Prvních deset dnů měsíce dzú l-hidždža (pokrač.)

25.08.2017 17:43

Páteční kázání 25.8.2017 (3. 12. 1438), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nyní jsou ty nejlepší dny v roce. Zbožné skutky se nyní mnohokrát násobí, není nic tomu podobného v ostatních dnech roku, ani není žádný zbožný skutek, který muslim vykoná během ostatních dní v roce a za který by byla stejná odměna jako za zbožné skutky vykonané během těchto dní, jak jsme již minule ukázali. Snažte se konat zbožné skutky, nepřipravte se o tyto významné, požehnané dny. Pokračujeme dál v našem hovoru o ustanovených zbožných skutcích, které je třeba využít během těchto deseti dní měsíce dhú al-hidždža a mezi které patří:

- Vztahy s příbuznými

Abú Ajjúb al-Ansárí (rAa) vyprávěl, že jeden člověk řekl Prorokovi (sAs): „Řekni mi, co mám dělat, abych vstoupil do Ráje.“ Prorok (sAs) odpověděl: „Uctívej Alláha, nepřidružuj k Němu, dodržuj modlitbu, dávej almužnu a udržuj vztahy s příbuznými.“ (al-Buchárí a Muslim)

cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Příbuzenské vztahy závisí na Trůnu. Kdo udržuje dobré vztahy se mnou, Alláh s ním bude ve spojení. Kdo se mnou přeruší kontakt, s tím přeruší kontakt Alláh.“

- dobročinný dar a vydávání prostředků na cestě Alláhově

Všemohoucí a Vznešený Alláh praví: „Ti, kdož vydávají jmění své na stezce Alláhově, jsou podobní zrnu, z něhož vyrůstá sedm klasů, z nichž každý má sto zrn. A Alláh mnohonásobně odplácí tomu, komu chce, neboť Alláh je Velkorysý, Vševědoucí.“ (Kráva, 2:261)

cAdí bin Hátim (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „S každým z vás bude hovořit váš Pán. Není mezi vámi tlumočníka. Podívá se vpravo a uvidí činy, které jste vykonali. Podívá se vlevo a uvidí činy, které jste vykonali. Podívá se před vás a uvidí jedině Oheň pekelný, který ho čeká. Zachraňte se před Ohněm pekelným třeba jen polovinou datle (darovanou jako dobročinný dar). A nemá-li ani to, tak alespoň dobrým slovem.“ (Všichni se na něm shodují.) Je-li toto odměna za dobročinný dar obecně, jaká je pak odměna za dobročinný dar během těchto dní, které jsou nejlepšími dny v roce! Nepřipravte se o tuto ohromnou příležitost.

- Půst v den stání na Arafatu, časté připomínání si Alláha a prosby k Němu

Prorok (sAs) řekl: „Dodržujte půst v den stání na Arafatu, neboť doufám, že Alláh za něj odpouští  hříchy za uplynulý rok i za ten následující. A doufám, že za půst v den cÁšúrá Alláh odpouští hříchy za uplynulý rok.“(podle Muslima)

Den stání na Arafatu je nejlepší a nejvýznamnější den pro Všemohoucího Alláha, proto je třeba, aby každý muslim využil této příležitost v tento významný den a postil se, často si připomínal Alláha a obracel se na Něho s prosebnými modlitbami. Vypráví se, že Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší prosebné modlitby jsou prosebné modlitby v den stání na Arafatu. Nejlepší je to, co jsem řekl já a proroci, kteří přišli přede mnou: ‚Není boha kromě Alláha Jediného, není k Němu nikdo přidružován, Jemu patří veškerá moc a chvála, On je Všemohoucí.‘“ (upraveno al-Albáním)

- Využití příležitosti svátku

Svátek je vůbec nejlepším dnem v roce. Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Nejlepšími dny pro Alláha jsou Svátek obětování a následující den.“ Je třeba, aby každý muslim využil tohoto dne tímto způsobem:

- Za prvé začněte modlitbou fadžr ve správný čas, je-li to možné, tak společnou modlitbou, pak pokračujte sváteční modlitbou, buďte veselí, radujte se z tohoto významného dne. Všem připomínáme, aby dodržovali zvyklosti, chování a stanovená pravidla. V den svátku a během následujících dní (jedenáctý, dvanáctý a třináctý den měsíce dhú al-hidždža) je třeba hodně pronášet takbír.

- Obětina: Někteří učenci říkají, že jde o povinnost pro ty, kdo ji provést mohou, někteří říkají, že je to tradice (sunna). V každém případě je za ni odměna a je to záslužný čin u Vznešeného Alláha. Stačí, že je to oživení tradice, vykonání jednoho z islámských rituálů. Al-Barrá bin Azeb vyprávěl, že slyšel kázání Proroka (sAs), kdy říkal: „První, s čím začneme v tento den, bude modlitba, pak se vrátíme a obětujeme. Kdo to udělá, dodrží naši tradici. Kdo obětoval (před modlitbou), je to jen maso, které dá své rodině, a není to obětina.“(podle al-Buchárího)

- Je třeba, aby se v tento den každý muslim také snažil udržovat příbuzenské vztahy, dobré vztahy s rodiči, kontakt s nimi, návštěvy příbuzných, rodiny a svých bratří muslimů.

Nechť Alláh přijme od nás všech naše zbožné skutky.

—————

Zpět