Prosby k Alláhu

23.09.2011 16:28

Páteční kázání 23. 9. 2011 (25. ša'bán 1432), šejch Wael Makarem, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála náleží Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a nikdo Mu není roven. A dosvědčuji, že Muhammad je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdo ho následují až do Soudného dne.

Připomenu sobě i vám, abychom se chránili před trestem Alláha. Vznešený Alláh řekl (ve vyznamu):
„Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než muslimové.“
Dosvěčuji, že svatý Korán je slovo vznešeného Alláha, je pravdou, správným vedením a završením Jeho náboženství. A nejlepším vzorem dodržování náboženství byl příkladný život našeho proroka Muhammada (sAs). A cokoli, co je přidáváno, nebude přijato.

Posel Alláha pravil: „Celý můj národ vstoupí do ráje, kromě toho, kdo odmítne.“ A zeptali se: „A kdo odmítne, posle Alláha?“ Odpověděl: „Ten, kdo mě následuje, vstoupí do ráje, a kdo mě nenásleduje, tím odmítá.“

Vznešený Alláhu, Tebe prosíme o vstup do ráje, a o vše, co nás k němu přibližuje ze slov a činů. A k Tobě se utíkáme před peklem a vším, co nás k němu přibližuje ze slov a činů.

Bratři a sestry v islámu,

každý vidí situaci muslimů ve světě. Muslimské země žádají o pomoc muslimy, některé mají problém s kolonialismem, některé s krutými diktaturami, někde je sucho a chudoba. Některé si stěžují na to, že jim chybí skuteční učenci, kteří by je vedli.

Kdybychom se soustředili na Korán a hadísy, našli bychom skutečné kořeny problémů a jejich řešení. Od ‘Abdulláh ibn ‘Abbáse, že Prorok (sAs) řekl: „Pět proti pěti: Pokud lidé porušují sliby, Alláh dá jejich nepřátelům moc nad nimi. Pokud nežijí podle islámského systému, následkem je rozšíření chudoby mezi nimi. Když se mezi nimi rozšíří hříchy, rozšíří se smrt mezi nimi. Pokud podvádějí při obchodování, následkem je sucho a neúroda. A pátý: když nedávají zakát, neprší.“ Dnes se v Somálsku bude konat modlitba za déšť, aby Alláh ulehčil národům v Africe od sucha, a většina mešit na světě se k tomu připojí modlitbami nebo prosbami za déšť.

Alláh řekl (ve významu): „A objevila se na pevnině i na moři spoušť za to, co ruce lidí způsobily, aby tak Alláh jim dal okusit část z toho, co si vysloužili - snad se obrátí.“ (Byzantinci, verš 1) Imám Ibn al-Qajjim vysvětluje tento verš: „Kdo by měl znalosti o situaci lidí, poznal by, že za všechny důsledky mohou sami lidé svými činy, dobrými či špatnými. Nedodržování správné cesty má za následek utrpení a strádání mezi národy.“ A této verš můžeme aplikovat i v současné době.

Pokud toto víme, musíme se vrátit k Alláhu, oddálit se od hříchu a říkat prosby, ať jsme v dobré nebo špatné situaci. Protože prosby je zbraň věřícího a jeden z nejpevnějších vztahů mezi věřícím a Alláhem, způsob, jak se spojit s Alláhem, aby nám splnil naše potřeby a přání.

 Alláh řekl (ve významu): „Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí.“ (Kráva, 186)

Od an-No‘amána bin Bašír (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Prosba (du‘á) je uctívání.“ A pak Prorok (sAs) přečetl verš: I pravil Pán váš: „Vzývejte Mne a Já vás vyslyším!“ (Odpouštějící, 60)

A vězte, služebníci Alláha, že nevyslyšení proseb má několik příčin: naše hříchy, nepřítomnost srdce při pronášení proseb a pokud žijeme ze zakázaného. Musíme také být trpěliví a nepospíchat na odpověď Alláha.

Nezapomeňme proto dělat prosby pro všechny muslimy, kteří jsou utlačováni a jsou v nouzi.

Alláhu upevni islám a muslimy, víru a věřící. Pozvedni nás svým náboženstvím a pozvedni islám skrze nás.

—————

Zpět