Přísaha věrnosti

03.07.2020 11:46

Páteční kázání 3. 7. 2020, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Události požehnané přísahy věrnosti započaly právě v tomto měsíci, tj. měsíci dhú al-qaada, jedenáctém měsíci v šestém roce hidžry, když se Prorok (sAs) a jeho vážení druhové odebrali do Mekky na umru. Prorok (sAs) vyslal Uthmána bin Affán (rAa), aby jednal s Qurajšovci a oznámil jim, že přicházejí v míru vykonat umru. Qurajšovci ho však zajali. Mezi věřícími se rozšířila zpráva, že byl Uthmán bin Affán zabit. Tehdy Prorok (sAs) svolal všechny muslimy a požádal je, aby mu přísahali věrnost na obranu práva Uthmána bin Affán (rAa). Řekl: „Neodejdeme, dokud se s nimi neutkáme.“ Věřící jsou jako jeden muž, jak řekl Prorok (sAs): „Věřící jsou ve vzájemně projevované náklonnosti, soucitu a soucítění jako tělo. Onemocní-li jedna jeho část, zachvátí celé tělo nespavost a horečka.“ (podle Muslima) Všemohoucí a Požehnaný Alláh přikázal svým věřícím služebníkům, aby u Něho hledali oporu, aby dodržovali stanovená pravidla, a uložil jim, aby poslouchali Proroka (sAs). Všemohoucí Alláh praví: „… hledejte oporu u Alláha! On vaším je ochráncem – jak překrásný to ochránce a jak výtečný to pomocník!“ (22:78) Hledat oporu u Vznešeného Alláha znamená spoléhat se na Něho, hledat u Něho pomoc a uchylovat se k Němu ve všech záležitostech.

Hledání opory je úzce spojeno s poslušností, chrání před zblouděním, chrání před zatracením, propojuje věřícího s Všemohoucím Alláhem – chvála Mu. Zřetelně se hledání opory u Alláha ukázalo v té nejjasnější podobě právě v přísaze věrnosti, kdy Prorokovi druhové (rAa) přísahali věrnost Prorokovi (sAs). Džábir (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Do Pekla nepřijde nikdo, kdo přísahal věrnost pod stromem.“ (podle Abú Dáwúda a at-Tirmídhího)

V těchto dnech jsme zahrnuti požehnáním této věčné přísahy věrnosti, která v sobě zahrnuje moc, sílu a výdrž. Díky ní zůstávají duše věřících upokojené a ujištěné dobrém konci. Všemohoucí Alláh praví: „Věru jsme ti dali dosáhnout úspěchu zřetelného, (aby zvěděl), že Alláh ti odpustil tvé viny dřívější i pozdější a že dobrodiní Své k tobě dovršil a že vede tě stezkou přímou a že Alláh ti pomáhá pomocí mocnou!“ (48:1) Všemohoucí Alláh začal zjevení súry Úspěchu Prorokovi slovy „Věru jsme ti dali dosáhnout úspěchu zřetelného…“. První tři její verše dokazují, jak významnou pozici zaujímá Prorok (sAs) u Všemohoucího Alláha – chvála Mu – jak mu pomáhá a posiluje ho. Tato velká pomoc se vztahuje také na věřící z řad jeho druhů (rAa) a také na muslimy, kteří je následují až do Soudného dne.

Upokojení je velkým požehnáním a vznešeným krokem, kterým Alláh požehnal věřícím a uštědřil jej bohabojným.

Přísaha věrnosti nás učí, že hledání opory u Alláha, jednota islámské ummy, poslušnost vůči Alláhovi a Jeho Prorokovi (sAs) jsou mocným základem upokojení a posílení.

—————

Zpět