Pro jakou vinu byla (duše) utracena… (81:9)

20.10.2023 05:56

Datum: 20. 10. 2023 (5. rabí´ath-thání 1445 H)
Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Imám Muslim traduje ve své sbírce správných hadísů, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Všemohoucí Alláh praví: ‚Moji služebníci, zakázal jsem si nespravedlnost a zakázal jsem ji i vám. Nebuďte nespravedliví.‘“ Všemohoucí Alláh Sám Sobě zakázal nespravedlnost a zakázal ji také mezi všemi tvory, ba dokonce poslal posly se vznešenými cíli, z nichž nejvýznamnější je to, aby lidé uctívali svého Pána a aby přestali uctívat modly, a dále s tím, že Všemohoucí Alláh zbaví své služebníky útlaku a nespravedlnosti: „Faraón se v zemi povyšoval a učinil z jejích obyvatel strany rozličné, přičemž jednu skupinu z nich utiskoval a zabíjel syny jejich a nechával jen ženy jejich naživu. A byl jedním z těch, kdož pohoršení šířili.“ (28:4)

Lidé se v předislámské době, než byl poslán náš Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – navzájem varovali před nespravedlností, ba dokonce si navzájem přikazovali, aby byla utiskovanému poskytnuta pomoc. Traduje se, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – chválil alianci Hilf al-fudúl a Hilf al-mutajjabín, které měli nastolit spravedlnost pro všechny prostřednictvím kolektivní akce ještě před islámem. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Byl jsem u toho se svými strýci, když vznikla aliance Hilf al-mutajjabín. Nechtěl bych ji rozbít ani za vzácné velbloudy. Kdybych byl do takové přizván v islámu, tak bych určitě souhlasil.“

Když se podíváme na situaci, v jaké jsou dnes lidé, a na to, co se stalo s nemocnicí al-Maamadání (al-Ahlí) v Gaze, jak byla zničena, zabity děti, zjišťujeme, že nespravedlnost se na Zemi rozšířila. Když vidíte člověka, kterému se děje nespravedlnosti ohledně jeho peněz nebo majetku, v zaměstnání, anebo že je páchána nespravedlnost na celém národu, to co se dnes děje, kdy jsou zabíjeni nevinní a civilisté, je to jednoznačně nepřípustné podle všech nebeských zákonů. Ptáme se, co máme udělat pro ty, kterým se děje nespravedlnost, jak se máme za takové situace zachovat?

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – dbal na to, aby byla utiskovanému poskytnuta pomoc, abychom stáli při něm, abychom se vynasnažili ho zbavit útisku či nespravedlnosti. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Pomozte svému bratru, který páchá nespravedlnost, či tomu, kterému se děje.“ Zeptali se ho: „Posle Alláhův, utiskovanému pomůžeme, ale jak máme pomoci tomu, kdo páchá nespravedlnost?“ Odpověděl jim: „Odvrátíte ho od páchání nespravedlnosti.“

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – když viděl utiskovaného, kterému mohl pomoci, nebo při němž mohl stát, nestál nečinně a nenechal ho být.

Nespravedlnost se může dnes šířit díky tomu, v jaké katastrofické situaci se nachází lidstvo. Nespravedlnost na politické úrovni, nespravedlnost v zabírání majetku a půdy, nespravedlnost v poškozování cti a zabíjení dětí a nevinných. Mezi lidmi je páchána nespravedlnost v mnoha formách. Šíření útlaku a nadvlády silného nad slabým, toho, kdo má moc, nad tím, kdo žádnou nemá, mlčení lidí, kteří mohou něco udělat, jejich mlčení nad tím, aby byla odstraněna nespravedlnost páchaná na utlačovaných, vaše mlčení nad tím, aby byla utlačovanému poskytnuta pomoc, když vidíte, že se mu děje příkoří, a když víte, že můžete stát při něm a pomoci mu… pomoci mu svými penězi, svým postavením, pouhým slovem, svědectvím u soudu nebo u arbitráže, budete mu nápomocni kdekoli, kde můžete. Vyžaduje se to od vás: „Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci…“ (8:72)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl v hadísu, který se traduje podle Ibn Umara a na kterém se všichni shodují: „Muslim je muslimovi bratrem. Nechová se k němu nespravedlivě a nenechá ho.“ To znamená, že ho nenechá na holičkách, nestojí nečinně a nenechá ho bez pomoci, když se mu děje příkoří.

Dnes vidíme, jak na sobě navzájem lidé páchají příkoří, někteří lidé nedbají na to, co Alláh přislíbil utiskovatelům na Onom světě, před čím varují, co připomínají a o čem se zmiňují mnohé verše a hrozí trestem Mocného a Vznešeného Alláha a důkladným zúčtováním v Soudný den. Jak se uvádí v hadísu o tom, jehož snaha přijde vniveč a nedosáhne odměny: „Kdo v Soudný den předstoupí s tím, že se modlil, postil a dával almužnu, ale dopustil se nespravedlnosti na tom a tom, urážel toho a toho, nedal tomu a tomu, co mu právem náleželo, zahanbil toho a toho…“ To je člověk, který páchá nespravedlnost na majetku a cti druhých, a tato nespravedlnost má řadu forem. Dále se v hadísu praví: „O toto bude snížen počet jeho dobrých skutků, a když mu žádné nezbydou, než bude zúčtování dokončeno, budou od těch druhých vzaty jejich špatné skutky a budou mu přidány.“

Muslimové, je naší povinností vůči našim bratrům, na kterých je páchána nespravedlnost, ať se jedná o maličkosti či o velké nespravedlnosti, jako se to děje našim bratrům dnes v Gaze a jinde, abychom jim pomohli, jak můžeme.

Můžeme jim pomoci na úrovni médií, musíme stát při nich ve sdělovacích prostředcích na satelitních kanálech či prostřednictvím internetových stránek, jak je to jen možné. Aby nám tato jejich věc, jejich obraz nezmizel z očí. Abychom o nich mluvili, neúnavně, aniž by nás to znudilo, dokud je Všemohoucí Alláh nezbaví tohoto příkoří. Abychom měli alespoň omluvu před naším Pánem: „Odpověděli: ‚Abychom měli omluvu před Pánem svým, a doufajíce, že snad se stanou bohabojnými!‘“ (7:164) Uděláme tak, co budeme moci jako obyčejní lidé, kteří nemají žádnou moc ani o ničem nerozhodují. Přesto uděláme, co bude v našich silách, a náš Pán nás odmění podle našich schopností, které nám byly dány, podle toho, co je v naší moci. Alláh neuloží nikomu více než to, co je v jeho moci.

Tímto způsobem můžeme pomoci našim bratrům, svými myšlenkami, budeme šířit povědomí o jejich věci, budeme je bránit, budeme přesvědčovat ty, kdo nejsou přesvědčeni o tom, že jsou v právu, budeme mluvit o tom, aby byla odstraněna nespravedlnost z lidí, na kterých je páchána.

Budeme pomáhat tím, že budeme pronášet prosebné modlitby, stejně jako vždy prosil náš Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – za muslimy, se kterými bylo špatně zacházeno. Prosil za Bilála, který byl utiskován, protože přestoupil na islám, ale Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – mu nemohl pomoci jinak než svými prosbami, protože neměl armádu.

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – prosil a modlil se bez přestání a neúnavně za Jásirův rod a nabádal je k trpělivosti.

Toto je pomoc, za kterou budete odměněni, toto je islámské bratrství, které nám bylo přikázáno Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam – abychom ho pociťovali a uvědomovali si ho.

Prosíme Všemohoucího Alláha, chvála Mu, aby nám pomohl od nespravedlnosti a těch, kteří se jí dopouštějí, a abychom byli těmi, kdo pomáhají utiskovaným.

—————

Zpět