Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se

22.01.2021 07:33

Páteční kázání 22. 1. 2021 (9. džumádá II. 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jednota islámské obce záleží na držení se Mocného a Vznešeného Alláha, jenž je základem našich ustanovení, ke kterému se přidaly důkazy a rozumové argumenty. Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky Milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil.“ (3:103)

Žijme tímto vznešeným veršem, popřemýšlejme o něm. Příkaz přidržování se, tedy držení pospolu, v sobě zahrnuje zákaz rozdělení se, přesto je tento zákaz „nerozdělujte se“ znovu jasně vyřčen, neboť Vznešený Korán oslovuje všechny lidi bez rozdílu, rozum i cit. Soulad v jednotě je požehnáním od Alláha. Naši předkové, kteří patřili k Prorokovým druhům, žili ve vzájemném souladu. Obnovme nyní, my, jejich potomci, tento vzájemný soulad, abychom dosáhli uspokojení Všemohoucího Alláha na tomto světě tím, že se budeme držet pospolu Jeho pevného provazu, a na Onom světě pak vstoupíme do Ráje.

Život člověka na tomto světě je plný neštěstí a lákadel, která člověka svádí, jak o tom promluvil náš Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Ráj je obklopen neštěstím a Peklo je obklopeno touhami.“

Všemohoucí Alláh si přeje, aby islámská obec byla pevně ukotvenou konstrukcí. Praví: „Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!“ (21:92) Taková obec, která se drží Knihy svého Všemohoucího Pána, chvála Mu, a tradice Jeho Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) nedovolí, aby se do ní dostaly rozpory a rozkol a oslabily ji, ubraly na její důstojnosti. Říkává se odpradávna: „V jednotě je síla a v rozkolu slabost.“ To je pravda, jíž jsme svědky v různých společnostech a mezi různými národy v našem dnešním světě.

V době příchodu islámu byli Arabové rozděleni do různých kmenů, které mezi sebou zápasily a zabíjely se navzájem. Islám je sjednotil pod jednou vírou, sjednotil Ausovce s Chazradžovci, mezi kterými po dlouhá léta zuřil lítý boj, sjednotil řady muhádžirů s jejich bratry ansáry bratrstvím, které do té doby lidstvo ve své historii nepoznalo, bratrstvím, jehož základem je příslušnost k dogmatu a víře, která má přednost před rasou, jazykem nebo barvou pleti a ve které jsou si rovni. Z nich bylo utvořeno jádro islámské obce, která představovala toto bratrství a tuto jednotu. Držení se pevného provazu Alláhova, tato pospolitost je příčinou toho, že vyšli z temnot na světlo, z otroctví na svobodu, z uctívání služebníků k uctívání Pána služebníků, z tohoto omezeného světa do rozlehlosti tohoto a Onoho světa.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) přirovnal věřící k pevně ukotvené konstrukci, jejíž jednotlivé části se navzájem podpírají. Našemu Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) na nás záleží a z této jeho starosti o jeho obec plynou i jeho výzvy k pospolitosti a vyhýbání se rozkolu. Umar ibn al-Chattáb (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Musíte být jednotní. Dejte si pozor, abyste se nerozdělovali, neboť ďábel je s tím, kdo je osamocený, a drží se dále, když jsou dva. Kdo si chce užívat blahobytu Ráje, nechť se drží pospolu.“

Z příběhu o Jonášovi (Júnus), kterého spolkla velryba v temnotách moře, nám plyne ponaučení. Když ztratil naději a neměl žádné možnosti úniku, nezbylo mu než držet se pevného provazu Alláhova, který měl být jeho záchranou a východiskem: „A volal nás v temnotách říkaje: ‚Není božstva kromě Tebe, sláva budiž Tobě! Věru jsem patřil k nespravedlivým!“ (21:87) a díky tomu se stalo, že „I vyslyšeli jsme jej a zachránili jsme jej z útrap jeho. A takto My poskytujeme záchranu věřícím.“ (21:88) Všemohoucí Alláh ho zachránil z rozbouřených vln, z toho, jak byl zkoušen. Vrátil ho k jeho lidu, aby se sjednotili a nebyli rozděleni a šířila se díky němu víra.

Prosíme Všemohoucího Alláha, aby sjednotil řady naší islámské obce, aby sjednotil její slovo, On je Slyšící, Blízký, prosby vyslyší.

 

 

—————

Zpět