Požehnání

09.12.2022 17:55

Datum: 9. prosince 2022 (15. džumádá l-úlá 1444 H), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V našich prosebných modlitbách používáme výraz hodný zamyšlení. Používáme jej také při různých jiných příležitostech v našem životě i ve vzájemné komunikaci. Každý den ho opakujeme, když spolu hovoříme a když se modlíme. Je to prosba o požehnání. Když potká muslim muslima, řekne mu: „Mír s tebou a milosrdenství a požehnání Alláha.“ Zamysleli jsme se někdy nad významem prosby o požehnání? Při modlitbě říkáme: „Požehnáno budiž Muhammadovi a jeho rodu, stejně jako bylo požehnáno Ibrahimovi.“ Při nepovinné modlitbě: „Budiž mi požehnáno v tom, co mi bylo dáno.“ Novomanželům říkáme: „Nechť vám Alláh požehná. Budiž vám požehnáno.“ Co skutečně znamená toto požehnání?

Služebníci Alláhovi, základem požehnání je rozvoj, větší množství, hojnost dobra a dlouhé trvání. Je-li požehnáno něčemu malému, zvětší se, je-li požehnáno málu, zvýší se jeho objem, je-li požehnáno většímu množství, bude prospěšné a trvalé. Veškeré požehnání je od Alláha. Dokonce i proroci a poslové jej žádali od svého Stvořitele. Alláhův prorok Ajjúb (Jób) přísahá a říká: „Při Tvé moci, nemohu se obejít bez Tvého požehnání.“

Požehnání je darem od Alláha, není měřitelné fyzicky běžnými prostředky. Požehná-li Alláh někomu ve věku, prodlouží jeho věk v poslušnosti vůči Alláhovi a prospěšnosti výsledků jeho práce, jako by žil stovky let. Požehná-li Alláh někomu ve zdraví, bude ho chránit a díky Němu se bude těšit z veškeré své síly. Požehná-li Alláh někomu na majetku, bude ho rozvíjet a rozmnožovat, udržovat v pořádku a nechá, aby nesl plody, dá, aby jeho majitel vynaložil své prostředky na dobrou věc, na něco, co je výrazem poslušnosti, jako jsou náboženské nadace a dobročinné dary. Požehná-li Alláh na dětech, dopřeje jejich rodičům projevy laskavosti a dobra od dětí a jejich prosebné modlitby, pocítí, jak jsou prospěšní a jakou jsou ozdobou. Požehná-li Alláh někomu v manželství, bude mu manželka potěšením v životě.

Ztráta požehnání je chybou a katastrofou zapříčiněnou našimi činy, pohromou zapříčiněnou naší neposlušností. Alláh praví: „A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily, však On mnohé odpouští.“ (42:30) Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Hladomor nevypukne kvůli suchu, hladomor bude, přestože bude pršet a pršet, ale nebude vám v něm požehnáno.“ (podle Muslima)

Hříchy a neposlušnost ruší požehnání, narušuje život, zmenšuje množství obživy. Alláh praví: „A Alláh uvádí podobenství o městě, jež bylo bezpečné a spokojené a jemuž se dostávalo obživy v hojnosti ze všech stran, však nevděčné bylo vůči dobrodiní Alláhovu. A Alláh dal jim okusit oděvu hladu a strachu za to, čeho se dopustili.“ (16:112)

Požehnání je možné dosáhnout těmito prostředky:

1) Bohabojností ve skrytu i veřejně projevenou. Někteří lidé jsou bohabojní navenek, ale jinak porušují Alláhovy zákazy. Bohabojností dosáhnete požehnání, otevřou se vám brány k dobru a požehnání. Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes i země otevřeli. Ale oni to vše za lež prohlašovali a potrestali jsme je za to, co si vysloužili.“ (7:96)

2) Učení se Koránu a přemítání o něm. Všemohoucí Alláh praví: „Toto je Písmo požehnané, jež jsme seslali tobě, aby lidé o jeho znameních přemýšleli…“ (38:29) Slova našeho Pána jsou nám požehnáním, jsou pro nás milosrdenstvím, jsou nám lékem, věděním a vedením.

3) Dalším prostředkem k získání požehnání je následování Prorokovy tradice ve všech záležitostech, v oblékání, jídle, při vstupu i odchodu z místa. Prorokova tradice – salla lláhu alajhi wa sallam – učiní z Alláhova služebníka požehnaného, ať je kdekoli.

4) Prosebné modlitby. Je třeba, aby muslim pronášel co nejvíce prosebných modliteb s prosbami o požehnání v majetku, čase, manželce, dětech a dalších věcech. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – často prosil Všemohoucího Alláha o požehnání pro sebe a pro své druhy: „Ó Alláhu, dopřej mi spokojenost v tom, co jsi mi uštědřil za obživu a požehnej mi v tom a dej mi dobro ve všem, co nemám.“

5) Udržování dobrých vztahů s příbuznými a jejich navštěvování. Díky tomu se zvětšují prostředky k obživě, prodlužuje se věk, je požehnán čas. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo chce mít hojnost obživy a dožít se vysokého věku, nechť udržuje dobré vztahy s příbuznými.“ (podle al-Buchárího) Pokud si stěžujete na nedostatek požehnání, co se týče věku, času a obživy, může být důvodem zpřetrhání příbuzenských vztahů a hrubost. Kdo zpřetrhá příbuzenské vztahy, s tím přetrhá vztahy Alláh, kdo je udržuje, s tím udržuje vztah i Alláh.

6) Upřímnost ve veškerém konání, počínaje koupí, prodejem, obchodováním, společnictvím atd. V obou sbírkách správných hadísů se traduje, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Obě strany transakce mají možnost volby, dokud jedna z nich neodejde. Pokud je míněna upřímně a obě strany na ni přistoupí, bude jim požehnáno. Pokud zalžou nebo něco skryjí, přijdou o požehnání z takové transakce.“

7) Vykonávání veškerých činností co nejdříve, což se týká také uzavírání obchodů, studia a dalších, které je nejlépe vykonávat na počátku dne. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Ó Alláhu, požehnej mému lidu, když vykonává vše hned zavčasu.“

—————

Zpět