Přímé setrvání na poslušnosti k Alláhovi i po ramadánu

25.07.2014 20:53

Páteční kázání 25. 7. 2014 (27. ramadán 1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze 

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Setrvání v poslušnosti k Alláhovi je dobro od Něj, které je odměněno rájem, jak sám Alláh říká: „K těm pak, kdož říkali: Pánem naším je Alláh, a potom se přímo ubírali, andělé sestoupí hovoříce: nebojte se a nermuťte se, nýbrž radujte se z ráje, jenž byl vám přislíben!“ A jelikož člověk nezná termín své smrti, tak by měl setrvat v této poslušnosti po celý život. Tím bude připraven ke svému předvolání k Alláhovi v jakékoliv chvíli. Mnoho lidí toto dodržuje během Ramadánu, ale skončí-li tento měsíc, tak s poslušností přestanou. Jako kdyby uctívali Ramadán a ne Pána tohoto měsíce. Nebo jako kdyby to nebyl Alláh - Pán všech ostatních měsíců. Je to věru chyba a opomenutí a každý muslim by se tomu měl vyhnout, neboť On Alláh je Bohem živým a uctívaným v každém čase a na každém místě. Jak sám pravil ve své knize:

A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali, a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili, vždyť Alláh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!“

Cesta k poslušnosti je rovná a není zapotřebí uhnout z ní vlevo či vpravo... Podívejme se na tato slova z Koránu:

Miřte k Němu přímo a proste Jej za odpuštění!“

Alláh také říká:

Jdi přímo tak, jak přikázáno ti bylo, a taktéž nechť činí ti, kdož s tebou k Alláhu se obrátili!“

A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho.“

Držet se správné cesty a setrvat na ní znamená dodržovat pravidla daná Alláhem a upevnit se v Jeho náboženství a dodržovat Jeho příkazy a vzdálit se od zakázaného. Alláh nejvyšší říká:

A věru k vám přijde ode Mne správné vedení. A ten, kdo následovat je bude, nezbloudí ani nebude nešťastný, zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý.“

Od Anase bin Málika, že Prorok s.A.s. řekl: Nesrovná se něčí víra, nebude-li přímé jeho srdce... nebude přímé jeho srdce, dokud jeho jazyk nebude v pořádku a čistý... žádný člověk se nedostane do ráje, nebude-li jeho soused před nim v bezpečí."

Prorok s.A.s. nám dává recept na setrvání v poslušnosti ve svém výroku, ve kterém říká: „Věru, že v těle je část, která je-li v pořádku, pak je v pořádku celé tělo... je-li ale zkažená, pak špatné je celé tělo... a touto částí je srdce.“

Druhý faktor, který pomáhá k dosažení tohoto cíle, je čistota jazyka a jeho ochrana před vším, co hněvá Alláha, a rovněž nemáme svůj jazyk zaměstnávat neužitečnými tématy.

Služebníci Alláha, obávejte se Alláhova trestu a dejte se na správnou cestu. Nedokážete-li dosáhnout potřebného cíle, pak se alespoň nevzdalte od něho daleko.

—————

Zpět