Přivítání ramadánu

12.07.2013 19:51

Páteční kázání 12. 7. 2013 (3.ramadán 1434), šejch Sa‘úd Náfi‘ al‘Anzi, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Chvála Alláhu, který nám dal se dožít měsíce ramadánu. Chvála Alláhu, který učinil ramadán měsícem milosrdenství a odpuštění. Alláh říká (ve významu): „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení.“ (Kráva, 185).

Bratři a sestry v islámu, prožíváme první dny tohoto požehnaného měsíce, měsíce Koránu a dobrých skutků. Tento měsíc je obrovskou příležitostí pro každého, kdo se chce zbavit svých hříchů a nasbírat si mnoho dobrých skutků. V tomto měsíci Alláh znásobuje dobré skutky. Pouhé dožití se tohoto měsíce je tak velkolepý dar, že je třeba, abychom si připomínali vděčnost Alláhu za něj. Mnoho lidí se tohoto měsíce nedožilo a mnoho jiných dosud do náboženství Alláha nevstoupilo, a tudíž si nemůže vychutnat krásu půstu. Alláh říká (ve významu): Rci: „Nechť radují se z dobrodiní a milostivosti Alláhovy a z toho všeho a to lepší je než to, co shromažďují.“ (Jonáš, 58).

Muslim by měl mít radost z toho, že se dožil měsíce ramadánu a z toho, že se postí. Abú Hurajra řekl: „Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl svým společníkům, když jim zvěstoval onu dobrou zprávu: ‚Přišel k vám ramadán, požehnaný měsíc, jehož půst vám Alláh uložil jako povinnost. V něm se otevírají brány ráje a zavírají se brány pekla a jsou svazováni satani. V něm je noc úradku, která je lepší než tisíc měsíců. Ten, kdo byl zbaven příležitosti uctívání v této noci, ten byl zbaven nesčetného dobra.‘“ ‘Abdulláh ibn ‘Umar říkal: „Nechť je vítán měsíc, který je celý dobrý – půst jeho dní i modlitba v jeho nocích!“

Někteří lidé však pohlížejí na toho vznešeného hosta – měsíc ramadán – jako na obtížnou událost, která je zbavuje jejich slastí. Jejich srdce a hrudi jsou sevřené z toho, že nastal ramadán – to jsou lidé, kteří skutečně přišli o nesčetné dobro!

Muslim se v tomto měsíci musí snažit využít čas co nejlépe a naplánovat si pro tento měsíc své aktivity tak, aby prožil ramadán v poslušnosti k Alláhu. Ten, kdo je s Alláhem upřímný, Alláh mu dá, o co prosí. Alláh říká (ve významu): „A až se věc stane vážnou, věru bude pro ně lepší, aby byli vůči Alláhovi upřímní.“ (Muhammad, 21).

K dobrému přivítání ramadánu patří i to, aby se člověk naučil před ramadánem jeho pravidlům, aby věděl, jaké má půst podmínky, co je v něm nezbytné, co je doporučené a co ho ruší. Alláh říká (ve významu): „a zeptejte se lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!“ (Včely, 43).

K nejdůležitějším dobrým skutkům v ramadánu patří odpouštění lidem, kteří se k nám chovají špatně, oplácet jim špatné dobrým, dobré chování k příbuzným a udržování kontaktu s nimi a očištění srdcí. Alláh říká (ve významu): „Chraňte se před trestem Alláha, a dohodněte se mezi sebou.“ (Kořist, 1).

Jedna z věcí, které nezbytně musí každý muslim vykonat v ramadánu, je upřímné pokání od každého hříchu, a proto, muslime a muslimko, vykonej teď upřímné pokání! Alláh říká (ve významu): „Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhovi s upřímným pokáním!“ (Zákaz, 8). Pokání má však své nezbytné náležitosti, kterými jsou: upřímnost, přiznání hříchu (před Alláhem), litovat hříchu a opustit ho, pevné odhodlání se k tomu už nikdy nevrátit, případně ještě vrátit každému člověku to, co mu patří nebo je požádat o odpuštění. Alláh říká (ve významu): „Poslové, jezte z výtečných (halal) pokrmů a konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven.“ (Věřící, 51). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) zmínil v jednom výroku jako příklad muže, který je na dlouhých cestách, zmožený a špinavý, jak zvedá ruce k nebi a prosí:„Pane, Pane …“ avšak jeho jídlo, pití i šaty jsou ze zakázaného a byl živen zakázaným – Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) na to řekl: „Jak takovému člověku může být vyslyšeno!“

Bratři a sestry v islámu! Dbejte v ramadánu na očištění srdcí a dosažení skutečné bohabojnosti ve všech věcech tohoto pozemského života. Nechť je pro nás ramadán lekcí, která nás oddálí od špatností duše. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Když se někdo z vás postí, tak ať se vyhne styku s ženou a zvyšování hlasu, a pokud mu někdo bude nadávat nebo se s ním bude chtít rvát, tak ať řekne: ‚Já se postím!‘“

Drazí bratři a sestry! Jedním ze základních cílů pilířů islámu je posílení bratrství a lásky mezi věřícími. Naučme se v tomto měsíci dobrému chování a vlídnému jednání s ostatními a dbejme na to, abychom byli ostatním prospěšní. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo při přerušení půstu nakrmí postícího, dostane stejnou odměnu jako on, s tím, že z odměny toho postícího nic neubyde.“

Další z důležitých věcí, na kterou musíme v ramadánu dbát, je vzpomínat na neštěstí a masakry, které se dějí našim bratrům a sestrám a prosit pro ně Alláha upřímnými prosbami, a to zvláště při přerušení půstu, při sudžúdu a při prosbě při modlitbě witr. Ve výroku stojí, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že prosby tří lidí nejsou nikdy odmítnuty a zmínil mezi nimi postícího, dokud nepřeruší půst.

Služebníci Alláha! Ukažme našemu Pánu od nás to nejlepší, učiňme upřímné pokání ze všech hříchů a konejme hodně nepovinných uctívání!

—————

Zpět