Recitujte Korán

12.05.2017 19:16

Šejch Ahmad Rajab, 16.8.1438/12.5.2017, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Korán je pevný provaz Alláhův, moudré připomenutí a přímá stezka. Vznešený Korán je duchem tohoto lidu, kterému zajišťuje důstojný život a který podněcuje k tomu, aby byl váženou civilizací, a z něhož je třeba čerpat ustanovení a řídit se jím ve slovech i činech, aby bylo vše tak, jak má být. Vznešený Alláh pravil: „A věru tento Korán vede k cestě, jež nejpřímější je, a zprávu radostnou věřícím zvěstuje, kteří zbožné skutky konají, že odměna velká určena je pro ně.“ (Noční cesta, 17:9) Vznešený Alláh učinil seslání Vznešeného Koránu neocenitelným požehnáním pro tento lid, obrovským darem. Vznešený Alláh – Jemu patří sláva – pravil: „Cožpak jim nestačí, že jsme ti seslali Písmo, jež je jim sdělováno? A v tom věru je milosrdenství i připomenutí lidem věřícím.“ (Pavouk, 29:51) A dále pravil: „A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící.“ (Noční cesta, 17:82), a také: „A přišlo k vám nyní od Alláha světlo a Písmo zjevné.“ (Prostřený stůl, 5:15) Ibn Mascúd vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Koho těší, aby miloval Alláha a Jeho Posla, ať čte Korán.“ (upraveno al-Albáním)

Abdulláh Ibn Mascúd (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Recitujte Korán a budete za to odměněni. Neříkám, že ‚alif, lám mím‘ je jedno písmeno, ale ‚alif‘ je za deset, ‚lám‘ je za deset, ‚mím‘ je za deset, to znamená třicet.“ (upraveno al-Albáním) Neboť jedno písmeno znamená jeden dobrý skutek a jeden dobrý skutek znamená deset takových. Prorok (sAs) také řekl: „Recitujte Korán, neboť v Soudný den bude přímluvcem pro toho, kdo ho recitoval.“

Anas (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Vznešený Alláh má v celém lidstvu své lidi.“ Zeptali se: „Kteří to jsou, Posle Alláhův?“ Odpověděl jim (sAs): „Jsou to lidé Koránu, lidé Alláha a ti, kdo jsou Mu nejblíže.“ (podle Ahmeda, upraveno al-Albáním) Al-Menáwí – nechť je k němu Alláh milostivý – vysvětlil: „To znamená ti, kdo znají Korán nazpaměť a kdo se podle něj řídí, jsou blízcí Alláhovi, a znají ho (Korán) tak dobře, jako znají je členové jejich rodiny, byli takto nazváni jako vyjádření jejich chvály, jako se říká ‚Alláhův dům‘...“

Abdulláh bin Amr vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Tomu, kdo se věnoval Koránu, bude řečeno, aby recitoval, pak aby vstal a znovu recitoval melodicky, jako když byl na tomto světě, neboť svého místa dosáhne, až zarecituje poslední verš.“ Prorok (sAs) také řekl, že ten, kdo se nenaučil nic z Koránu nazpaměť, je jako zbořený dům. (podle at-Tirmídhího, udává se, že je to správný hadís)

Moji milí bratři a sestry, snažte se učit Koránu, učte se ho správně číst, zabývejte se naukami o Koránu. Vypráví se, že Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo se naučil Korán a kdo ho vyučuje.“

Moji milí bratři a sestry, prospěch plynoucí z Koránu a odměna za něj je nesmírně veliká, nezměrná. Radím vám i sobě, abychom četli nahlas Vznešený Korán, žádným způsobem ho neopouštěli, každý muslim by si měl stanovit určitou část z Koránu, kterou bude číst každý den, nejen v ramadánu, ba naopak v ramadánu bude číst více, je však třeba zamýšlet se nad verši a jejich významem a řídit se tím, co je v nich psáno. Každý muslim by se měl také snažit učit se Korán nazpaměť nebo aspoň nějakou jeho část. Rodiče by se také měli snažit učit své děti Koránu, podporovat je v tom, aby se ho učili nazpaměť, četli ho nahlas a chovali se podle něj, protože v tom je mnoho dobrého pro ně i pro jejich rodiče na tomto i na Onom světě.

—————

Zpět