Příprava na ramadán 2. část

20.05.2016 23:04

Páteční kázání 20. 5. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhu alaihi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes budeme – s dovolením Vznešeného Alláha – pokračovat v tom, o čem jsme hovořili minulý pátek, tedy o měsíci šacbánu a přípravě na ramadán:

4) čtvrtým doporučeným způsobem pro přípravu na ramadán je dodržování nepovinných nočních modliteb: ramadán je měsícem, kdy se více modlíme, jednak modlitby taráwíh, pak noční modlitby a nepovinné modlitby nawáfil. Abyste přivykli častějšímu vykonávání nočních modliteb a delšímu stání, aniž byste se unavili a vyčerpali, je dobré vyhradit si na noční modlitby delší čas již v měsíci šacbánu, aby to byla například minimálně půl hodina, a kdo se modlí déle, připočítá se mu to k dobru. Bylo by pěkné, kdyby to bylo na sklonku noci, před svítáním, neboť se podle Abú Hurajry (rAa) traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Náš Vznešený a Požehnaný Pán sestupuje každou noc na nejnižší úroveň nebes, kde zůstává po dobu poslední třetiny noci a ptá se: ‚Kdo mě pokorně prosil, abych ho mohl vyslyšet? Kdo mě o něco žádal, abych mu to mohl dát? Kdo mě žádal o odpuštění, abych mu mohl odpustit?‘ Vykládá se doslovně.

O výhodách noční modlitby bychom mohli hovořit velmi dlouho, ale nemáme na to teď bohužel čas.

5) Být přející a nechovat vůči nikomu nevraživost: Není nic krásnějšího než nejprve uspokojit svého Pána a pak strávit den a noc s klidným srdcem, zatímco jiné sžírá zloba a nenávist vůči druhým. Dávejte si tedy pozor, abyste měli čisté svědomí vůči svým bratřím a napravili veškerou zlobu, která je mezi vámi, zejména pokud jde o vaše příbuzné. Vstupujte do ramadánu s duší očištěnou, připravenou myslet jen a jen na Něho. Zeptali se Proroka (sAs): „Kdo je nejlepší z lidí?“ Odpověděl: „Každý, kdo má čistou duši a je upřímný.“ Řekli: „Víme, co je to být upřímný, ale co to znamená mít čistou duši?“ Odpověděl: „Je to duše, která je zbožná a čistá, bez hříchu, nespravedlnosti, zášti a závisti.“ (sbírka Ibn Mádži) Toto je žádoucí kdykoli a zejména v tomto čase. Vypráví se, že Prorok (sAs) řekl: „Alláh se dívá na lidi v noci v polovině šacbánu a odpouští všem kromě modloslužebníka a člověka plného nenávisti (al-mušáhin).“ (upraveno al-Albáním)

Modloslužebník je každý, kdo přidružuje k Vznešenému Alláhovi jako takovému nebo Jeho vlastnostem či uctívání. Ibn al-Athír říká, že al-mušáhin (člověk plný nenávisti) je člověk nepřátelský. Jinde je vysvětlení, že šahn (náklad) je nepřátelství, kterým je naplněno srdce.

6) Příprava pomocí prosebných modliteb: Traduje se podle některých předků, že se modlili a prosili Alláha, aby dal a dožili se ramadánu. Podle al-Maalího bin Fadla se šest měsíců modlili a prosili Alláha, Všemohoucího a Velkolepého, aby dal a dožili se ramadánu a dalších šest měsíců se modlili a prosili Alláha, aby jejich půst přijal. Jahjá bin Abí Kathír řekl: „Jednou z proseb zbožných věřících v ramadánu je: ‚Ó Alláhu, předej mě ramadánu, dej mi ramadán a přijmi ho ode mne.‘“

7) Příprava připomínáním si předností tohoto měsíce a dobra, které přináší: Duše potřebují povzbudit zmínkami o přednostech a přínosu ramadánu. K duševní přípravě na měsíc ramadán patří to, že člověk připomíná přednosti tohoto vznešeného měsíce své rodině, svým přátelům a příbuzným, nabádá je, aby se postili, aby na něj byli připraveni, aby obnovili svůj správný úmysl vůči Alláhovi tím, že se budou postit – dá-li Vznešený Alláh. Zmiňme aspoň jeden hadís, který se traduje v obou sbírkách podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo se postí v měsíci ramadánu z upřímné víry a doufá v odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy.“ Al-Háfiz ibn Hadžar řekl, že vírou se míní přesvědčení o povinnosti půstu v měsíci ramadánu a doufat v odměnu znamená žádat odměnu od Vznešeného Alláha.

Každý muslim má splnit své povinnosti vůči Alláhovi a doufat v Jeho odměnu za půst. Odměna náleží každému v závislosti na míře obtížnosti. Proto Abú ad-Dardá‘ (rAa) říkal: „Postěte se jeden horký den za Den zmrtvýchvstání a modlete se dvě rakcy v temné noci za temnotu hrobu.“

8) Využijte svého času poslušností vůči Alláhovi, připravte se na ramadán již nyní, protože čas jeho příchodu se blíží. Připravte si pro sebe program nebo harmonogram zbožných činů, které máte v úmyslu nebo chcete vykonat, abyste využili svůj čas a neztráceli ho v plané zábavě a tím, co nepřináší žádný užitek. Začněte již nyní a žádejte o pomoc Alláha a nepolevujte.

Ó Alláhu, dej, ať se dožijeme ramadánu a pomoz nám, abychom si Tě v něm připomínali, děkovali Ti a uctívali Tě, jak náleží.

—————

Zpět