Prvních deset dní měsíce dhú l-hidždža

04.10.2013 14:50

Páteční kázání 4. 10. 2013 (28. dzú l-qi‘da 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (sAs) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „A tvůj Pán tvoří, co chce a vybírá si.“ (28:68). Jednou z věcí, které si Alláh vyvolil a upřednostnil před ostatními, jsou právě těchto deset dní, které začínají pozítří. Jsou to dny, ve kterých Alláh znásobuje dobré skutky a odpouští špatné skutky více než jindy. Alláh při těchto dnech dokonce přísahá v Koránu: „Při rozbřesku, při nocích deseti, při sudém a lichém“ (89:1-3). Mnoho učenců řeklo ve výkladu těchto veršů, že zmíněných deset nocí jsou prvních deset dní z poutního měsíce dzú l-hidždža, sudé je první den svátku oběti, tj. desátý z těchto dnů, a liché je den ‘Arafa, tj. devátý.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání)  řekl o prvních deseti dnech poutního měsíce dzú l-hidždža: „Nejsou žádné dny, v nichž je konání dobra milejší Alláhu než těchto deset dní.“ Jeho společníci se ho zeptali: „Posle Alláha, ani usilovný boj na stezce Alláha?“ Odpověděl (ve významu): „Ani usilovný boj na stezce Alláha, až na muže, který by vyšel se svým majetkem a nevrátil by se jeho majetek ani on sám.“ (Tj. obětoval by svůj majetek i život pro Alláha.)

V těchto deseti dnech je Den ‘Arafa, o kterém prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že Alláh za jeho půst odpustí hříchy uplynulého i nadcházejícího roku. Tento den je naprosto zásadní pro všechny poutníky. V něm se vykonává nejdůležitější pilíř pouti, bez kterého je pouť neplatná, a tím je zdržování se na planině ‘Arafa celé odpoledne až do západu slunce. Je to den, ve kterém Alláh seslal verš (ve významu): „Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) o tomto dni také řekl: „V žádný den Alláh nevykoupí z pekla tolik služebníků, jako v Den ‘Arafa.“

V těchto dnech je den an-Nahr, poslední z těchto deseti a první ze čtyř dnů svátku. O tomto dni Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že je nejlepším dnem v roce. V tento den se muslimové, poutníci i ostatní, přibližují k Alláhu oběťmi.

Rozumný muslim využije každé příležitosti, kdy Alláh odměňuje a znásobuje dobrý skutek mnohem více než  kdykoliv jindy. Tyto dny jsou jedním z těchto období. Jak je tedy využít?

1. Naprosto nejlepším skutkem, který muslim může v tyto dny udělat, je pouť do Mekky. Ta je pátým pilířem islámu, a proto ten, kdo je schopný ji vykonat, a přesto tak neučiní, jeho islám je neúplný, protože mu chybí jeden pilíř. ‘Umar ibn al-Chattáb (r.A.a.) řekl: „Kdo je schopen pouti, a přesto ji nevykoná, tak je pro něj stejné, kdyby zemřel jako žid nebo křesťan.“ Nejde tedy o věc, kterou by šlo brát ne lehkou váhu. Jde o vážnou věc, na kterou má povinnost myslet každý muslim. Neodkládejte tedy pouť ani rok, pokud jste jí schopni!

2. Pro toho, kdo nejde na pouť, je velice doporučeno, aby v desátý den obětoval ovci, pokud má možnost. Kdo tak chce učinit, ať si od prvního dne z těchto deseti nestříhá vlasy ani nehty, jako to dělají poutníci, a to až do samotného vykonání oběti.

3. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vypráví o Alláhu ve svatém výroku:„Můj služebník se ke Mně nemůže přiblížit ničím Mně milejším než tím, co jsem mu určil za povinnost.“ Měli bychom proto jak v těchto dnech, tak po celý život dbát na správné vykonání náboženských povinností.

4. Ve stejném výroku Alláh říká dále: „… a Můj služebník se ke Mně neustále přibližuje nepovinným uctíváním, dokud si ho nezamiluji.“ Obecně, ale zvláště v těchto výjimečných obdobích, bychom měli dbát na nepovinné způsoby uctívání, kterých je mnoho:

a. Půst: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl o půstu, že Alláh oddálí v Soudný den tvář muslima od pekla za každý postěný den na vzdálenost sedmdesáti let. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech jsou dobré skutky doporučené více než kdykoliv jindy, je vhodné, aby muslim držel půst celých prvních devět dní z těchto deseti. Desátý nesmí být postěn, protože svátky máme zakázáno se postit.

b. Půst v Den ‘Arafa: Jak již bylo řečeno, Alláh odpustí hříchy uplynulého i nadcházejícího roku tomu, kdo se postí Den ‘Arafa, což je devátý z těchto deseti. Toto však neplatí pro poutníky.

c. Dhikr (připomínání si Alláha slovy): Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám přikázal, abychom si v těchto dnech hodně připomínali Alláha slovy „lá iláha illa-lláh“, „Alláhu akbar“ a „subhánalláh“.

d. Nejlepší dhikr je Korán, a proto bychom se měli pokusit přečíst v těchto dnech z Koránu co nejvíce – stejně, jako děláme v posledních deseti nocích ramadánu.

e. Dobrých skutků je velice mnoho. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám nestanovil jeden určitý, kterým bychom se měli zabývat, aby každý dělal to, co mu jde nejlépe. Mezi dobré skutky patří mj.: nepovinná modlitba (mimo zakázané časy), nepovinná almužna (sadaqa), kontaktování rodičů a příbuzných, pomáhání muslimům a mnoho dalších.

 

—————

Zpět