Promluva imáma k probíhající světové epidemii a doporučení

28.03.2020 16:19

28. 3. 2020, šejch Usama al-Deiri

Promluva imáma k probíhající světové epidemii a doporučení

Vše, co se děje a co vidíme, není ničím jiným, než připomínkou lidstvu, jedno z Alláhových vojsk změnilo běh současných událostí, virus nazvaný Corona ohrožuje svět a celé bytí. Tento virus otřásl světovým zřízením na poli ekonomickém, společenském, kulturním i náboženském. Tento virus zneklidnil celý svět, vzbudil v něm strach, hrůzu a obavy. Proto Mocný a Vznešený Alláh praví: „Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátu na majetku i lidech a plodech – avšak oznam zvěst radostnou trpělivým.“ (2:155) 

Tento virus zastavil letecký provoz i lodě, izoloval svět, který byl jednou vesnicí, jak se říkalo. Tento virus přinutil lidi zůstávat doma, izoloval je od společnosti, od sousedů. Znemožnil shromažďování a uzavřel trhy. V záplavě těchto událostí a narušení zaběhnutého pořádku, kterých jsme svědky, proniknul do celého světa. Súra Húd, o které Prorok (sAs) řekl, že kvůli ní a jím podobným zešedivěl, toto popisuje. Je v ní vykreslena změna, která nečekaně postihne svět, vzbuzující strach a obavy, anebo Noemova potopa s obrovskými vlnami, která zaplaví svět a ve které se utopí lidstvo. Stejně tak tento Corona virus zahrnul celý svět. V důsledku velké potopy se svět proměnil, to krásné zmizelo: cestovní ruch s památkami, přírodní krásy, obyvatelé umírají po stovkách a tisících, svět se v důsledku této potopy změnil. Tato potopa přišla, aby zničila lidskou civilizaci, kterou ovládl materiální život, rozšířila se v ní epidemie sobectví, ovládly ji projevy tyranie a barbarství. Proto Mocný a Vznešený Alláh pravil: „A zachvátila je potopa, neboť byli nespravedliví.“ (29:14) Pak Mocný a Vznešený Alláh popisuje jiný obraz zahrnující tento děsivý obraz, který zničil svět a lidstvo, a vidíme, že se do těchto zemí hned vrací klid a vše se navrací do dřívějších kolejí, cestovní ruch, turisté, ekonomika, nemovitosti, letiště, vše se navrací do dřívějších kolejí, bouře se uklidní a svět se znovu zrodí: „A bylo řečeno: ‚Země, pohlť vodu svou! Nebe, zadrž déšť!‘ I opadla voda, rozkaz byl splněn a loď uvízla na hoře al-Džúdí. Pak bylo řečeno: ‚Pryč s lidem nespravedlivým!‘“ (11:44) Podívejte se na Alláhovu vůli, která toto na tomto světě způsobila, aby nám lidstvu ukázala tuto potopu a tyto vlny božskou vůlí a jediným slovem „bylo řečeno“, těmito prostými slovy Mocný a Vznešený Alláh ukazuje, jak jednoduché je přikázat pro Toho, kdo vše řídí, neboť On, Všemohoucí, jemuž patří sláva, je vládcem všeho bytí, jeho Stvořitelem, On je ten, kdo je všeho schopný a vše řídí.

Každý muslim musí být neochvějný a nenechat se ovládnout tímto strachem a hrůzou, která ovládla lidi na Zemi. Všemohoucí a Požehnaný Alláh praví: „A Alláh uvádí podobenství o městě, jež bylo bezpečné a spokojené a jemuž se dostávalo obživy v hojnosti ze všech stran, však nevděčné bylo vůči dobrodiní Alláhovu. A Alláh jim dal okusit oděvu hladu a strachu za to, čeho se dopustili.“ (16:112)

Neděje se to právě teď? Ano.

Jaké je řešení? Jaká je cesta? Poslyšte, co Všemohoucí a Požehnaný Alláh praví v súře Noční cesta: „Jestliže opět začnete, začneme i My.“ (17:8) Když začnete znovu poslouchat Alláhova přikázání a vyvarujete se Jeho zákazům, Jemu patří sláva a On je Všemohoucí, jestliže budete udržovat dobré příbuzenské vztahy, vzdáte se lichvy, podvádění a sobectví, vrátíme se i My, tedy navrátí se Alláh, Mocný a Vznešený, k lidstvu. Dobro, obživa, klid, bezpečí, obchod, hospodářství – toto je shrnuto slovy: „Pomůžete-li Alláhovi, On zajisté pomůže vám…“ (47:7)

Samozřejmě někteří si řeknou, co je to za černý obraz, který je zde popsán. Noemova potopa a vesnice, která se zřekla Alláhových darů. Do takové míry jsme skutečně špatní, a proto nás Alláh vyhnal ze Svého domu, zavřel domy, byly zavřeny mešity a lidé se přestali scházet ke společné modlitbě. Ne, nemáme zde na mysli, když se zřekla Alláhových darů, že odstoupila od víry ve Všemohoucího Alláha, sláva Mu. Člověk se možná zříká Alláhových darů, neboť nezná jejich hodnotu. Daru bezpečnosti a bezpečí, zdraví, daru života, vidění, daru mít potomky, klidu a pokoje, toto vše jsou Alláhovy dary, On je Všemohoucí a Jemu patří sláva.

Neříkám zde, že je to černý obraz, je to optimistický obraz. Pojďme se podívat, co řekla matka věřících Áiša (rAa) v hadísu, který tradoval at-Tirmízí. Zeptala se Proroka (sAs) na mor a on jí vysvětlil, že jsou to muka, která Alláh sešle na toho, na koho chce, a Alláh ho učinil milosrdenstvím pro věřící. Člověk, který je trpělivý a doufá v odměnu od Alláha, ví, že ho postihne jen to, co Alláh předurčil, anebo se stane mučedníkem.

Proto vaše setrvávání v karanténě je tím, co činili Prorok (sAs) a jeho druhové, když setrvávali ve svém domě a doufali v odměnu od Alláha, Mocného a Vznešeného, a za to vám náleží odměna od Alláha, Všemohoucího, Požehnaného, když budete dodržovat nařízení, zákony a zdravotní předpisy. To vše je ve váš prospěch, ve prospěch tohoto lidstva, abychom se nestali těmi, kdo se řídili jen vlastní hlavou, aniž by popřemýšleli o tom, jak se zachovali lidé v dřívějších dobách.

Nechť nám dá všem Alláh zdraví.

—————

Zpět