Připomínáme lidem původ jejich stvoření

24.08.2018 14:40

Páteční kázání 24. 8. 2018 (13. dzul hidždža 1439), Omar Kasem, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (sAs) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh pravil: „Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Alláh je vševědoucí a dobře zpravený.“ (súra Komnaty, 49:13)

V tomto zvolání Vznešený, Požehnaný Alláh hovoří k celému lidstvu, k lidem všech ras a barev, aby je navrátil ke kořenům, k jednomu měřítku, na kterých stojí život a vše je tak, jak má být, a soužití je lepší.

Lidé, vy, kteří jste různé rasy a barvy, kteří jste z různých národů a kmenů, máte stejný původ, stvořil vás jediný bůh, Alláh, Vznešený a Všemohoucí. Neměli byste si navzájem ubližovat, neměli byste na sebe navzájem útočit, povyšovat se jeden nad druhého kvůli původu. Nerozdělujte se. Lidé, Ten, který k vám takto hovoří, je Ten, kdo vás stvořil z muže a ženy. Důkladně vás učí tím, že z vás učinil národy a kmeny. Není to zabíjení, povyšování se kvůli původu nebo náležitosti ke kmeni. Je to vzájemné seznamování se. Ano, takto nás stvořil, aby nás seznámil, a vy říkáte ten a ten je synem toho a toho z toho a toho místa. Další z Jeho moudrostí je pomáhání si k oddanosti, zbožnosti, vyhýbání se hříchu a nepřátelství, jak pravil Vznešený Alláh: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Alláh je přísný v trestání svém.“ (Prostřený stůl, 5:2) Co se týče rozdílu v jazycích a barvách, rozdílných povah a kultur, rozdílného nadání a připravenosti, rozdílnost neznamená spor a nejednotnost, znamená pestrost a pomáhání si ve všem, co je dobré, a zabraňování všemu, co je špatné, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí a uspokojeny veškeré potřeby, aby život pokračoval a vzájemné soužití se stalo lepším. Rozdílnosti barev a jazyků věnoval Alláh jeden svůj verš, když pravil: „A patří k Jeho znamením stvoření nebes a země i rozličnost jazyků vašich a barev – a v tom je věru znamení pro lidstvo veškeré.“ (Byzantinci, 30:22) Barvě a podobě je tak věnován jeden celý Alláhův verš mimo jiné také na důkaz jeho schopnosti. Nikdo z lidí toto nedokáže překonat. Kdo z nás si zvolil, že bude bílý nebo černý nebo nějaký jiný? Je to Alláhova schopnost jakožto Stvořitele všech tvorů. Stejně tak Alláh stvořil lidi s různým nadáním a lidskými schopnostmi, aby byli lidé jeden druhému užiteční, aby pro sebe navzájem pracovali, jak pravil Alláh: „Jsou snad oni těmi, kdož milosrdenství Pána tvého rozdělují? My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni hromadí.“ (Zlaté ozdoby, 43:32)

Barva, rasa, jazyk, vlast, majetek a další tyto věci pro Alláha nic neznamenají. Existuje jen jedno měřítko, podle kterého stanovují hodnoty, a pozná se, kdo je lepší: pro Alláha je z vás nejvznešenější ten, kdo je nejzbožnější. Kdo je skutečně vznešený, je vznešený i u Alláha. Poměřuje vás na základě znalosti a zkušenosti, podle hodnot a vah. Alláh je Vševědoucí, Zkušený. Tímto se mažou všechny rozdíly, padají všechny falešné hodnoty, zvedá se jen jediná hodnota a podle této hodnoty se lidstvo liší na miskách vah. Tak se ukáží všechny příčiny sporů a konfliktů na Zemi. Veškeré falešné hodnoty, kvůli kterým na sebe lidé útočí, se stávají lacinými. Zvedá se jediná standarda, u které se lidé předhánějí, aby pod ní mohli stát: je to standarda bohabojnosti, která vede k veškerému dobru a spravedlnosti. Toto je standarda, kterou pozvedl islám, aby lidstvo zachránil před následky přílišného lpění na rase, půdě, kmeni, domovu. Ty všechny pocházejí z nenáviděné předislámské doby. At-Tirmídhí traduje podle Ibn Umara, že Prorok (sAs) promluvil k lidem v den dobytí Mekky takto: „Lidé, Alláh vás věru zbavil hesel předislámské doby a zbožného uctívání jejích předků. Nyní zde tedy stojí dva druhy lidí: počestný člověk, který je bohabojný a je vážený Alláhem, a špatný člověk, který je ostudný a pro Alláha bezvýznamný. Lidé jsou dětmi Adamovými a Alláh stvořil Adama z prachu.“ Pak Prorok (sAs) zarecitoval tento verš č. 13 ze súry Komnaty. (upraveno al-Albáním ve sbírce at-Tirmídhího) Také se vypráví, že Prorok (sAs) promluvil k lidem ve dnech Velkého svátku, kdy řekl: „Lidé, nemáte snad jednoho Pána? Jednoho otce? Arab nemá přednost před Nearabem, ani Nearab nemá přednost před Arabem, ani člověk s rudou kůží před člověkem s černou kůží, ani člověk s černou kůží před člověkem s rudou kůží, liší se pouze bohabojností. Pochopili jste to?“ Odpověděli mu: „Pochopili jsme to, Posle Alláhův (sAs).“ (upraveno al-Albáním) Také se traduje, že Prorok (sAs) řekl o přílišném lpění na něčem z předislámské doby: „Nechejte toho, protože je to něco odporného.“

Toto je zásada, na které stojí islámská společnost. Světové lidské společenství, které se snaží ve své vznášející se představivosti dát lidstvu určitou podobu, která pak pohasne, protože se neubírá jedinou cestou, přímou cestou k cíli, kterou Alláh určil pro lidi.

O tomto Alláh pravil: „Alláh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete.“ (Včely, 16:90)

Děkujeme Alláhovi za dar islámu, a toto je z Jeho milosti dostačující.

 

 

—————

Zpět