Přemítání o Koránu a řízení se jím

19.05.2017 19:18

Šejch Ahmad Rajab, 23.8.1438/19.5.2017, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený a Všemohoucí Alláh ve Své Knize praví: „I řekne posel: ‚Pane, lid můj pokládal tento Korán za něco, čemu se vyhnout je zapotřebí.‘“ (Spásné zjevení, 25:30) Někteří učenci vysvětlují, že „vyhýbat se“ Koránu se dá pěti způsoby: přestat ho recitovat, přestat o něm přemítat, přestat se jím řídit, přestat se jím léčit a přestat podle něj soudit.

Proto naši zbožní předci dbali na Korán tím, že ho recitovali, učili se ho nazpaměť, porozuměli mu, přemítali o něm, řídili se jím a soudili podle něho.

Dnes – se svolením Požehnaného a Všemohoucího Alláha – se soustředíme na to, že je nutné o Koránu přemítat a následně se jím řídit. Přemítání, jak řekl Ibn al-Qajjim, znamená „pozorně se podívat na jeho významy“, soustředit myšlenky na přemítání o něm a jeho okomentování. Správnému přemýšlení a porozumění napomáhají výklady citované a ověřené těmi, kdo se výklady zabývají. Uvádíme několik důkazů toho, jak je důležité přemítání o světle Koránu a tradice a životě zbožných předků:

Vznešený Alláh pravil: „Toto je Písmo požehnané, jež jsme seslali tobě, aby lidé o jeho znameních přemýšleli a aby si je rozmyslem nadaní připomínali.“ (Sád, 38:29) (Toto dokazuje, že Korán nebyl seslán jen pro pouhé předčítání jeho písmen, ale byl seslán, abychom přemýšleli o jeho významech, o jeho obsahu, abychom se z něho poučili, měli užitek z jeho napomenutí, měli ho za vzor a abychom nedělali to, co zakazuje.

Al-Hasan al-Basrí řekl: „Přísahám při Alláhovi! Přemítání o něm není jen, že se naučíme nazpaměť jeho písmena a nebudeme dbát jeho přikázání, a pak někdo řekne: ‚Přečetl jsem celý Korán!‘ a není to vidět ani na jeho chování, ani činech.“

Všemohoucí Alláh pravil: „Což nebudou uvažovat o Koránu či jsou snad na srdcích jejich zámky?“ (Muhammad, 47:24)

Všemohoucí Alláh pravil: „Ti, jimž jsme dali Písmo a kteří čtou způsobem pravdivým, ti v ně uvěřili.“ Kráva, 2:121)

Ibn Kathír vyprávěl podle Ibn Mascúda, který řekl: „Přísahám při tom, v Jehož jsem rukách! Správné čtení je to, když se dělá to, co povoluje, a nedělá se to, co zakazuje, a čte se tak, jak byl seslán Alláhem.“

Aš-Šaukání řekl: „Předčítejte ho a řiďte se tím, co je v něm psáno. Řídit se jím můžete teprve tehdy, když ho budete znát a budete o něm přemýšlet.“

Hudhajfa (rAa) vyprávěl, že se jednou večer modlil s Prorokem (sAs), který recitoval Korán beze spěchu, a když bylo ve verši ‚sláva Alláhovi‘, provolával slávu Alláhovi („Subhánalláh“), když četl slova znamenající prosebnou modlitbu, pronesl prosebnou modlitbu, když narazil na slova znamenající utíkání se k Alláhovi, požádal také o ochranu. Toto bylo jeho správné vedení při noční modlitbě.

Abú Dharr (rAa) vyprávěl, že se Prorok (sAs) jednou večer modlil, přečetl jeden verš, pak se poklonil a poklekl. „Potrestáš-li je – vždyť jsou služebníky Tvými; odpustíš-li jim – vždyť Tys věru mocný i moudrý!“ (Prostřený stůl, 5:118)

Prorok (sAs) dával přednost zamyšlení se před recitací, takže za celou noc přečetl jen jeden verš.

Ibn Mascúd vyprávěl, že znal člověka, který se naučil deset veršů a nepokračoval dál, dokud nezjistil jejich význam a jak se má podle nich chovat. Muhammad bin Kaab al-Qurazí řekl, že když za noc až do rána odrecituje súru Zemětřesení a Roztříštění a nic víc, je mu to milejší, než aby jím plýtval.

Takto zacházeli naši zbožní předkové (rAa) s Koránem. Četli Korán a přemýšleli o něm, žili ho slovy, činy i svými mravy, až se stal zákonem jejich života. Naším vzorem je v tomto Prorok (sAs), kterého cÁ’iša (rAa) popsala slovy: „Jeho morálkou byl Korán.“

—————

Zpět