Příprava na ramadán

13.05.2016 00:34

Páteční kázání 13. 5. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhu alaihi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Každý muslim by se měl připravit na měsíc ramadán předem, měl by se připravit na konání zbožných skutků v ramadánu i po něm, aby během něj patřil k těm, kdo budou v předních řadách a získají odměnu.

Na ramadán se předem připravujeme z hlediska víry, duchovna i prakticky, dbáme na poslušnost vůči Alláhovi a konání co nejvíce zbožných skutků. K tomu všemu je třeba být připravený a trénovat to.

Mezi schvalované a zákonné způsoby přípravy na ramadán patří:

1) Upřímné pokání ze všech hříchů, neposlušnosti a zejména velkých hříchů. Když čekáte návštěvu váženého hosta a váš dům není uklizený, vyzdobíte ho snad, aniž byste ho před tím uklidili? Nebo ho nejdříve uklidíte?

Je nutné pokání z každého hříchu. Správné pokání je takové, které splňuje čtyři podmínky: lítost, zanechání hříchu, odhodlání se k němu nevrátit a napravení křivd a práv vůči těm, komu náleží.

Začni přesně plnit to, co bylo přikázáno, a nepřestávej s tím. Drž se ustanovení daných Alláhem, zpytuj své svědomí o tom, jakých hříchů ses dopustil během uplynulých 11 měsíců od minulého ramadánu. Vstupuj do nového ramadánu teprve tehdy, když jsi učinil pokání od hříchů za celý uplynulý rok. Očisti svou duši od nánosů chtíče a pochybností. Pros Alláha o odpuštění za vše, na čem spočinulo tvé oko, když to bylo zakázané, co poslouchaly tvé uši, na co sáhly tvé ruce, po čem chodily tvé nohy, pokud se jednalo o zakázané kroky. Pamatuj, že Alláh je bedlivým strážcem, který stráží dodržování Svých zákazů. Neodkládej pokání, nenechej se svést Alláhovou shovívavostí a ochranou, Alláh nechá nespravedlivého se radovat, dokud se ho nezmocní, a pak už Mu neunikne.

2) Časté dodržování půstu v měsíci šacbánu:

cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Posel Alláhův (sAs) se postil, až si říkali, že nikdy svůj půst nepřeruší, a nepostil se tak dlouho, až si říkali, že se nebude nikdy postit. Nikdy se nepostil celý měsíc kromě ramadánu a z měsíců mimo ramadán se nejvíce postil v měsíci šacbánu. (podle al-Buchárího)

Usáma bin Zajd vyprávěl, že řekl: „Posle Alláhův, nikdy jsem tě neviděl se postit tolik jako v měsíci šacbánu.“ Odpověděl: „Tomuto měsíci mezi radžabem a ramadánem lidé nevěnují moc pozornosti. V tomto měsíci jsou však činy předkládány Pánu všech světů a já chci, aby byly mé činy předloženy, když se postím.“ (podle an-Nisá’ího)

Zmíněné hadísy dokazují, že je doporučené se co nejvíce postit v měsíci šacbánu.

Kromě toho, že je prospěšné se v měsíci šacbánu postit, slouží to také jako cvičení a příprava na půst v ramadánu. Ibn Radžab říká v knize „Drobné poznámky k vědění“ („Latá’if al-macárif“): „O půstu v měsíci šacbánu bylo řečeno, že funguje jako cvičení na půst v ramadánu, aby nebyl půst v ramadánu příliš těžký a náročný, ba naopak člověk už bude na půst natrénovaný a zvyklý, nalezne v půstu zalíbení a do půstu v ramadánu bude vstupovat silný a aktivní.“ Je to známá a vyzkoušená věc.

Kdo si má nahradit půst, má tak učinit co nejdříve ještě před začátkem dalšího ramadánu, není možné nahrazení odložit až po následujícím ramadánu s výjimkou důvodů stanovených islámským právem.

3) Příprava pomocí Koránu:

Anas bin Málik, druh Posla Alláhova (sAs) vyprávěl: „Jakmile přišel šacbán, muslimové se zabrali do čtení Koránu, platili zakát na posílení slabých a potřebných k půstu v ramadánu.“ Jeden z předků řekl: „Šacbán je měsíc Koránu. Kdo si zvykne učit se nazpaměť části z něj před ramadánem, ten tak bude činit – dá-li Alláh – v ramadánu, ba dokonce více a nebude ho to zatěžovat.“ Stanov si na každý den část z Koránu, dávej při čtení pozor na to, co čteš, přemýšlej o tom, a jak pěkné by bylo, kdyby sis přečetl výklad k tomu, co čteš, vysvětlení některých výrazů, abys ho lépe pochopil a poučil ses. Kdo neumí číst arabsky, má se snažit naučit se číst Slovo Alláhovo, nacházet v něm radost, využít této příležitosti, aby se učil. Začni teď, pros za to u Alláha o odměnu a dostane se ti za to odměny, dá-li Alláh. Pros Alláha, ať ti dopřeje úspěch. Kdo nedokáže číst arabsky a nenaučil se to, nechť poslouchá Korán a tím se mu dostane smilování od Vznešeného Alláha, jak pravil: „A když je přednášen Korán, naslouchejte mu a zmlkněte, snad se vám dostane smilování.“ (Rozpoznání, 7:204)

Jeden ze zbožných lidí byl dotázán na muslima, který po dlouhé době začne číst Korán a je to pro něho těžké tak, že sotva přečte několik veršů po sobě. Zbožný člověk odpověděl, že musí překonat tento pocit a pokračovat ve čtení. Muž odešel. Pak se vrátil a řekl: „Zvláštní. Když jsem přečetl asi dvě čtvrtiny Koránu, zalíbilo se mi to a tento pocit už mě neopustil.“ Zbožný muž odpověděl: „Tak je to s Koránem u nedbalých lidí. Korán je sám o sobě lék na duši. Čím déle je od něho člověk vzdálen, tím více usazenin vzniká na duši. Již první verše duši očišťují. Jde to těžko a vyžaduje to úsilí, které duše odmítá, když ale překonáme odmítavost duše, Korán splní svůj úkol, duše je čistší a připravena přijmout světlo Koránu a věřící se stane tím, o kom se zmiňuje Vznešený Alláh ve verši: „Věřícími jsou věru ti, jichž srdce se zachvívají, když Alláha je vzpomínáno, a jichž víra se znásobí, když přednášena jsou jim Jeho znamení, a na Pána svého spoléhají. (Kořist, 8:2)

Čtení Koránu v měsíci šacbánu odstraňuje nánosy uplynulých měsíců, srdce je osvíceno, stává se dobrým místem díky působení Koránu správným vedením, zbožností a světlem v ramadánu.

V ramadánu lidé čtou Korán a snaží se ho přečíst celý. Aby bylo čtení snadné a dokázali jste Korán přečíst celý, začněte v měsíci šacbánu. Budete-li číst častěji, tak jestli jste obvykle přečetli třeba polovinu jednoho džuz’u denně, tak nyní přečtete celý jeden džuz‘ nebo méně nebo více, kdo jak může, hlavní je, abyste si určili část, ze které neslevíte, a pak tuto část v ramadánu prodlužujte. Pamatujte na slova Proroka (sAs): „Kdo přečte jediné písmeno z Knihy Alláhovy, počítá se mu za to dobrý skutek. Za tento dobrý skutek je desetinásobná odměna.“

Příště budeme pokračovat.

—————

Zpět