Ramadán jako životní příležitost

23.04.2021 13:15

Páteční kázání 23. 4. 2021 (11. ramadán 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh pravdu dí, když praví: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní! Postěte se jen po určený počet dní!“ (2:183)

Zamyslete se nad slovy „určený počet dní…“ Uplynula už první třetina určeného počtu dní a Alláh ví nejlépe, čím byla tato třetina vyplněna. Někteří lidé z toho budou mít zisk, jiní ztrátu, někteří získají, jiní budou škodní, ale musíme, ba je naší povinností konat dobré a přiblížit se Alláhovi ve zbývajících dnech, které uběhnou stejně jako ty předchozí.

Bratři a sestry, mnohé činy, vznešené činy uctívání, různé oblasti přibližují k Alláhovi – chvála Mu – a každý muslim na ně musí dbát a vykonávat je, neboť tento význačný měsíc je příležitostí.

K těmto činům patří modlitby taráwíh a noční modlitby. Traduje se v hadísu podle Abú Dáwúda a dalších, že Abú Dharr – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – sallá lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se modlí s imámem, dokud neodejde, počítá se mu to jako noční modlitba.“

Dbejte, bratři a sestry, na tento drobný dobrovolný čin, za který je však velká odměna. V jednom správném hadísu Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – říká: „Kdo se v ramadánu modlí nepovinné modlitby (taráwíh) s vírou a v očekávání odměny od Alláha, tomu Alláh odpustí dřívější hříchy.“

K dalším významným činům uctívání, na které by měl každý muslim dbát, patří prosebné modlitby. Požehnaný, Všemohoucí Alláh praví: „I pravil Pán váš: ‚Vzývejte Mne a Já vás vyslyším! Ti, kdo se pyšně povyšují nad uctívání, ti věru vejdou do Pekla, kde budou poníženi.‘“ (40:60) Prosebná modlitba je uctíváním, které přibližuje k Mocnému, Vznešenému Alláhovi a má velký význam v měsíci ramadánu, a jaký může být větší význam než ten, že je prosebná modlitba vyslyšena. Traduje se, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Třem lidem nebude odepřena prosebná modlitba: postícímu se člověku, dokud nepřeruší půst, spravedlivému imámovi a člověku, kterému bylo ukřivděno.“

Prosebná modlitba v tomto měsíci je něco jiného než v jiném měsíci. Muslim by ji neměl opomíjet. Měl by prosit za sebe, za svou rodinu a také za muslimy, je možné, že bude právě vyslyšena. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když muslim pronáší prosebnou modlitbu prostou hříchu či přetrhání příbuzenských vztahů, bude vyslyšena jedním ze tří způsobů: vyplní se to, o co prosí, nebo bude uschována pro život na Onom světě, anebo bude ochráněn před stejným zlem.“ Když se druhové Proroka - salla lláhu alajhi wa sallam – zeptali, jestli mají pronášet hodně prosebných modliteb, odpověděl jim, že prosebných modliteb není nikdy dost. Prosebná modlitba je tedy jedním ze způsobů uctívání, kterému by se měl muslim často věnovat a zejména v tomto významném měsíci. Někteří lidé si vzpomenou na prosebnou modlitbu jen tehdy, když někdo udělá něco proti nim, a prosí, aby mu Alláh nedopřál úspěchu, aby si ho vzal jako Mocný a Silný, anebo aby mu Alláh ukázal, co dokáže, ale ani jednou nepožádá Alláha, aby mu dal vstoupit do Ráje, aby mu dopřál dobré potomstvo, anebo aby mu dal správné vedení, vedl ho po správné cestě. Prorok - salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Osud může zvrátit jedině prosebná modlitba. Věk může prodloužit jedině zbožnost. Člověk může přijít o svou obživu kvůli hříchu, který spáchá.“ A také: „Jestliže člověka těší, dostává-li se mu odpovědi od Alláha v těžkých časech, měl by pronášet co nejvíce prosebných modliteb v časech, kdy se má dobře.“

Vynakládejme tedy co nejvíce úsilí a dodržujme modlitby taráwíh a noční modlitby s imámem, využijme půst k prosebným modlitbám.

Prosím Alláha, aby nás v tomto měsíci učinil těmi, kdo budou zachráněni před Ohněm pekelným, aby odpustil muslimům a muslimkám, kteří žijí, i těm, kteří již zemřeli.

—————

Zpět