, který když je zdravý, je zdravá celá společnost, a když je nemocný, je nemocná celá společnost. Z tohoto důvodu určil islám jasná pravidla pro tyto záležitosti. Každá instituce, každé skupina lidí, pokud chce správně fungovat, musí mít určená pravidla. Jakmile tomu tak není, nemůže taková instituce fungovat. Nejdůležitější institucí je rodina, a proto si zaslouží více než jakákoliv jiná skupina lidí, aby měla jasně určená pravidla.

Prvním pravidlem v rodině je, že mezi manželi vládne láska a milosrdenství, jak Alláh říká v Koránu (ve významu): „A k Jeho znamením patří, že vám z vás samých stvořil manželky, abyste u nich nalezli klid, a vložil mezi vás lásku a milosrdenství. Věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé.“ (30:21). Nejde tedy o diktaturu, ale o soužití dvou lidí, kteří se mají rádi. Kdo chce tohoto dosáhnout, musí si uvědomit, že dokonalý manžel a dokonalá manželka dnes neexistují. Každý máme chyby, a proto, kdo chce žít šťastně, musí si toto uvědomit a přehlížet menší nedostatky u toho druhého, protože i on má nějaké. Ten, kdo hledá dokonalého manžela, dokonalou manželku, bude žít celý život nešťastný.

Zároveň však platí i další pravidla. Věci totiž nefungují vždy tak, jak mají, a proto je třeba určit hranice. Dnes je v módě to, že hranice nejsou, a proto každý zkouší, co mu jeho partner dovolí. Islámu záleží na dobru rodiny, a proto tyto hranice stanovil. Každá instituce či skupina lidí, která chce správně fungovat, musí mít pro případ neshody určeno nějaké řešení nebo mít ve svém středu někoho, kdo má v takovém případě poslední slovo. Stejně tak to musí být i v rodině. Alláh určil, že poslední slovo v takovýchto případech má muž, protože islám staví pravidla na většině, a většinou platí, že žena je více emocionálně založená než muž a že muž dokáže většinou uvažovat racionálněji a není ve svých rozhodnutích unáhlený. Výjimky existují, ale většina má přednost. Právě absence takovýchto hranic způsobuje to, že z malého problému vznikne obrovský problém, který končí rozpadem rodiny. Aby se toto nestalo, aby problém nenarůstal, a posléze byl jednoduše vyřešen, určil islám tato pravidla.

K těmto základním pravidlům patří také to, že živitelem rodiny je muž, a to i v případě, že je žena bohatá. Je ostuda, když muž odmítá jít do práce a nutí svou ženu, aby ho živila. S lítostí však musím říci, že se toto děje.

Snaha o založení dobré a funkční rodiny však nezačíná v manželství, ale ještě před ním. Jednou ze základních věcí při hledání manžela či manželky je, že na prvním místě je bohabojnost člověka. Samozřejmě, že ostatní věci jako fyzický vzhled, finanční situace apod. jsou také důležité, neměly by však být na prvním místě. Pokud se člověk drží tohoto pravidla, bude mít spokojené manželství. Zbožný manžel a zbožná manželka totiž respektují druhého a nepřekračují své hranice především proto, protože jim to Alláh přikázal.

Často se setkáváme s tím, že jsou porušena některá ze základních pravidel a vztah pak nefunguje nebo se zcela rozpadne. Z tohoto důvodu upozorním na ty nejčastější chyby:

Aby byl sňatek v islámu správný, musí splnit určité podmínky. Ty lidé často nesplní všechny:

- Dívka musí být muslimka, případně křesťanka nebo židovka.

- Dívka musí mít svého zástupce, což je v klasickém případě otec, a to i v případě, že není muslimka.

- Často se uzavírá manželství s ateistkami pod záminkou, že jsou z křesťanské společnosti. Takový vztah je v islámu považován za cizoložství (zina).

- Podobně jsou na tom ti, kteří uzavřeli pouze úřední sňatek a žijí spolu bez islámského sňatku. V islámu se muž a žena stávají manžely až po uzavření islámského sňatku. Úřední sňatek nestačí.

Nezodpovědnost některých mužů:

- Někteří muži si neuvědomují, že mají vůči své ženě a rodině velkou zodpovědnost, kterou jim uložil Alláh. Kolik mužů, když se pohádá s manželkou, vysloví rozvod, a pak se chovají, jako by se nic nestalo. V islámu rozvod padne pouhým vyslovením rozvodu ze strany muže, tzn. pokud muž řekne své manželce: „Rozvádím tě“, „Jsi rozvedená“ nebo podobnou frázi, znamená to, že rozvod padl.

- Někteří se domnívají, že rozvod, který padne při hádce, tj. když je muž rozhněvaný, neplatí. Takové tvrzení je chybné. Slyšeli jste snad o někom, kdo vyslovil rozvod s úsměvem na tváři? Jakmile je rozvod vysloven, tak padl, a to bez ohledu na to zda to myslel vážně nebo jen žertoval a bez ohledu na to, zda byl klidný nebo rozzlobený. Jediná výjimka je, když se člověk tak rozhněvá, že si neuvědomuje, co říká. Pokud rozvod padne v takovéto krajní situaci, pak neplatí.

- Mnoho mužů neví nic o pravidlech rozvodu, a dopouští se tak spousty zakázaných věcí, a mnohdy žijí měsíce a roky v zakázaném vztahu, aniž by to věděli. V takovýchto případech jde většinou o to, že si manželé neuvědomují, že rozvod platí, i kdyby byl vysloven v hněvu nebo jen z legrace. Po prvním a druhém rozvodu může muž manželku vrátit zpět, avšak po třetím už vztah definitivně končí. Mnoho mužů se ptá: „Rozvedl jsem svou manželku potřetí, co mám dělat?“ Taková situace už se většinou nedá zachránit.

Je povinností každého muže, který se chce oženit, aby se vzdělal v těchto věcech a dal si na tyto chyby pozor a vždy se zeptal šejcha. Alláh nám pomohl k jednomu velice významnému kroku, který, věřím, omezí výrazně tyto chyby. Muslimská obec v Praze založila Islámskou komisi pro rodinu, jejímž úkolem je uzavírání manželství, potvrzování rozvodů, přijímání žádostí o ukončení manželství ze strany žen a další. Tímto vyzývám všechny muslimy v ČR, aby se v těchto otázkách obraceli na tuto komisi, abychom se tak společně vyhnuli mnohých chybám. Zároveň upozorňuji na to, že tato komise nemá žádnou výkonnou moc a zaměřuje se pouze na část rodinného práva.

—————

Zpět