Přednosti posvátného měsíce radžabu

19.02.2021 08:30

Páteční kázání 19. 2. 2021, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V těchto požehnaných dnech se muslimský národ ocitá pod ochranou významného měsíce, přičemž velmi potřebuje pocítit vánek milosrdenství Všemohoucího Alláha, sláva Mu. Tímto požehnaným měsícem je posvátný radžab, během něhož zavane lehký vánek milosti a požehnání. S jeho příchodem se přiblížíme k jednomu z nejvýznamnějších měsíců v roce, požehnanému měsíci ramadánu. Měsíc radžab je předzvěstí dobra a požehnání, které přijde po něm. Proto je třeba, aby každý muslim začal co nejlépe využívat svůj čas a vystavil se jeho vánku, aby ze svých dnů učinil úrodnou půdu, ve které se bude dobře dařit semínkům zbožných činů. Pak je svlaží v požehnaném měsíci šaabánu, aby pak sklidil plody svého konání v požehnaném měsíci ramadánu, kdy už bude dobře vycvičen v konání zbožných skutků, jeho tělo bude posíleno v konání rituálů uctívání. Podle Abú ad-Dardáa (radia lláhu anhu) se traduje: „Konejte dobro po celý čas, nechte se ovívat vánkem milosti Alláhovy. Alláh Svým vánkem ovane, koho bude chtít ze svých služebníků. Proste Alláha, ať skryje, co má zůstat skryté, a zabezpečí, co je na vás krásné.“

Požehnaný měsíc radžab je významný tím, že ho Všemohoucí Alláh vybral jako jeden z posvátných měsíců, které byly pro Araby významné ještě před příchodem islámu. Během nich uzavírali smlouvy, z úcty k nim v nich ustávaly války a boj. Islám potvrdil posvátnost těchto měsíců a Všemohoucí Alláh přikázal, aby byly velebeny a aby se během nich člověk více věnoval zbožným skutkům a držel se víry. Vznešený a Mocný praví: „Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné – a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé.“ (9:36) Prorok (sallá lláhu alajhi wa sallam) řekl: „Rok má dvanáct měsíců, z nichž jsou čtyři posvátné. Tři následují po sobě: dhú al-qaada, dhú al-hidždža a al-muharram. Čtvrtým je měsíc radžab kmene Mudar, který je mezi měsícem džumádá a šaabánem.“

Pro radžab není stanoven žádný zvláštní rituál uctívání, ani stanovená modlitba, ale je třeba, aby každý muslim znal hodnotu tohoto vznešeného měsíce a naplnil svůj čas skutky uctívání, vykonával co nejvíce zbožných skutků a pronášel co nejvíce prosebných modliteb Vznešenému a Mocnému Alláhovi, aby se dočkal požehnaného měsíce ramadánu. Mnozí učenci hanafíjské a málikovské právní školy zastávají názor, že je vhodné postit se v měsíci radžabu podle hadísu tradovaného Usámou bin Zajdem (radija lláhu anhu), který se zeptal: „Posle Alláhův, nikdy tě nevidím postit se tolik jako v měsíci šaabánu.“ Prorok (sallá lláhu alajhi wa sallam) odpověděl: „Tento měsíc mezi radžabem a ramadánem lidé zanedbávají. V tomto měsíci jsou skutky předkládány před Pána všech světů a já chci, aby byly mé skutky předkládány, když se postím.“

Stejně jako se má každý muslim v tomto požehnaném měsíci snažit vykonávat více skutků uctívání, měl by se mít také na pozoru před neposlušností. Neposlušnost v posvátných měsících se nepočítá stejně jako neposlušnost v jiných měsících. V těchto měsících je závažnější, jak pravil Alláh, sláva Mu: „Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: ‚Bojovat v něm je hřích těžký.‘“ (2:217)

Služebníci Alláhovi,

v měsíci radžabu se vyjevují vznešené činy Všemohoucího Alláha vůči muslimům, zavane vánek nesoucí vůni zářných časů, které zažil náš národ v průběhu dějin, aby nám vždy připomenuly, že jsme národem, který Všemohoucí Alláh vyslal šířit dobro, milost a mír mezi ostatními národy. Že jsme národem, který i když se stane slabším, nebo ho postihnou katastrofy, nikdy nezahyne, protože je národem nejlepšího z proroků a poslů. „A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás.“ (2:143)

Prosím Mocného Alláha, aby ukončil epidemii a neštěstí, které postihlo lidstvo.

—————

Zpět