Radost ze svátku

04.06.2019 09:54

Kázání Svátku přerušení půstu (4.6.2019, šejch Ahmad Rajab

Chvála Alláhovi, díky jehož požehnání jsou dokonány zbožné činy, díky Jeho dobrodiní a milosti se stvoření radují, požehnání a mír budiž s Jeho spolehlivým Poslem, kterého Alláh seslal jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré a jako vzor pro ty, kdo projdou.

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh. Walláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi alhamd.

Muslimové, dnešního dne přerušili muslimové půst, dnešního dne se věřící radují, dnešního dne oslavují Alláha provoláváním „Alláh je Veliký“ za to, jak je vedl. Buďte vděční. Ó Alláhu, Tobě patří chvála za to, s čím jsi nás stvořil, za to, jakou jsi nám dal obživu, jak jsi nás vedl, jak jsi nás učil a seslal jsi nám toho, který řekl: „Každý národ má svůj svátek a toto je náš svátek“. Radost ze svátku je radost, ke které dal Alláh svolení: „Rci: ‚Nechť radují se z dobrodiní a milosrdenství Alláhova a z toho všeho – a to lepší je než to, co shromažďují.‘“ (10:58) Je to radost z toho, že člověk úspěšně zvládl půst, noční modlitby a vydržel až do konce. Všemohoucí Alláh praví: „Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:185) Prorok (sAs) řekl: „Každý postící člověk se může radovat dvakrát, když přeruší půst: z toho, že přerušil půst, a z toho, že se Alláh zaraduje z jeho půstu, až se s Ním setká.“

Je to den hodný oslav pro muslimy, sváteční den, den radosti a štěstí, příležitost k odstranění zloby a zášti ze srdcí. Buďte si, služebníci Alláhovi, bratry a sestrami, pomáhejte si navzájem v Pravdě, nekřivděte si a nebuďte vůči sobě nepřátelští, každý muslim je bratrem druhému muslimovi, nekřivdí mu, nezradí ho, nepohrdá jím, nechovejte k sobě nenávist, nepřerušujte své vzájemné vztahy, neveďte mezi sebou spory, nepodvádějte.

Přišel svátek, abyste znovu navázali vztah s tím, s kým jste ho přerušili, odpustili tomu, kdo vám ukřivdil, udobřili se s tím, kdo vás opustil. Všemohoucí Alláh praví: „Ten, kdo odpouští a o nápravu se snaží, toho odměna je u Alláha.“ (42:40) Prorok (sAs) k tomu řekl: „Alláh ještě více poctí toho, kdo odpouští.“ (podle Muslima)

Nezapomínejte na to, čím jste povinováni vůči své rodině, tedy abyste spolu komunikovali a vynakládali na členy své rodiny prostředky, abyste jim udělali radost.

Pamatujte ve své radosti na ty, k jejichž srdcím se radost nedostane, ty, které přemohla nemoc a upoutala je na lůžka! Pamatujte na své bratry muslimy, kteří žijí ve strachu a děsu, neznají bezpečí, v jejich čtvrtích a vesnicích panuje strach, nerozlišují mezi svátkem a běžným dnem, jejich srdce opanoval strach. Pamatujte na ně, proste Alláha, aby je zbavil strastí a utrpení a aby jim dal místo strachu bezpečí, místo chudoby bohatství, místo smutku radost a štěstí.

Věřící se vyznačují tím, že konají zbožné činy a bojí se jen o to, aby byly přijaty. Všemohoucí Alláh praví: „Ti, kdož dávají to, co dávají, a jejichž srdce se chví před tím, že k Pánu svému se navrátí.“ (23:60) Á’iša řekla: „Posle Alláhův, kdo krade, cizoloží, pije alkohol a bojí se Alláha?“ Odpověděl: „Ne, dcero Spravedlivého, ale ten, který se modlí, postí, dává almužnu a bojí se Alláha, Mocného, Vznešeného.“

Pokračujte, služebníci Alláhovi, v konání zbožných skutků po ramadánu. Jednou z možností, jak pokračovat v konání dobrého po ramadánu je postit se šest dní po sobě jdoucích nebo jednotlivě z měsíce šauwálu po svátku na začátku měsíce, uprostřed, nebo na konci. Traduje se jako správný hadís, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo se postí v ramadánu a pak pokračuje půstem šest dní v měsíci šauwálu, je to, jako by se postil pořád.“

 

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh. Walláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi alhamd.

Ó Alláhu, dej, ať se muslimové shromáždí jako jedna rodina, a přijmi náš půst a naše noční modlitby. Ó Alláhu, dej, ať se dočkáme dalších ramadánů po mnoho let a po dlouhý čas.

—————

Zpět