Připravme se na ramadán

28.06.2013 22:20

Páteční kázání 28. 6. 2012 (19. ša‘bán 1434), šejch Haitham al-Haddád, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a o odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

Blíží se požehnaný měsíc ramadán, který je pro muslimy jednou z nejdůležitějších událostí v roce. Při této příležitosti si připomeneme, jak důležité je pro nás vše naplánovat, včetně uctívání během ramadánu. Když chceme z této příležitosti vytěžit co nejvíc, musíme si na ramadán udělat plán. Každý by se měl zeptat sám sebe, jak prožije ramadán a co během něj chce vykonat. Pokud si nestanovíme na ramadán žádné cíle, čas uběhne rychle a bez užitku.

S ramadánem je spojeno několik druhů uctívání, jak Alláh popsal v několika verších súry al-Baqara.

Hlavní formou uctívání je půst: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli - snad budete bohabojní! (Korán 2:183)

Alláh dále v souvislosti s ramadánem hovoří o Koránu: Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. (Korán 2:185) V ramadánu je více než v jiných měsících velmi dodporučeno recitovat Korán. I zde je důležité udělat si plán a vytyčit si cíl, kdy a kolik budeme číst a co nového se naučíme, aby byl výsledek efektivní.

V dalším verši Koránu čteme, že Alláh hovoří o prosbách (duá): Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří - snad půjdou cestou správnou! (Korán 2:186) Prorok (sAs) v jednom svém výroku řekl, že tři prosby jsou přijaty, a jednou z nich je prosba postícího. Proto máme dělat hodně duá především před přerušením půstu.

Dále je v ramadánu doporučeno dávat almužnu (sadaqa). Prorok (sAs) byl velmi štědrý a obzvláště štědrý byl v ramadánu. Součástí našeho plánu na ramadán by tudíž mělo být také připravit si peníze, rozmyslet si, kam je dáme a motivovat k tomu i ostatní členy naší rodiny.

Alláh také hovoří o i‘tikáfu. Prorok byl v poslední třetině ramadánu zvyklý dělat i‘tikáf a pokud můžeme, dělejme jej také.

Na závěr se zmíníme o situaci v oblasti Šámu. Je to požehnaná země, kterou Alláh v Koránu zmiňuje celkem pětkrát. Musíme si ji v její složité situaci připomínat co nejvíce, protože místní muslimové tam brání celou ummu. Musíme pro ně dělat hodně duá a podporovat je v jejich těžké situaci.

—————

Zpět