Půst vychovává

19.06.2015 14:24

Páteční kázání 19. 6. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu:

Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)

„Snad budete bohabojní“ podle výkladu Koránu znamená „obávejte se svého Pána“. Budete se chránit před neposlušností tím, že budete poslušní a budete uctívat Jeho Jediného. V dalším výkladu je „co se týče neposlušnosti, každý půst oslabuje chtíč, který je jejím počátkem“. Podle dalšího výkladu to znamená, že máte být bohabojní ve všech věcech stejně jako při půstu, cítíte, že vás Alláh sleduje, ví, v jaké jste situaci, když jste přestali jíst a pít, pocítíte stav této bohabojnosti, která vás zbavila jídla a pití, ve všech ostatních záležitostech. Přestali jste také s pácháním hříchů, neboť ten, jehož se obáváte, vás vidí jíst a pít a uvidí vás také, jakmile přestanete s hříchy a neposlušností. Půst je školou bohabojnosti. Nejšťastnější je ten, jenž se půstem učí a je bohabojný i v ostatních věcech.

Nejvýznamnějším účelem a nejvznešenějším cílem všech pravidel je to, aby muslim dosáhl na úroveň bohabojných. Když se podíváme, co nám Vznešený Alláh přikázal a co zakázal, najdeme texty, které tuto skutečnost dokazují. Bohabojnost je stavem srdce, vznešeným stavem víry, vysoký post, kterého se dosáhne jedině velikým úsilím a trpělivostí. Kdo ji má, vyznačuje se strachem z trestu Alláha, skrytým i neskrývaným, trpělivě snáší neustálé sledování svých slov, činů a úmyslů, jeho srdce se zavazuje, aby nebyla pošpiněna čistota jeho víry, čímž je umožněn přístup ďábla do lidských duší.

Velmi často Prorok (sAs) nabádal své druhy k bohabojnosti: „Buď bohabojný, ať jsi kdekoli.“ Anas (rAa) vyprávěl, že k Prorokovi (sAs) přišel muž a řekl: „Proroku, chtěl bych odcestovat, přidej mi něco na cestu.“ Prorok (sAs) mu odpověděl:„Nechť ti dá Alláh bohabojnost.“ Vznešený Alláh pravil: „a zásobte se na cestu, však nejlepší zásobou na cestu je bohabojnost! Buďte tedy bohabojní, vy, kdož nadaní jste rozmyslem!“ (Kráva, 2:197)

Učenci diskutovali o míře bohabojnosti. Podle Abú Táliba (rAa) řekl: „Bohabojnost je strach z Ctěného, jednání podle toho, co bylo sesláno, spokojení se s málem a připravenost na den odchodu.“

Bohabojnost znamená to, aby se člověk řídil tím, co ho ochrání před Peklem. To znamená, že bude vykonávat to, co mu Alláh přikázal, a bude se vyhýbat tomu, co zakázal.

Chvála budiž Alláhovi, dostalo se nám každoročního daru, vánku duchovna, nastal čas měsíce ramadánu, ve kterém nám Alláh přikázal se postit. Prorok (sAs) vytvořil tradici, jakým způsobem ho vykonávat, abychom jeho prostřednictvím dosáhli bohabojnosti a stali se lepšími. Půst neznamená pouhý hlad a žízeň. Alláh pravil: „Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné.“ (Kráva, 2:185)

Půst vychovává, člověk se sám vrací k poslušnosti vůči Alláhovi, zanechání všeho, co bylo Alláhem zakázáno, učí se v něm výchovným hodnotám. Proto Prorok (sAs) řekl: „Půst znamená Ráj a ochranný val před Ohněm pekelným.“ (Význam slova „Ráj“ je preventivní ochrana na tomto světě před neposlušností a na Onom světě před Ohněm pekelným.)

Podle Abú Hurajry (rAa) Prorok řekl ve svatém hadísu (od Alláha): „Každý čin jpro člověka samotného, kromě půstu. Půst je pro Mne. A Já za něj dávám odměnu. Půst je ochrana. Jestliže se někdo postíte, nemluvte neslušně a nerozčilujte se. Jestliže vás někdo uráží, řekněte mu, že se postíte. Přísahám při Tom, v Jehož rukách je Muhammadova duše, pach z úst postícího se člověka je Alláhovi milejší než vůně mošusu. Postící se člověk se raduje ze dvou věcí: když přeruší půst a když se setká se svým Pánem, který se raduje, že se postil.“ (všichni se na něm shodují)

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Jestliže se někdo nevzdá lží a špatného chování, nepotřebuje Alláh, aby se vzdal jídla a pití.“ Lež znamená překrucování, tvrzení lží znamená jakýkoli odklon od pravdy, znamená to lež, falešné svědectví apod. Tento výraz v sobě zahrnuje jakékoli nepravdivé řeči, odklon od pravdy a chování se podle toho.

Každý muslim by měl usilovat o to, aby se postil správně, a měl by vědět, že cílem půstu je bohabojnost, strach ze Vznešeného a Všemohoucího skrývaný i neskrývaný, a že půst nás chrání před neposlušností. Měl by o toto usilovat a mělo by to pro něho být motivací, aby se učil bohabojnosti i v ostatních dnech. Kdo tak činí a činí tak pro Alláha, tomu budou odpuštěny hříchy, jak řekl Prorok (sAs): „Kdo se postí ramadán s dobrou vírou a s cílem získat odměnu od Alláha, tomu budou mu odpuštěny jeho dřívější hříchy.“

—————

Zpět