Pravdomluvnost v životě Proroka

25.12.2015 09:54

Páteční kázání 25. 12. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel.„Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Imám ibn al-Qajjim řekl: „Prorok (sAs) si dával pozor na jazyk, nehovořil příliš, aby neřekl žádnou nepravdu. Obšírné mluvení svádí ke lži a odvádí od pravdy. Všichni Qurajšovci o tom věděli. Kdyby ho byli bývali přistihli při lži, byl by to pro ně důkaz, že jeho poselství není pravé. Kdo se drží pravdy od dětství, tím více se jí drží ve vyšším věku a ten, kdo nikdy nikomu nic špatného neudělal, když jednal sám za sebe, už vůbec nic neudělá, když jedná jménem Alláha! Qurajšovci o něm svědčili, že je pravdomluvný, důvěryhodný, ba navíc tak o něm svědčili i jako jeho nepřátelé.“ Ibn Abbás (rAa) vyprávěl, že když byl seslán verš „a varuj nejbližší své z příbuzných“ (Básníci, 26:214), šel Prorok (sAs) až na horu Safá a zvolal: „Druzi!“ Tázali se: „Kdo to je?“ Když se u něho shromáždili, řekl: Povězte mi, když bych vám řekl,že se údolím blíží jezdci na koních a chtějí na vás zaútočituvěřili byste mi? Odpověděli: „Ano, nikdy jsme od tebe neslyšeli žádnou lež.“ Řekl jim: „Jsem věru varovatelem před přísným trestem.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

V jednom dlouhém hadísu, když se ptal byzantský císař Herakleios Abú Sufjána, který byl tehdy ještě nevěřícím, řekl Herakleios Abú Sufjánovi a těm, kdo byli s ním: „Obvinili jste ho někdy ze lži, než přišel se svým poselstvím?“ Abú Sufján odpověděl: „Ne.“ Herakleios pak řekl: „Vím, že není možné, aby nikdy nelhal lidem, a pak lhal o Bohu.“

Dalšími projevy jeho pravdomluvnosti byly zprávy o věcech neznámých, z nichž například můžeme uvést příhodu, když jeho druhové (rAa) kopali příkop, narazili na velký kámen a stěžovali si Prorokovi, že na něj nestačí. Slezl tedy ke kameni, řekl „bismilláh“ a udeřil do kamene, až se z něj odlomila jedna třetina. Pak řekl: „Alláh je Převeliký! Byly mi dány klíče Levanty. Přísahám při Alláhovi, uvidím její červené paláce, dá-li Alláh.“ Pak udeřil po druhé a odlomila se druhá třetina. Řekl: „Alláh je Převeliký! Byly mi dány klíče Persie. Přísahám při Alláhovi, vidím bílý palác měst.“ Pak udeřil po třetí, řekl „bismilláh“ a rozbil zbývající kus kamene. Řekl: „Alláh je Převeliký! Byly mi dány klíče Jemenu. Přísahám při Alláhovi, vidím brány San’á z tohoto místa v tento okamžik.“

Umar ibn al-Chattáb vyprávěl o bojovnících Badru: „Prorok (sAs) nám ukazoval osudy lidí z Badru (ještě před bitvou, která se udála později). Říkal nám, kde bude kdo zabitý zítra (v den bitvy), dá-li Alláh. Přísahám při tom, který ho poslal s Pravdou. Skutečně skončili tak, jak Prorok (sAs) předpověděl.“

Prorok (sAs) oznámil své dceři Fátimě, že zemře na nemoc, kterou trpěl, a že ona bude první z jeho rodiny, kdo ho bude následovat. A skutečně, Prorok zemřel na své onemocnění a po půl roce od jeho smrti ho následovala Fátima, která byla první, kdo z jeho rodiny zemřel. Její smrt byla potvrzením jeho proroctví (sAs).

Prorok (sAs) řekl o al-Hassanovi, synovi Alího (rAa): „Tento můj syn je pánMožná, že Alláh jeho prostřednictvím usmíří dvě velké skupiny mého lidu.“ Co řekl Prorok (sAs), to se skutečně stalo, když al-Hassan ustoupil Muáwijovi (rAa) v nástupnictví. Díky tomu nebyla prolita krev, muslimský národ byl uchráněn a byly odvráceny dlouhé boje, jejichž pravé zlo zná jen Alláh, Vznešený a Všemohoucí.

Pravdomluvný a důvěryhodný Prorok (sAs) předpověděl, co se stane v této naší době, a realita naší doby tomu odpovídá… Prorok (sAs) řekl: „Lidé se brzy proti vám spojí, jako lidé, kteří zvou druhé, aby s nimi pojedli.“ Zeptali se ho: „Bude to kvůli tomu, že nás bude v té době málo?“ Odpověděl: „Ne, bude vás v té době hodně, ale budete jako smetí, které odnáší proud, a Alláh zbaví vaše nepřátele strachu z vás a vás nechá zeslábnout.“ Zeptali se: „Co znamená zeslábnout, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Budete milovat tento svět a nenávidět smrt.“

Existuje mnoho skrytých věcí, které Prorok (sAs) předpověděl a které se skutečně staly tak, jak je popsal. Dějí se teď a budou se dít jiné, které ještě neznáme a které Prorok (sAs) předpověděl, ale nezbývá nám čas se o nich zmínit.

Prorok (sAs) pobízel lidi k pravdomluvnosti a varoval je před lží. Prorok (sAs) řekl: „Mluvte pravdu. Pravda vede k dobru a dobro vede do Ráje. Člověk mluví pravdu, až je zapsán u Alláha jako pravdomluvný a upřímný. Lež vede k hříšnosti a hříšnost vede do Pekla. Člověk lže, až je zapsán u Alláha jako lhář.“ (podle Muslima a al-Buchárího)

Nechť dá Alláh mír a požehná našemu proroku Muhammadovi a jeho druhům.

—————

Zpět