Předhánění se v konání dobročinnosti

18.07.2014 17:44

Páteční kázání 18. 7. 2014 (20. ramadán 1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh Nejvyšší řekl (ve významu): „Snažte se vzájemně překonávat v dobrých skutcích.“ (Al Baqara 148) Překonávat se je výstižnější než závodit, neboť to nabádá k přispěchání k cíli mezi prvními. Alláh řekl ve významu: „Pospíchejte k milosti od Pana svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné. (Rod Imranův 133). V tomto verši milost a odpuštění hříchů je výsledkem pospíchání k pokání a k jiným dobrým skutkům. 
Náš Prorok (s.A.s.), neomylný v tomto směru, přikazuje muslimské společnosti každé doby iniciativu a řekl ve výroku citovaném Abu Hurajrou: „Buďte iniciativní v skutcích. ... pokušení jsou jako noční temnota. Člověk se probudí jako věřící a večer je z něj nevěřící nebo do večera je věřícím a vzbudí se jako nevěřící. ...vykoupí své náboženství za tento konečný život.“ vyprávěl Muslim a at Tirmidhi a Ahmed. 
Tento hadís poukazuje na pokušení v podobě pracovních a jiných povinností, které se hromadí jako kupy nočních temnot a zabrání v konání jiných dobrých činů. 
Společníci Proroka (s.A.s.) se řídili těmito slovy. Jednou se zeptal, kdo z nich se tento den postí. Umar ibn al-Chattab řekl, že neměl úmysl se dnes postit, takže tento den se nepostí. Prorok (s.A.s.) se ptal, přestože věděl, že jsou to dobří věřící. Abú Bakr řekl, že on měl tento den úmysl postit se a že se tedy postí. A Prorok (s.A.s.) položil společníkům další otázku: kdo z nich tento den už navštívil nemocného. Umar připomenul, že přece právě vykonali ranní modlitbu a ještě ani neodešli z mešity, takže nikdo neměl možnost navštívit nemocného. Opět se přihlásil Abú Bakr a řekl, že už jednoho navštívil cestou do mešity. Navštívil Abdurrahmána ibn Aufa, který byl předešlou noc nemocen. Abú Bakr k němu zašel cestou, protože předpokládal, že bude vzhůru kvůli ranní modlitbě. Zkontroloval jej a pak pokračoval do mešity. Potom se Prorok (s.A.s) zeptal, kdo už dnes nasytil potřebného a Umar Opět připomněl, že neměli možnost to udělat, protože neopustili mešitu. Kde tedy měli najít chudáka, který by potřeboval nasytit? 
Znovu se přihlásil Abú Bakr, že i toto již dnes vykonal, když šel od Abdulrahmána ibn Aufa, našel chudého muže, který jej žádal o něco k jídlu, tak Abú Bakr vzal kousek chleba, který držel vnuk Abdurrahmána a dal ho tomu chudákovi. Prorok ( s.A.s) na to Abú Bakrovi řekl: „Dostane se do ráje ten, kdo v sobě spojuje všechny tyto vlastnosti.“

A Ramadán je tou nejvhodnější příležitostí pro snažení se v tomto směru. 
Připomínáme bratrům a sestrám sunnu našeho Proroka (s.A.s) - přespání v mešitě (i'tikáf) v posledních deseti dnech Ramadánu. Říkala matka věřících Áiša: „Posledních deset dnů Ramadánu Prorok trávil v modlitbách v mešitě a v tomto po jeho smrti pokračovaly i jeho ženy.“

Připomínáme také povinnost každého muslima dát zakát al-fitr. Je to almužna, kterou zaplatí každý, kdo má přebytek jídla pro sebe a svoji rodinu na den svátku ìd i následující noci. Zaplatí za sebe i za členy rodiny, o které se stará a to včetně dětí. A výše zakát al-fitr se rovná přibližně 3 kg běžného jídla dané země např. rýže či jiných potravin za osobu, což je názor většiny učenců. A je také možné dát zakát al-fitr podle některých náboženských škol formou peněz, pokud je to výhodnější a přínosnější pro chudé. A je stanovena na 120,- korun za osobu. Tato almužna musí být nejpozději do konce Ramadánu.

Od Ibn Abbáse řekl: „Alláhův posel, nechť mu Alláh požehná a dá mu mír přikázal postícím zakát al-Fitr jako očistu pro od planých řečí a hříchů a pro nakrmení chudáků. Kdo vydá tuto almužnu před modlitbou (sváteční modlitba), pak bude přijata a kdo ji vydá po této modlitbě, stává se z ní jen obyčejná almužna.“

Ať Alláh přijme od nás a od vás všechno dobré a přeji vám hodně štěstí a kul am wa antum bi chair.

—————

Zpět