Prorocké přikázání

25.09.2020 09:28

Páteční kázání 25. 9. 2020 (8. safar 1442 H), Dr. Usama al-Diri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Využijte pěti věcí, než nastane jiných pět. Využijte života, než přijde smrt. Využijte svého zdraví, než onemocníte. Využijte svého mládí, než zestárnete. Využijte svého bohatství, než zchudnete. Využijte svého volného času, než budete zaneprázdněni.“

Bratři a sestry, rozumný člověk má na paměti obsah tohoto hadísu. Když bude konat to dobré, bude poslušen Požehnanému a Všemohoucímu Alláhovi, bude znát rozdíl mezi tím, co je povolené a co zakázané, bude konat podle toho, co se naučil, tedy dělat to, co je jeho povinností, a vyvaruje se toho, co je zakázané, nashromáždí mnoho dobrých skutků pro život příští, život posmrtný. Kdo koná tak, aby z toho měl užitek po smrti, ten nebude litovat na Onom světě. Kdo využije svého zdraví, než onemocní, také nashromáždí mnoho dobrých skutků, které nemůže nashromáždit v nemoci, protože nemoc brání člověku v mnoha věcech, které by mohl vykonávat, kdyby byl zdravý. Rozumný člověk také využívá svého mládí, než zestárne. Mladý člověk by neměl zanedbávat to, co může udělat pro svůj život příští, než ho dostihne stáří.

Rozumný člověk také musí využívat svého bohatství, než zchudne. Znamená to, že má konat zbožné skutky ze svého bohatství, než ho postihne chudoba. Bohatý, který má prostředky, může pro svůj posmrtný život vykonat mnohé. Může vynakládat prostředky na chudé a potřebné, postavit mešitu pro Všemohoucího Alláha, anebo se může podílet na její údržbě, což se mu počítá jako trvalý dobročinný dar. Může udržovat vztahy se svými příbuznými tím, že se k nim bude chovat pěkně a bude jim dávat z toho, čím ho obdaroval Alláh. Pokud to neudělá, tak bude litovat, až ho postihne chudoba, a bude říkat „kéž bych byl udělal to a to pro svůj posmrtný život“.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Využijte svého volného času, než budete zaneprázdněni.“ To znamená, že každý muslim by měl konat zbožné a dobré skutky, chovat se pěkně k druhým, dokud má volný čas, než ho přestane mít, než bude zaneprázdněný, tedy bude zaměstnán něčím jiným než tím, co mu bude užitečné v životě příštím.

Většina lidí mrhá těmito pěti dary, nedbají do té doby, než zemřou. Alí (radhia lláhu anhu) řekl: „Lidé spí a proberou se teprve, když zemřou.“ Znamená to, že lidé spí, nedbají toho, co jim může být ku prospěchu, až dokud nezemřou. Po smrti to zjistí a zalitují, v agónii smrti, když je opouští život, když jsou pohřbeni, zalitují. Říkají „kéž bych vykonával to, co mi uložil Alláh, kéž bych se vyvaroval toho, co mi Alláh zakázal“. Toto je význam hadísu Alího (radhia lláhu anhu): „Lidé spí a proberou se teprve, když zemřou.“

Abdulláh bin Umar (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že ho Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vzal za rameno a řekl mu: „Chovej se na světě jako cizinec, anebo jako někdo, kdo jen prochází kolem.“ Bin Umar řekl: „Když nastane večer, nečekej na ráno, když ráno vstaneš, nečekej na večer. Využij svého zdraví, než onemocníš, a svého života, než zemřeš.“ „Buď na světě jako cizinec“ – tedy jako člověk, který je daleko od domova, který nepokládá dům, ve kterém žije, za svůj domov, který nežije věčně. Toto jediné slovo zahrnuje řadu různých rad. Protože zná cizinec málo lidí, čelí málo závisti, nepřátelství, nenávisti, pokrytectví a sporům. „Člověk, který jen prochází kolem“ – prochází po cestě, jeho spojení je ještě slabší než u cizince. „Využij svého zdraví, než onemocníš“ – pracuj, když jsi zdravý, na zbožných skutcích, abys pokryl dobu, kdy je nebudeš moci vykonávat dostatečně kvůli nemoci, která ti zabrání v konání zbožných skutků. „Využij svého života, než zemřeš“ – využij dnů svého života k činům, které ti budou k užitku u Všemohoucího Alláha, až zemřeš.

Měl by vědět, že nejlepšími skutky u Alláha jsou víra v Alláha a Jeho Proroka. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) často říkal: „Ó Alláhu, ty, jenž obracíš duše, obrať naše duše k poslušnosti vůči Tobě.“ Také řekl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Duše se obrací více, než vroucí voda v konvici.“ Tedy že duše se obrátí rychleji, než se vaří voda v konvici. On je Stvořitelem těchto duší, které se obrací velkou rychlostí, a co teprve pohyby nohou, rukou a jazyka, kterých je také Stvořitelem?

Druhá věc, která je nutná po poznání Alláha, je poznání proroka Muhammada, neboť je Poslem Alláhovým. Všechno, co sdělil lidem, je pravda. Když mluvil o minulosti, o tom, co se stalo Adamovi, Mojžíšovi, Abrahamovi, Noemovi a dalším prorokům, nebo o faraónovi a podobně. Vše je pravda, vše, co řekl, je pravda, není v tom ani lež, ani chyba. Také, když mluvil o tom, co se stane v budoucnosti, tak mluvil pravdu. Včetně toho, co se stane lidem, když přijdou do hrobu. Také to, co řekl o tom, co se stane v hrobě, je pravda. Také když mluvil o tom, co se stane, když se opustí hrob a duše se vrátí do těla, jaký strach se člověka zmocní, jaká radost, jaká blaženost čeká na světě, který je nekonečný, také o tom mluvil pravdivě.

Nechť nás Alláh všechna upevní ve víře.

—————

Zpět