Přichází měsíc dobra

03.05.2019 20:17

Páteční kázání 3. 5. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Chvála Alláhovi, za několik dní přijde – dá-li Alláh – měsíc ramadán, nejvýznamnější a nejlepší měsíc, měsíc plný milosti a odpuštění a oproštění od Ohně pekelného, vážený host, který k nám přichází jednou za rok. Mocný a Vznešený Alláh učinil půst v tomto měsíci povinností a noční modlitby v něm dobrovolnými činy poslušnosti, odměna za něj je nesmírná, několikanásobná. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (2:183) Půstem se nemá na mysli jen hladovění, žízeň a vyčerpanost půstem, Nejvýznamnějším účelem této povinnosti je bohabojnost a očištění duší a to tím, že člověk uposlechne příkazů Alláhových a vystříhá se toho, co zakázal, bude dodržovat dobré mravy a bude se stranit špatného chování. Správně konal ten, kdo půstem docílil bohabojnosti, straní se neposlušnosti a chová se tak, jak by se měl chovat postící se člověk, který maximálně využívá dnů a nocí a koná během nich co nejvíce zbožných činů, díky čemuž se přibližuje Všemohoucímu Alláhovi – Sláva Mu – a docílil Jeho uspokojení.

Služebníci Alláhovi, je velkým požehnáním a darem od Všemohoucího Alláha dočkat se ramadánu, toto však skutečně ocení jen zbožní věřící vynakládající velké úsilí. Všemohoucí Alláh o měsíci ramadánu říká: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:185)

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Nadešel ramadán, požehnaný měsíc, ve kterém vám Mocný a Vznešený Alláh přikázal půst a během nějž jsou otevřeny brány nebes a uzavřeny brány Pekla a zlo je spoutáno. V tomto měsíci je jedna noc lepší než tisíc měsíců. Komu bude odepřeno její dobro, bude odepřeno navždy.“ (upraveno al-Albáním) Podle at-Tirmídhího v upravené verzi al-Albáního – nechť je k němu Alláh milostivý – Prorok (sAs) řekl: „Jakmile nastane ramadán, je spoután ďábel a zlí džinové a brány Pekla jsou uzavřeny a není otevřena ani jediná. Jsou otevřeny brány Ráje a není uzavřena ani jediná. A volající zvolá: ‚Přistup, kdo konáš dobro, a přestaň ty, kdo konáš zlo. Neboť zde jsou ti, které Alláh zachrání před Ohněm pekelným.‘ A takto každou noc.“ Abú Hurajra také vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Pět modliteb, od páteční modlitby k páteční modlitbě, od ramadánu k ramadánu je odčiněním hříchů spáchaných mezi nimi, pokud se člověk vyhne velkým hříchům.“ (podle Muslima)

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo se postí v ramadánu s vírou v srdci a očekávaje odměnu, budou mu dopuštěny všechny předešlé hříchy. Kdo se v ramadánu modlí noční modlitbu s vírou v srdci a očekávaje odměnu, budou mu odpuštěny všechny předešlé hříchy. Kdo se modlí noční modlitbu během noci úradku s vírou v srdci a očekávaje odměnu, budou mu odpuštěny všechny předešlé hříchy.“ S vírou v srdci znamená upřímně, očekávaje odměnu znamená, že touží po tom popatřit na Všemohoucího Alláha očekávaje odměnu od Něho Jediného, bez přidružování. Každý muslim by měl od Alláha očekávat odměnu za svůj půst, noční modlitby a další své snažení. Měl by očekávat odměnu za hlad, žízeň, dlouhý den, zříci se všeho, co je zakázané a další, s čím se setká během svého půstu, měl by být v tomto naprosto oddán Alláhovi, žádat odměnu od Něho Jediného, bez přidružování, aby mohl tuto velkou odměnu získat. Vězte, že Alláh nepřipraví o odměnu nikoho, kdo dobře koná.

Ramadán je příležitostí, projevem Alláhovy přízně, aby člověk získal více dobrých skutků, odčinil hříchy a špatné činy, pro všechny, kdo využijí této příležitosti a usilovně se snaží konat zbožné činy, což člověka přibližuje k uspokojení svého Pána, činí pokání a dělá vše pro to, aby mu Alláh odpustil. Kdo však pokračuje v neposlušnosti a nedbá na příchod ramadánu, nenapraví se, o toho je třeba mít obavu, neboť Prorok (sAs) řekl: „Kéž by byl zahanben člověk, který prožije ramadán, aniž by mu bylo odpuštěno.“ (podle Muslima) Není nic smutnějšího, než když začne ramadán a skončí a člověka stále tíží jeho hříchy a jeho skutky jsou stále zatíženy břemenem. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) vyšel na minbar a řekl: „Amen, amen, amen.“ Zeptali se ho: „Proroku, když jsi vyšel na minbar, řekl jsi třikrát Amen.“ Odpověděl: „Přišel za mnou Gabriel a řekl mi, že kdo se dočká ramadánu, aniž by mu bylo odpuštěno, vešel do Pekla a Alláh ho od Sebe vzdálil, a chtěl, abych řekl ‚Amen‘ a řekl jsem tedy Amen. Kdo se nechoval laskavě ke svým rodičům a zemřel, vešel do Pekla a Alláh ho od sebe vzdálil, a chtěl, abych řekl Amen a řekl jsem Amen. A pak řekl: ‚Když bylo zmíněno tvé jméno před někým, kdo se za tebe nepomodlil a zemřel, vešel do Pekla a Alláh ho od sebe vzdálil‘, a chtěl, abych řekl ‚Amen‘ a řekl jsem tedy Amen.‘“ (upraveno al-Albáním) Je dobré, když člověk, kterému Alláh dopřál dočkat se ramadánu, nepromarní své dny a noci, neboť je to jen omezený počet dní. Snažte se během nich tedy usilovně, buďte poslušni, přivítejte je s pokáním a usilovnou snahou, snažte se vykonávat veškeré druhy činů poslušnosti. Ó Alláhu, dej nám, ať se dočkáme ramadánu a přijmi naše skutky, které v něm vykonáme.

 

—————

Zpět