Ramadán je měsícem štědrosti a dobrého chování vůči druhým

17.05.2019 09:50

Páteční kázání 17. 5. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prožíváme teď, díky Alláhovi, atmosféru měsíce ramadánu, měsíce štědrosti a dávání, vynakládání úsilí i prostředků a dobrého chování vůči druhým. Je to měsíc pospolitosti a solidarity, odpuštění, měsíc, kdy jsou srdce věřících zalita milostí a ruce těch, kdo se dobře chovají vůči druhým, jsou plné štědrosti. Prorok (sAs) šel příkladem ve vynakládání úsilí i prostředků, štědrosti a konání dobra v tomto požehnaném měsíci. Abdulláh bin Abbás (rAa) ho popsal těmito slovy: „Posel Alláhův (sAs) byl z lidí nejštědřejší a nejvíce štědrým byl v ramadánu, kdy se s ním setkal Gabriel, který se s ním setkával každou noc v ramadánu a učil ho Koránu. Jeho štědrost v tomto měsíci předčila vítr přinášející vydatný déšť.“ (podle Al Buchárího) Potřebujeme následovat jeho vedení a morálku vždy a zejména v tomto měsíci. Tento měsíc se vyznačuje štědrostí, dobročinnost a vynakládání prostředků v tomto měsíci má ještě větší význam než kdykoli jindy a je mu dávána přednost před čímkoli jiným, pro význam tohoto období a znásobení odměny tomu, kdo v tomto období takto koná. Za uspokojení potřeb lidí a úlevu od starostí v tomto požehnaném čase se člověku, který se věnuje dobročinnosti, dostane mnohonásobné odměny. K dobrým činům v tomto požehnaném měsíci patří také spolupráce na nakrmení postících se. Tomu, kdo se o ně postará, se dostane stejné odměny jako jim. Kdo nakrmí postícího se člověka, tomu se dostane stejné odměny jako jemu. Zajd bin Chálid vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo nakrmí postícího se člověka, tomu se dostane stejné odměny jako jemu, aniž by odměna postícího se člověka byla jakkoli snížena.“ (podle At-Tirmídhího)

Mocný a Vznešený Alláh svým služebníkům v tomto měsíci poskytuje milost a odpuštění. Kdo je štědrý ke služebníkům Alláhovým, tomu projeví Svou štědrost i Alláh a odmění ho podle jeho skutků. V půstu se nevyhnutelně objeví chyby a nedostatky. Dobročinnost však tyto chyby a nedostatky napraví. Proto Alláh stanovil jako povinnost na konci měsíce ramadánu almužnu zakát al-fitr jako očištění postícího se člověka od chyb a nepřístojného chování.

Mezi půstem a dobročinností je zvláštní vztah. Dají-li se dohromady, je vstup do Ráje jistý. Prorok (sAs) řekl: „V Ráji jsou místnosti, jejichž vnějšek je viditelný zevnitř a jejichž vnitřek je viditelný zvnějšku.“ Zeptali se ho: „Pro koho jsou, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Pro toho, kdo mluví pěkně, nakrmí jiného člověka, postí se pravidelně a modlí se v noci, kdy lidé spí.“ (podle Ahmada) Proto se naši předkové – nechť je k nim Alláh milostivý – snažili ještě více vynakládat úsilí a prostředky v tomto vznešeném měsíci. Vězte, že Mocný a Vznešený Alláh praví: „Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete.“ (3:92)

Využijte, bratři a sestry, kteří se postíte, této příležitosti, vynakládejte prostředky a dostane se vám jich. Vězte, že největším výrazem vděčnosti za tento dar je, když dáváte z toho, co vám bylo dáno. Všemohoucí Alláh dává určitým lidem dary k užitku Svých služebníků. Dává jim je, pokud z nich dávají. Pokud z nich nedávají, odebere jim je a dá je někomu jinému. Alláh vám dává mnohé a vyžaduje od vás jen málo: „Kdokoli dá Alláhovi půjčku výhodnou, tomu bude vrácena mnohonásobně; Alláh zavírá a otevírá dlaň Svou a k Němu budete navráceni.“ (2:245) Ramadán je nejlepší příležitostí k štědrosti, obdarovávání, předhánění se v konání dobrých skutků a využívání času na vše, co je dobré.

Je to měsíc dobrého chování vůči druhým. Dobré chování je vyžadováno od muslima vždy a zejména během těchto požehnaných dní. Postící se člověk se musí dobře chovat k druhým, být upřímný v uctívání svého Pána modlitbou, půstem, dobročinností, noční modlitbou a dalšími skutky, musí se dobře chovat k druhým, jednat s nimi pěkně, chovat se k nim co nejlépe. Má co dokonce chovat pěkně i k tomu, kdo se k němu zachoval nehezky, nemá oplácet zlé zlým, má odpouštět, promíjet, jak řekl Prorok (sAs): „Jestliže se postíte, nechovejte se nepřístojně, nehlučte. Pokud vám někdo nadává nebo chce s vámi bojovat, řekněte mu, že se postíte.“ Postící se člověk se snaží vyvarovat toho, aby někomu ublížil nebo zasahoval do něčeho, co mu nepřísluší.

Ramadán je měsíc pospolitosti a vzájemné náklonnosti. Je třeba, aby muslim v tomto měsíci udržoval příbuzenské vztahy, spojil se s tím, s kým přerušil styky, odpustil tomu, kdo mu ukřivdil nebo ublížil, neboť Všemohoucí Alláh praví: „Ten, kdo odpouští a o nápravu se snaží, toho odměna je u Alláha.“ (42:40) Prorok (sAs) také řekl: „Alláh ještě více poctí toho, kdo odpouští.“ Nechť nám všem Alláh požehná v tomto významném měsíci a přijme od nás naše skutky.

 

—————

Zpět