Proč je dobré modlit se za proroka Muhammada a svolávat na něj mír

16.01.2015 11:55

Páteční kázání 16. 1. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

To nejmenší, co musíme udělat pro našeho proroka Muhammada (sAs), je často se za něho modlit a svolávat na něj mír. Největším darem pro tuto komunitu, ba dokonce nejvýznamnějším pro celé lidstvo, kterým Alláh lidi obdaroval, je milovaný, vyvolený Muhammad (sAs), který byl poslán, aby ukázal správnou cestu, vyzýval k následování Alláha s Jeho svolením a byl světlem na této cestě. Každý muslim by měl děkovat za tento ohromný dar, neboť milovaný Muhammad (sAs) byl příčinou jeho uvedení na správnou cestu, uvedení na správnou cestu všech věřících a muslimů. Jsme mu povinováni tím, že se za něho budeme často modlit a svolávat na něj mír (sAs).

Alláh nám přikázal se za něho modlit a svolávat na něj mír v tomto verši: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; i vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (Spojenci, 33:56) Al-Buchárí (nechť je k němu Alláh milostiv) citoval Abú al-cÁliju: „Alláhova modlitba je Jeho chvála u andělů, modlitba andělů je prosebná modlitba (ducá‘).

Imám Ibn al-Kathír (nechť je k němu Alláh milostiv) řekl: „Význam tohoto verše spočívá v tom, že Vznešený a Všemocný Alláh dal svým služebníkům na vědomí, jakou váhu má pro Něho Jeho služebník a prorok Muhammad u andělů, kteří jsou nejblíže Alláhovi, když On ho chválí u Svých nejbližších andělů, a andělé se za něho modlí, pak Alláh přikázal obyvatelům podsvětí, aby se za něho modlili a svolávali na něj mír, aby se jeho chvála z obou světů (nadpozemského a podsvětí) znásobila.“ Služebníci Alláhovi, modlitba za proroka Muhammada (sAs) a svolávání míru na něho zvyšuje počet dobrých skutků a smazává hříchy. Imám Muslim ve své sbírce hadísů jmenuje cAbdulláha bin Amr bin al-cÁs (rAa), který citoval slova Posla Alláhova (sAs): „Kdo se za mne pomodlí jednu modlitbu, za toho se Alláh pomodlí deset.“

An-Nisá’í uvádí hadís podle Anase (rAa), který citoval Posla Alláhova (sAs): „Kdo se za mne pomodlí jednu modlitbu, Alláh se za něho pomodlí deset a bude mu smazáno deset hříchů a postoupí o deset stupňů.“

Prorok (sAs) také řekl: „Kdo uslyší ´ázán a řekne: ‚Ó, Alláhu, Pane této dokonalé výzvy a této modlitby, dej Muhammadovi vysoké postavení a přednost a pošli ho na místo, které je chváleno a které jsi mu slíbil,‘ tomu patří moje přímluva v Soudný den.“ (podle al-Buchárího)

Ubaj bin Kacb (rAa) vypráví, že Posel Alláhův (sAs) vstal, když uplynula třetina noci, a řekl: ‚Lidé, pronášejte jméno Alláhovo, pronášejte jméno Alláhovo, nastal den, kdy rozezní se znějící a přijde po ní následující (znamení Soudného dne), přišla smrt se vším všudy, přišla smrt se vším všudy.‘“ Ubaj se zeptal: „Posle Alláhův, často se za tebe modlím, kolik svých modliteb ti mám věnovat (tj. místo prosebných modliteb, které pronáším pro sebe)?“ Odpověděl: „Kolik chceš.“ Abí řekl, že čtvrtinu. Prorok odpověděl: „Kolik chceš. Čím více jich bude, tím je to pro tebe lepší.“ Ubaj řekl, že polovinu. Prorok odpověděl: „Kolik chceš. Čím více jich bude, tím je to pro tebe lepší.“ Ubaj řekl, že dvě třetiny. Prorok odpověděl: „Kolik chceš. Čím více jich bude, tím je to pro tebe lepší.“ Na to mu Ubaj odpověděl: „Budu se za tebe modlit všechny modlitby.“ Prorok řekl: „Bude o tebe postaráno a bude ti odpuštěno.“ V jiné verzi je: „Alláh tě vyslyší, co se týká tvé starosti o tento svět i o onen svět.“

Traduje se, že Ubaj bin Kacb používal jednu prosebnou modlitbu, která se ho týkala a kterou v té době prosil za sebe. Když se ptal Proroka: „Často se za tebe modlím, kolik svých modliteb (prosebných modliteb – ducá‘) ti mám věnovat?“, sdělil mu Prorok (sAs), co je pro něho nejlepší a na konci hadísu řekl: „Bude o tebe postaráno a bude ti odpuštěno, když vyměníš svoji prosebnou modlitbu za modlitbu pro Proroka, pro kterého bude určena.“ Znamená to, že Prorok (sAs) věděl, že se v určitou dobu modlí určitou prosebnou modlitbu, která se ho týká, jak bylo uvedeno v některých tradicích. Prorok ji chtěl pro sebe, když se ho zeptal, a ukázal mu, co je pro něho lepší. Z tohoto hadísu plyne ponaučení, že by si měl každý vyhradit určitý čas, kdy bude pronášet prosebné modlitby a modlit se za Proroka tak, jak to dělal Ubaj bin Kacb.

Je také možné často se za něho modlit a pronášet za něho prosebné modlitby tím, že ho připojí ke svým prosebným modlitbám, takže vždy, když prosí za sebe, modlí se za svého Proroka a tím je modliteb více. A Alláh to ví nejlépe.

Podle imáma Muslima se máme modlit za Proroka (sAs) zejména ve svých prosebných modlitbách, které tím budou lépe vyslyšeny.

Moji drazí bratři/sestry ve víře, vězte, že je velmi prospěšné modlit se za Proroka, přináší to mnoho dobra, ale nezbývá na to čas. Modlete se tedy častěji za Proroka a svolávejte na něj mír zejména v pátek a během páteční noci, neboť Prorok (sAs) řekl: „Jedním z vašich nejlepších dnů je pátek. V něm byl stvořen Adam a v něm zemřel a v něm nastane Soudný den. Modlete se za mne hodně v tento den. Vaši modlitbu mám před sebou.“ Zeptali se ho: „Jak by ti mohla být předložena naše modlitba, když budeš mrtvý?“ Odpověděl: „Alláh zakázal, aby těla proroků spočinula na Zemi.“ Také řekl: „Modlete se za mne, ať jste kdekoli. Vaše modlitba se ke mně dostane.“

Modlete se tedy za něho často, dávejte si pozor, abyste neopomněli modlitbu za něho a nezapomněli na něho. Podle dalšího správného hadísu Posel Alláhův řekl: „Kdo se za mne zapomněl pomodlit, chyboval na cestě do Ráje.“ A také: „Lakomec je ten, kdo se o mně zmínil a nepomodlil se za mne.“

Nechť mu Alláh žehná a dá mu mír.

—————

Zpět