Prvních deset dnů měsíce dhu l-hidždža a jejich užitek

15.10.2012 17:33

Páteční kázání 12. 10. 2012 (26. dzu l-qi‘da 1433), Hussam al-Hashlamoun, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jednou z laskavostí Alláha Nejvyššího je, že pro své služebníky učinil některá období obdobími štědrosti, ve kterých znásobuje dobré skutky, povyšuje o stupně a odpouští špatnosti a učinil je prostorem pro ty, kteří chtějí soutěžit v konání dobra. Posel Alláhův (sAs) nás nabádal, abychom využili tyto dny. A mezi nejvelkolepější období a dny patří právě následující týden, tj. prvních deset dnů měsíce dzu l-hidždža.

A právě Posel Alláhův (sAs) nám ukázal jejich velkolepost a význam, když řekl: „A není dnů ke konání dobrých skutků milejších pro Alláha jako je těchto deset. Zeptali se: ,Posle Alláhův, a není džihád ve jménu Alláha Jemu nejmilejší?‘ Řekl:  ,Ani džihád ve jménu Alláha, pouze muž, který odešel a obětoval sebe a svůj majetek a poté se vůbec nevrátil.‘“ (podle vyprávění Ibn ‘Abbáse, Sahíh al- Buchárí a Muslim).

Alláh Nejvyšší přísahal na těchto prvních deset dnů, a to v súře 89: al Fadžr ‒ Úsvit, ve verši 2: „A při nocích deseti.“ A Alláh Nejvyšší ve svém Koránu přísahá pouze na velkolepé věci, jak pravil Ibn Kathír (nechť se Alláh nad ním slituje). A Ibn ‘Abbás bin az-Zubajr, Mudžáhid a další následovníci pravili, že těchto deset dnů je právě deset dnů měsíce dhu l-hidždža.

Ibn Hadžár (nechť se Alláh nad ním slituje) o těchto dnech pravil: „Zdá se, že hlavním důvodem, proč jsou tyto dny tak výjimečné je, že se v nich schází všechna hlavní uctívání.“ A je tomu tak, v těchto dnech se koná povinnost modlitby, je možné se postit, dávat almužnu a zároveň se v tomto období koná pouť. Tyto dny zahrnují den ‘Arafat, dále velký poutní den, který je dnem desátým a zároveň dnem obětování. A Ibn Hadžár řekl: „Toto všechno přichází pouze v těchto dnech.“

Tyto dny přinášely také užitek i předchozím národům. Jsou to dny, ve kterých se postil prorok Mojžíš (mír s ním) po dovršení třiceti dnů, jak pravil Alláh v súře 7: al-A‘ráf: Rozpoznání, ve verši 142: „A uzavřeli jsme úmluvu s Mojžíšem během třiceti nocí, k nimž jsme přidali dalších deset, takže doba setkání s Pánem jeho trvala čtyřicet nocí.“ A Alláh promluvil k Mojžíšovi (mír s ním) v den desátý měsíce dhu l-hidždža, jenž je dnem obětování a velkým poutním dnem. Je to den, ve kterém Posel Alláhův (sAs) vyzdvihl a chválil Alláha Nejvyššího ve svém posledním kázání na rozloučenou, když řekl: „Je vám zakázána vaše krev, majetek a čest, stejně jako v tomto dni, v tomto vašem měsíci a v této vaší zemi.“ Tím mínil den obětování, den desátý měsíce dhu l-hidždža.

Zvláštním druhem uctívání v těchto dnech jsou dny obětování. Oběti představují to, co se obětuje z dobytka za účelem přiblížení se k Alláhovi. Toto uctívání je stvrzenou sunnou, zvláště pro ty, kteří si to mohou finančně dovolit. Posel Alláhův (sAs) obětoval sám a ukázal nám, že je to nejlepší druh almužny. Podle Al Hákima, Posel Alláhův (sAs) řekl Fátimě: „Vstaň a běž ke své oběti a dívej se, Alláh ti odpustí při první kapce krve každý hřích, který jsi spáchala a řekni: „Věru modlitba má, obřady mé, život můj i smrt má náleží Alláhu, Pánu lidstva veškerého, jenž společníka nemá žádného. A toto mi bylo nařízeno a já první jsem z těch, kdož do vůle Jeho se odevzdali.“ (súra 6:  al An‘ám: Dobytek, verše 162-163).

Imám Ahmad také pravil: „Společníci Posla Alláhova (sAs) řekli: ,Posle Alláhův, co znamená toto obětování?‘ Odpověděl: ,Je to sunna vašeho otce Abraháma (mír s ním).‘ Řekli: ,A jaký to pro nás má užitek?‘ Odpověděl: ,Za každý vlas je jeden dobrý skutek.‘ Zeptali se: ,Myslíš vlna, Posle Alláhův?‘ Odpověděl: ,Za každý vlas z vlny je jeden dobrý skutek.‘“

Obětování má svá pravidla a je třeba, aby ten, kdo přináší oběť, se jich držel. Ten, jenž chce obětovat v tomto období, si nesmí stříhat vlasy, nehty ani nic odstranit z kůže (ať již z nehtů u rukou či nohou, či z kůže), až po obětování, jak je uvedeno v Sahíh Muslim. Toto zahrnuje i knír, vousy atd.

Je důležité během těchto dnů si neustále připomínat Alláha a chválit Ho, jak pravil Posel Alláhův (sAs): „A není velkolepějších dnů a ani milejších pro Alláha ke konání skutků, než těchto deset dnů. Vzpomínejte Jedinečnost Alláha, Jeho velikost a chválení.

Je doporučeno, milí bratři a sestry, v těchto dnech znásobit připomínání si Alláha (opakovat at-tasbíh, at-tahmíd, at-takbír, at-tahlíl) a prosit o odpuštění. Posel Alláhův (sAs) přikazoval vzpomínat Alláha, velebit Ho a chválit Ho.  Proto dbejte na takbír od začátku měsíce dhu l-hidždža stále a všude.

Co se týče půstu v těchto dnech, není doporučeno se postit všech deset dnů, ale pouze několik libovolných dnů.

Bratři a sestry, jestliže se dožijeme takovýchto dní, je třeba, abychom si je nejen uvědomili, ale i využili a konali v nich veškerá uctívání a neprožili je jako jiné obyčejné dny.

—————

Zpět