Povinnost vykonání Velké pouti (hadždž) a odměna za ně

04.08.2017 09:45

Páteční kázání 4.8.2017 (12. 11. 1438), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Hadždž v arabském jazyce znamená „úmysl, záměr“, hadždž v islámské terminologii znamená - úmysl cestovat k mešitě Harám (Kaabě) a vykonat předepsané obřady v určeném čase předepsaným způsobem.

Velká pouť (hadždž) je jedním z pilířů Islámu a povinnost uložená každému, kdo je schopen ji vykonat, a to jedenkrát za život. Vykonání Velké pouti vícekrát je dobrovolné. Povinnost vykonání Velké pouti pro toho, kdo je jí schopen, je potvrzena v Koránu i Sunně. V Koránu Alláh Velebený říká: „A Alláh uložil pouť k tomuto chrámu (Kaabě) pro toho, kdo je k němu schopen cesty, vskutku Alláh je Soběstačný a obejde se bez veškerých stvoření.“ (súra Rod Imránův, verš 97). A v sunně: Vyprávěl Ibn Umar (kéž je Alláh s nimi spokojen): Slyšel jsem Posla Alláhova (sAs) říct: „Islám stojí na pěti (pilířích): Vyznání víry (šaháda), že není božstva kromě Alláha, a že Muhammad je Posel Alláha, konání modlitby, dávání povinné almužny (zakát), vykonání Velké pouti (hadždž) a půstu v měsíci ramadánu". (Al-Buchárí a Muslim)

A také se nám dochovalo vyprávění Abu Hurajry (kéž je s ním Alláh spokojen), že Posel Alláha (sAs) při kázání řekl: „Ó, lidé, Alláh vám předepsal vykonání Velké pouti (hadždž), tak ji konejte." A zeptal se jeden muž: „A každý rok, Ó, Posle Alláha?“ Prorok (kéž ho Alláh pochválí a dá mu mír) mlčel, dokud (tazatel) otázku nezopakoval třikrát. Pak Posel Alláha řekl: „Kdybych řekl ano, stalo by se to (pro vás) povinností a nebyli byste toho schopni.“ Potom řekl: „Ptejte se jen na to, o čem jsem vás informoval, (tzn. neptejte se ohledně věcí, které vám nebyly nařízeny), vskutku byli zničeni ti, kdož byli před vámi, kvůli tomu, že se moc vyptávali a měli rozpory s jejich Posly. A když vám něco nařídím, konejte to, do té míry, čeho jste schopni. A co vám zakážu, toho se zdržte.“

A kdo byl schopen se vydat na Velkou pouť (ale nevykonal ji), a následně se stal neschopným ji vykonat z důvodu vysokého věku nebo nemoci, a nemá naději na vyléčení, má povinnost zaplatit ze svého majetku zástupce, který vykoná pouť za něj. Toto je názor většiny vědců, avšak za podmínky, že zástupce Velkou pouť vykonal sám za sebe již dříve. Existuje mnoho hadísů, ve kterých jsou zmíněny přednosti a odměny za vykonání velké pouti. Jedním z nich je vyprávění Abú Hurajry (rAa), o tom, že Posel Alláha (kéž ho Alláh pochválí a dá mu mír) řekl: „Kdokoliv vykoná Velkou pouť a nedopustí se žádné nemravnosti ani špatnosti, vrátí se zpět (bez hříchů), jako v den, kdy jej porodila matka.“

V dalším hadísu Abú Hurajry (rAa) Prorok Muhammad (sAs) řekl: „Vykonání Malé pouti umra je odčiněním toho, co je v čase od jejího vykonání až po vykonání Malé pouti následující. A odměnou za přijetí Velké pouti je Ráj.“ Ibn Mas´úd (rAa) vyprávěl, že Posel (sAs) řekl: „Následujte Velkou pouť Malou poutí, protože vskutku, ony eliminují chudobu a hříchy, stejně jako měchy (rozžhavující oheň výhně) odstraňují nečistoty ze železa, zlata a stříbra. A odměnou za přijatou hadždž je Ráj.“   

   A Prorok (sAs) nám objasnil, jak obrovské odměny čekají na toho, kdo splní povinnost Velké pouti. A také nám v posledním hadísu doporučil, abychom Velkou pouť následovali Malou poutí (umrah). Tzn.: Vykonejte obě pouti v blízkém časovém sledu jako tzv. Qirán (první Malá pouť a pak Velká pouť) nebo je možno vykonat Malou pouť po Velké pouti. „Následujte Velkou pouť Malou poutí“ znamená, aby byly obě pouti vykonány v rychlém sledu po sobě. Kdo vykonal hadždž, nechť ji následuje umrou, a kdo vykonal umra, ať pokračuje hadždží.

Přijatou Velkou poutí je myšlena ta, která byla vykonána upřímně pro Alláha, v souladu se sunnou Posla Alláhova, a nedošlo v jejím průběhu ke hříchu a byla financována z peněz, pocházejících z povoleného (halál) zdroje. V průběhu pouti by se měl poutník zabývat zbožnými akty poslušnosti a podřízení se Alláhu a cnostnou prací, jako je uctívání, osvěta, pěkná mluva a šíření pozdravů a míru. Poutník by měl doporučovat vhodné a zakazovat špatné, a konat i jiné zbožné skutky. Měl by se vyvarovat vulgarit a obscénností, hádek, hříchů a špatných mravů. Přijetí Velké pouti se projevuje tak, že jeho stav se stane lepším, než byl před Poutí.

Ten, kdo má v úmyslu vykonat hadždž, by měl před svým odjezdem urovnat veškeré vztahy, odčinit nespravedlnosti a bezpráví vůči druhým lidem, ať se jednalo o újmu duševní či materiální. Měl by se upřímně kát ze všech hříchů, litovat jich, mít v úmyslu se už nikdy k těmto hříchům nevracet a neopakovat je, tak, aby bylo jeho pokání přijato. A taktéž, aby jeho hadždž byla s dovolením Alláha přijata. Kéž je to přijato Alláhem od nás i od vás.             

—————

Zpět