Prorokovy narozeniny

08.11.2019 06:26

Páteční kázání 8. 11. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Přesně v tomto měsíci, měsíci rabí‘ al-awwal, vysvitlo světlo, nadešel úsvit, narodil se nejlepší z lidí, náš pán Muhammad (sAs). O Prorokovi (sAs), milosti a požehnání, Vznešený a Mocný Alláh praví: „Věru Alláh již prokázal přízeň věřícím, když k nim vyslal posla z řad jejich, jenž sděluje jim znamení Jeho, očišťuje je a učí je Písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.“ (3:164)

Je to právě Prorok (sAs), kterým Alláh očišťuje duše věřících a srdce muslimů, učinil jej znamením milosrdenství pro lidstvo veškeré, důkazem pro všechna stvoření, nechť mu Alláh stále navěky žehná a dá mír až do Soudného dne.

Jeho narození bylo začátkem, jeho mise úsvitem, Alláh jeho prostřednictvím vedl na správnou cestu ty, kdo zbloudili, z mála učinil mnoho, poníženým dal sílu.

Posel Alláhův (sAs), přítel Milostivého, nejlepší z duší, neexistuje poslušnost vůči Alláhovi než prostřednictvím poslušnosti k němu: „Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Alláha.“ (4:80) Víra není úplná bez skutečné lásky k němu. Jak řekl Prorok (sAs): „Nejste pravými věřícími, dokud vám nebudu milejší než vaše děti, vaše rodiče a všichni lidé.“

Prorok (sAs) měl tu nejlepší morálku ze všech lidí, byl nejspolehlivější, nejpravdomluvnější, měl nejlepší duši, byl nejvelkorysejší, nejtrpělivější a nejvíce odpouštějící.

Prorok (sAs) je nejlepší z těch, kdo kráčeli po zemi, první, komu byla otevřena nejvyšší úroveň Ráje. Prorok (sAs) říká: „Jsem pánem synů Adamových, první, po kom se rozevře země, první přímluvce a první, jehož přímluva bude přijata.“

Je to milovaný vyvolený, zvolený posel, kterého seslal Mocný a Vznešený Alláh, aby vyvedl lid z pohanství a tmy k víře v jediného boha a k islámu, aby zachránil lidi před zabíjením se, nesvářením a hříchy a přivedl je ke spravedlnosti, vzájemné náklonnosti, souladu a šíření islámu.

Nejvýznamnějším právem, které Prorokovi (sAs) náleží, je, abychom ho poslouchali, abychom následovali jeho tradici, vykonali jeho příkazy, abychom šli jeho cestou a nechali se jím vést. Imám Málik - nechť je k němu Alláh milostivý – říká: „Tradice je jako Noemova archa, kdo na ni nevstoupil, byl zničen, poslední z tohoto lidu se bude chovat dobře, pokud se bude chovat jako ten, kdo byl první.

Alláh ve Své vznešené Knize praví: „To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! A bojte se Alláha, neboť Alláh je věru strašný v trestání Svém.“ (59:80)

Je třeba, aby muslimové následovali tradici Proroka (sAs), konali podle ní a nechali se jí vést a vytrvali v ní. Řekl (ve významu): „Řiďte se podle mé tradice a tradice pravověrných správně vedených chalífů. Držte se jí zuby nehty.“ Prorok říká: „Toto je moje tradice. Kdo má k mé tradici odpor, ten ke mně nepatří.“

Služebníci Alláhovi, zeptejme se sami sebe: „V čem všem jsme konali v rozporu s tradicí? Kolik příkazů jsme porušili? Kolik hranic jsme překročili? Jak velkou část tradice jsme vypustili? Kolik zakázaného jsme udělali? Pane náš, slitování, měj s námi slitování.

Prorokovým (sAs) právem je, abychom četli jeho životopis, řídili se jeho životem, četli zprávy o něm, učili tomu naše děti, zejména nejsou-li ve své zemi. Je (sAs) pro nás příkladem, vedením ve všech záležitostech. Alláh říká (ve významu): „A věru máte nyní v poslu Alláhovu příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (33:21)

Čtěte o jeho životě, o tom, jak se choval k druhým, jak uctíval, jak vedl svou rodinu, jak se choval ke svým druhům, jak se choval k nepřátelům, seznamte se s jeho každodenním životem, jak jedl, jak spal, jak se choval ve všem!

Jeho (sAs) životopis je lékem pro duši a je to užitečné pro rozum, léčí duši, je to aplikace v praxi, aplikovaná interpretace, živoucí vzor Vznešeného Koránu, jak ho popsala matka věřících Á’iša (rAa), že byl chodícím Koránem.

Prorokovým (sAs) právem je, abychom ho milovali. Ne, abychom o tom jen mluvili, nejsou to jen vyřčené prosebné modlitby, láska k němu (sAs) znamená, že ho budeme poslouchat a následovat. Alláh praví ve verši zkoušky: „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (3:31)

Učenci a historikové se neshodují ve stanovení data narození Proroka (sAs). Někteří říkají, že to bylo druhého dne měsíce rabí‘ al-awwal, jiní říkají, že to bylo osmého.

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy všude na světě a učiň všechny kouty světa navždy bezpečnými.

—————

Zpět