Připomínejte si často Alláha

08.04.2016 21:17

Páteční kázání 8. 4. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhu alaihi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, nejčistším, nejlepším a u Alláha nejmilovanějším činem je připomínání si Alláha. At-Tirmídhí a další vyprávěli podle Abú ad-Dardá’a (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Mám vám říci o tom nejlepším, co můžete udělat, co váš Pán považuje za nejčistší čin, který vás pozvedne na místa nejvyšší, který je lepší než vynakládání zlata a stříbra (na dobročinné účely), je lepší než bojovat s nepřítelem, který sráží vaše hlavy, a vy srážíte jeho?“ Odpověděli: „Ano, pověz nám to.“ Řekl: „Je to připomínání si Alláha.“

Ti, kdo si připomínají Alláha, jsou na nejpřednějších místech na cestě k Alláhovi a do Ráje. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: Mufarridún jsou v popředí.“ Zeptali se: „Kdo jsou mufarridún, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Jsou to ženy a muži, kteří si často připomínají Alláha.“ Jsou to ti, služebníci Alláhovi, kterým Alláh připravil významné místo a velkou odměnu: „… muži a ženy hojně Alláha vzpomínající – těm všem Alláh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou.“ (Spojenci, 33:35)

Připomínání si Alláha znamená život. Bez něho není života. Al-Buchárí traduje ve své sbírce podle Abú Músy al-Ašcarího (rAa) výrok Proroka (sAs): „Toho, kdo si připomíná Alláha a kdo ne, lze přirovnat k živému a mrtvému.“

Každá duše se zklidní, je ve stavu uspokojení, raduje se a je šťastná připomínáním si Alláha: „… a ty, kdož uvěřili a jejichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Alláha – jak jinak než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit?“ (Hrom, 13:28)

Připomínání si Alláha přináší dobré skutky.

A pravil jsem jim: ‚Proste Pána svého za odpuštění, vždyť věru on je Odpouštějící!“ (Noe, 71:10)

Prorok řekl: „Prosba proroka Júnuse zní: ‚Není boha kromě Tebe, Tobě patří sláva, skutečně jsem patřil k nespravedlivým.‘ – když ji vyřkne člověk, který má nějaké trápení, Alláh mu od toho trápení ulehčí.“

At-Tirmídhí tradoval Prorokův (sAs) výrok: „Není nic lepšího na ochranu před trestem Alláhovým než připomínání si Alláha.“ Je potvrzen také jeho (sAs) výrok: „Kdo řekne stokrát za den ‚Sláva budiž Alláhovi a s Jeho chválou‘ (‚Subhánalláh wa bi-hamdihi‘), tomu budou smazány hříchy, i kdyby jich bylo tolik, jako pěny na moři.“

At-Tirmídhí tradoval také Prorokův (sAs) výrok: „Během noční cesty jsem se setkal s Abrahamem, který mi řekl: ‚Pozdravuj ode mne svůj lid, řekni jim, že v Ráji je rozlehlá pláň dobré půdy a čerstvá voda, řekni jim, že tam lze zasadit nové rostliny tímže řekneš: ‚Sláva Alláhovi, chvála Alláhovi, není boha kromě Alláha, Alláh je Převeliký.‘ (Subhánalláh, al-hamdu li-lláh, wa lá iláha illa-lláh, wa-lláhu akbar)‘“

Al-Buchárí uvádí ve své sbírce Prorokův (sAs) výrok: „Dvě slova, která jsou lehká na jazyku, ale hodně váží na vahách v Soudný den a jsou drahá Milosrdnému Alláhovi: ‚Sláva budiž Alláhovi a s Jeho chválou, Sláva budiž Alláhovi Velkolepému.‘ (Subhánalláh wa bi-hamdihi, Subhánalláhi-l-cazím)“ Existuje mnoho hadísů a veršů dokazujících prospěšnost připomínání si Alláha.

Nedostatečné připomínání si Alláha je znakem pokrytců. Alláh pravil: „Pokrytci se snaží oklamat Alláha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Alláha jen nepatrně.“ (Ženy, 4:142)

Připomínání si Alláha je obrana proti nedbalosti a zapomnětlivosti. Kdo si připomíná Alláha, má na paměti poslušnost vůči Němu a zdržuje se neposlušnosti vůči Němu. Alláh pravil: „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás…“ (Kráva, 2:152) Ibn Abbás to dále rozvedl: „Buďte Mně pamětlivi poslušností vůči Mně a Já bud pamětliv vás tím, že vám odpustím.“ Saíd bin Džubajr dodal: „Buďte Mně pamětlivi, když se máte dobře, a Já budu pamětliv vás, až budete v nesnázích.“

Bratři a sestry, snažte se být soustředění, když si připomínáte Alláha, protože je to ještě prospěšnější pro vaši duši a připomenutí je tak dokonalejší. Alláh pravil: „Buď neochvějný v duši své spolu s těmi, kdož Pána svého zrána i navečer vzývají po Jeho tváři toužíce! A neodvracej oči své od nich v žádosti po krásách života pozemského a neposlouchej toho, jehož srdce jsme učinili lhostejným k připomenutí Svému, ani toho, jenž vášně své následuje a jehož chování míru překračuje!“ (Jeskyně, 18:28)

Věnujte svůj čas připomínání si Alláha. Požehnání a mír budiž s Poslem Alláhovým.

—————

Zpět