Respekt jako způsob uctívání

29.03.2013 22:46

Páteční kázání 29. 3. 2013 (17. džumádá th-thání 1434), Husam al-Hashlamoun, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Respekt je obecná lidská hodnota, které lidé vždy přikládali důležitost. Islám však dal respektu takové postavení, díky kterému respekt obsáhl jednání muslima s druhými a všechny společenské vztahy. Respekt má v islámu několik forem: respekt k sobě samému, respekt k rodičům, respekt k ženě, respekt ke společnosti a jejím hodnotám, respekt k vědcům a učencům a respekt k nemuslimům a jejich důstojnosti jakožto lidským bytostem.

Respekt k sobě samému:

Respekt k sobě samému je obraz, který si člověk ve své mysli vytvoří o sobě samém. Není pochyb, že způsob, kterým se člověk dívá sám na sebe, ovlivňuje všechny stránky jeho života. Člověk, který nemá respekt vůči sobě samému, se stává svým vlastním nepřítelem.

Některé ze způsobů, jak dosáhnout tohoto respektu:

- Bohabojnost: Alláh říká (ve významu): „Lidé! Stvořili jsme vás z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se seznámili. Vskutku jsou nejvznešenější z vás ti nejbohabojnější.“ (Komnaty, 13). Ibn Abbás řekl: „Nemyslím si, že člověk, který si přečte tento verš, je schopný někomu říci: ‚Já jsem lepší než ty!‘ Vždyť nikdo nemůže být lepší něčím jiným, než bohabojností.“ Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) byl tázán: „Kdo z lidí je nejvznešenější (nejlepší)?“ Odpověděl: „Ten nejbohabojnější.“ (Sbírka Sahíh al-Buchárí). Alláh říká (ve významu): „Každý, kdo vykoná dobré, ať muž či žena, a je věřící, tomu dáme žít životem dobrým a takovým to oplatíme odměnou podle toho nejlepšího, co konali.“ (Včely, 97). Dobrý život člověku dává respekt k sobě samému, který potřebuje. Abú Sulajmán ad-Dárání řekl: „Ten, kdo napraví své nitro, Alláh mu napraví jeho zevnějšek; a ten, kdo napraví svůj posmrtný život, Alláh napraví jeho pozemský život; a ten, kdo napraví to, co je mezi ním a Alláhem, Alláh napraví to, co je mezi ním a lidmi.“

- Být daleko od pochybných míst, k čemu šarí‘a jasně vyzývá. V tomto je jasný důkaz o tom, že šarí‘a dbá na důstojnost lidí.

- Nepovyšovat se nad druhé. Ten, kdo se povyšuje nad druhé, budou se druzí povyšovat nad něj; a ten, kdo lidem ubližuje, lidé ublíží jemu a naopak. Toto je pravidlo, které učenci odvodili z verše, ve kterém Alláh říká (ve významu): „A nenadávejte na to, co oni vzývají mimo Alláha, aby ve svém nepřátelství z neznalosti nenadávali na Alláha.“ (Dobytek, 108).

- Neprosit nikoho ze stvoření o nic: Ten, kdo neprosí nikoho ze stvoření a o splnění svých tužeb prosí jen Alláha, tomu to Alláh vynahradí a dá mu něco lepšího než to, o co přišel. Dá mu svobodu v srdci, důstojnost a soběstačnost vůči ostatním lidem. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo se snaží zůstat čistým a důstojným, Alláh mu to dá.“

- Péče o osobní hygienu, do čehož patří i nošení pěkného oblečení, a to podle možností. Ibn al-Džauzí řekl: „Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) byl nejčistší a nejlepší z lidí, nikdy ho neopustil siwak a dbal na to, aby z něj nikdy nebyl cítit nějaký nepříjemný pach.“

Respekt k ženě:

Islám ženu poctil, dal důstojnost a přikázal ji respektovat. Dal jí stejná práva i povinnosti jako muži, protože jsou v původu stvoření i v obecných lidských vlastnostech stejní. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ženy jsou vskutku jen sestrami mužů.“ Muž tedy není lepší než žena – lepší je ten bohabojnější. Alláh říká (ve významu): „Vskutku jsou nejvznešenější z vás ti nejbohabojnější.“ (Komnaty, 13).

Respekt ke společnosti:

Respekt ke společnosti má mnoho podob, např.:

- Respekt k dětem, aby měly větší sebejistotu.

- Respekt ke starším. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nepatří mezi nás ten, kdo není milosrdný vůči našim dětem a nechová respekt ke starším.“

- Neurážet city druhých.

Respekt k nemuslimům:

Islám nepřikazuje muslimovi pouze respekt k muslimům, ale i k nemuslimům, a to v mnoha podobách. K těm patří např.:

- Respekt k nemuslimovi jako k člověku: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) přikazoval muslimům, aby vstali, když vidí pozůstalé odnášet mrtvého na hřbitov. Ve výroku stojí: „Když vidíte odnášet mrtvého, tak vstaňte, dokud neprojdou.“ Jednoho dne prošli lidé s nějakým mrtvým a Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vstal. Jeho společníci mu řekli: „Toto je pohřeb žida!“ Odpověděl: „Copak to není duše?“

- Zákaz jim ubližovat. Islám chrání základní lidské potřeby každému člověku, chrání jeho život, čest a majetek. V tom jsou si všichni rovni. Nikdo nemá právo toto porušit bez důvodu, která islám jasně zmínil, v čemž jsou si rovni muslimové i nemuslimové. Alláh říká (ve významu): „A nezabíjejte duši, kterou Alláh zakázal zabít, jinak než právem. To vám uložil za povinnost, snad budete uvažovat.“(Dobytek, 151). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo zabije člověka, s nímž byla uzavřena mírová dohoda, neucítí vůni ráje, ačkoliv ta je cítit ze vzdálenosti čtyřiceti let!“

—————

Zpět