Poučení z noční cesty a cesty do nebe

17.02.2023 13:55

Datum: 17. 2. 2023 (26. radžab 1444 h)
z archivu, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení. Toto Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) absolvoval duší i tělem, při vědomí, nespal při tom. V Koránu se hovoří o noční cestě na začátku súry Noční cesta (al-Isrá) a o cestě do nebes na začátku súry Hvězda (an-Nadžm). Zmiňují se o tom také správné hadísy o Prorokovi (salla Alláhu alejhi wa sallam).

Zde jsou alespoň o některá poučení, která plynou z noční cesty a cesty do nebes:

-Po zkouškách a strastech přichází projevy přízně a dary od Vznešeného Alláha s Jeho dovolením. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) byl vystaven velkým zkouškám a pak přišel tento projev přízně od Vznešeného Alláha po té, co Qurajšovci uzavřeli cestu šíření islámu v Mekce, Thaqífu a arabských kmenech a rozhodli o blokádě proti šíření islámu a jeho stoupencům ze všech stran. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) se ocitl v nebezpečí po smrti svého strýce Abú Táliba, svého největšího ochránce, a také po smrti své milující manželky Chadídži, která mu ulevovala od bolesti a smutku. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) však pokračoval ve své cestě, byl trpělivý pro věc Alláhovu, nenapadlo ho Alláhovi cokoli vyčítat ani proti Němu bojovat. Nastal čas velké zkoušky a pak přišla noční cesta a cesta do nebes a bylo mu to souzeno Pánem všech světů. Byl povznesen do nebes jako žádné jiné stvoření. Alláh ho odměnil za jeho trpělivost a úsilí, dodal mu síly ve strastech a nepřátelství protivníků islámu, setkal se s ním přímo, bez posla, bez skrývání a ukázal mu svět neznáma jako nikomu jinému z lidí. Nechal ho sejít se se svými bratry posly na jedné úrovni a byl jim imámem a vůdcem jakožto jejich pečeť a poslední z nich.

– Velká statečnost Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) se projevuje v tom, jak čelil modloslužebníkům věcí, která odporovala jejich myšlení a setkával se s jejich odsouzením a posměšky. Stal se tak pro svůj lid nejlepším příkladem, jak se veřejně hlásit k pravdě před těmi, kdo pravdu nemají, i kdyby se proti pravdě spolčili, vedli proti ní válku všemi svými silami. Moudrým krokem Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) bylo předložit modloslužebníkům jako argument své vyprávění o noční cestě do mešity al-Aqsá. Alláh mu ukázal znamení, kterým museli uvěřit i nevěřící. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) například popsal mešitu al-Aqsá. Přinesl také řadu dalších jasných důkazů, proti kterým modloslužebníci nemohli nic namítat a nemohli ho obvinit ze lži. Přesto mu neuvěřili.

– Při této události se ukázala síla víry Abú Bakra (radiAlláhu anhu). Když k němu přišli nevěřící a řekli mu o tom, odpověděl jim naprosto přesvědčivě, že pokud to řekl Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam), je to jistě pravda. Proto si zasloužil přezdívku as-Siddíq (Spravedlivý). Toto je ukázka naprostého porozumění a přesvědčení.

– Modlitba Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) s ostatními proroky je důkazem toho, že mu svěřili vedení a vůdcovství a že učení islámu zrušilo předcházející učení.

– Spojení mešity al-Aqsá v Jerusalemě a Posvátné mešity v Mekce odkazuje na význam mešity al-Aqsá pro muslimy. Bylo to místo, kam směřoval při své noční cestě Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) a odtud se vznesl do nebes, a bylo to místo, ke kterému se zpočátku modlili v mekkánském období.

Muslimové by tedy měli mešitu al-Aqsá milovat i vše, co je kolem ní, neboť je to požehnané a posvátné místo.

Toto spojení dává muslimům pocit odpovědnosti vůči mešitě al-Aqsá.

– Důležitost modlitby: Tradice potvrzuje, že modlitba byla nařízena právě při cestě Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) do nebes.

Jako by to bylo poselství Všemohoucího Alláha ke Svým služebníkům. Jestliže byla noční cesta, která se přihodila Alláhovu Poslu fyzicky i duchovně, zázrakem, tak služebníci pozvedají své duše a svá srdce k Všemohoucímu Alláhovi pětkrát denně, kají se a prosí Ho o milost a odpuštění.

Ibn Kathír o tom říká: „Velká péče je věnována poctě modlitby a její velikosti.“

—————

Zpět