Prospěšnost súry "Upřímnost víry"

01.12.2023 07:43

Páteční kázání 1. 12. 2023 (17. džumádá l-úlá 1445 H), Mešita v Praze  

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh seslal Svému proroku Muhammadovi – salla lláhu alajhi wa sallam – Vznešený Korán, aby byl vedením a průvodcem, aby vedl k Pravdě, k cestě přímé, aby zvěstoval věřícím, kteří konají zbožné skutky, že se jim od Alláha dostane velké odměny. Vyzdvihl význam některých konkrétních súr a veršů. Jednou z nejdůležitějších súr, kterou Všemohoucí Alláh učinil v Koránu ještě prospěšnější, je súra „Upřímnost víry“ (al-Ichlás). Všemohoucí Alláh praví: Rci: ‚On Alláh je jedinečný, Alláh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen, není nikoho, kdo je mu roven.‘“ (112:1-4) Tato súra byla nazvána „Upřímnost víry“, protože jejím tématem je pouze Alláh a nepředkládá žádné jiné téma. Súra Upřímnost víry a dvě šahády v sobě skrývají první islámské dogma, neboť súra Upřímnost víry popisuje božskou podstatu, a dvě šahády odmítají přidružování k Všemohoucímu Alláhovi. Al-Ichlás je jediná súra, ve které je Alláhovi jméno „Věčný“ a jméno Všemohoucího „Jedinečný“. „Věčný“ znamená, že je oporou ve všech věcech a v případě potřeby. „Jedinečný“ znamená, že Mu není nic podobno, nic rovno, nemá žádný protějšek, není ničemu podoben. Imám Ahmad a at-Tirmídhí tradovali, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Přísahám při Tom, jenž má mou duši ve Své moci, kdo prosil Alláha a oslovoval Ho Jeho nejvýznamnějším jménem, když se s tímto oslovením pronese prosebná modlitba, je vyslyšena, když je vyslovena prosba, dostane se mu, o co žádal.“ Súra „Upřímnost víry“ odmítá veškeré podoby nedostatku. Al-Fachr ar-Rází řekl: „Všemohoucí Alláh Sám u Sebe odmítl všechny druhy hojnosti, když řekl „Jedinečný“. Popřel nedostatek a poraženectví slovem „Věčný“. Popřel nedostatečnost a povýšení slovy „neplodil a nebyl zplozen“, popřel protiklad slovy „není nikoho, kdo je mu roven“.

Al-Buchárí a Muslim tradují, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl o této súře: „Přísahám při Alláhovi, tato súra se rovná třetině Koránu.“ Ad-Dáramí tradoval, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo desetkrát zarecituje ‚Rci: On Alláh je jedinečný‘, bude mu za to postaven palác v Ráji. Kdo to zarecituje dvacetkrát, budou mu za to postaveny dva paláce v Ráji. Kdo to zarecituje třicetkrát, budou mu za to postaveny tři paláce v Ráji.“ At-Tabarání tradoval, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo zarecituje ‚Rci: On Alláh je jedinečný‘ každý den padesátkrát bude v Soudný den zavolán z hrobu slovy ‚Povstaň ty, kdo chválíš Alláha, a vejdi do Ráje.‘“

Závěrem si připomeňme, že Všemohoucí Alláh praví: Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a mluvte slova přímá! Alláh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A kdo poslouchá Alláha a posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu nesmírného.“ (33:70-71) Není přímějších slov na světě než súra Upřímnost víry, přestože je tak krátká. Přestaňte s nepěknými řečmi, se zábavou, hraním, tlacháním a kladením množství otázek, nechte svůj jazyk recitovat súru Upřímnost víry vestoje, vsedě, jakkoli jste, přemýšlejte o ní, nechť je vaší cestou k Všemohoucímu Alláhovi – chvála Mu – a dosáhnete úspěchu nesmírného – dá-li Alláh.

Ó Alláhu, obracíme se na tebe s prosbou za palestinský lid, dopřej jim klidu a pokoje. Uzdrav zraněné a ty, které postihlo neštěstí. Ulehči jim, nechť jsou trpěliví.

—————

Zpět