Potlačení hněvu a odpuštění

01.04.2016 21:16

Páteční kázání 1. 4. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhu alaihi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Potlačení zlosti, odpuštění a promíjení patří k těm nejkrásnějším a nejlepším způsobům chování, ke kterým nabádá islám. Vznešený Alláh chválí ty, kdo odpouštějí a potlačují svou zlobu, a stanovil, že za takovéto chování jim od Alláha náleží odpuštění a Ráj. Alláh pravil: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné, kteří rozdávají almužny ve štěstí i v neštěstí a kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Alláh věru miluje ty, kdož dobro činí.“ (Rod cImránův, 3:133-134)

Odpuštění je více než potlačení hněvu, protože odpuštění znamená, že nebudeme nikomu nic zazlívat a projevíme shovívavost vůči tomu, kdo se zachoval špatně. Takového člověka zdobí dobré mravy, vzdal se hrubého chování, uzavřel dohodu s Alláhem, odpustil služebníkům Alláhovým z milosrdenství a vstřícnosti k nim, nechce, aby se jim přihodilo něco špatného, nechť takovému člověku Alláh odpustí, nechť získá odměnu od svého Velkorysého Pána a ne od chudého služebníka, jak pravil Alláh: „A odměnou za špatné je jen špatnost podobná. Ten, kdo odpouští a o nápravu se snaží, toho odměna je u Alláha, jenž věru nespravedlivé nemiluje.“ (Porada, 42:40)

A dále: „A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští… a vskutku to patří k podstatě věcí.“ (Porada, 42:43)

A také: „A vzdát se toho (odpustit) je blíže k bohabojnosti. A nezapomínejte si vzájemně prokazovat velkomyslnost…“ (Kráva, 2:237)

Odpuštění a dobré chování vedou ke zlepšení, odstranění nepřátelství a nenávisti. Alláh pravil: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (Byly učiněny srozumitelnými, 41:34)

Z veršů Koránu, které seslal Vznešený Alláh, aby věřící přivedl k nejvyšší míře odpuštění a tolerance, jsou to například tyto: „Nechť ti z vás, kteří těší se přízni a dostatku, nepřísahají, že přestanou dávat příbuzným, chudákům a vystěhovalcům na cestě Alláhově; nechť raději odpouštějí a promíjejí. Což byste nebyli rádi, aby vám Alláh odpustil – a Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (Světlo, 24:22) Tento verš byl seslán konkrétně o Abú Bakrovi, když přísahal, že nevypomůže Mustahovi bin Athátha po té, co lživě pomluvil cÁ’išu. Když Alláh seslal verše o nevině Matky věřících, cÁ’iše, věřící se uklidnili a upokojili, ti, kdo o tom mluvili, se káli, pro jiné byla stanovena pravidla a Všemohoucí a Vznešený Alláh, jemuž patří chvála, přikázal, aby byl Abú Bakr laskavý ke svému příbuznému, jímž byl Mustah bin Athátha, jeho bratranec z matčiny strany, který byl chudý a žil jen z toho, co mu dal Abú Bakr (rAa), a patřil k vystěhovalcům na cestě Alláhově (kteří odešli z Mekky do Medíny). Abú Bakr (rAa) byl známý tím, že vždy konal, co bylo třeba, pomáhal příbuzným i cizím lidem. Když byl seslán verš: „Což byste nebyli rádi, aby vám Alláh odpustil – a Alláh je odpouštějící, slitovný“ (tzn. odměna náleží podle vykonaných činů, tedy tak, jak odpouštíš tomu, kdo ti nějak ublížil, tak bude odpuštěno i tobě, když někomu promineš, bude i tobě prominuto), řekl Abú Bakr: „Ne! Přísahám při Alláhovi, že chceme – náš Pane – abys nám odpustil.“ Pak dal Mustahovi zpět to, co mu dával na živobytí, a řekl: „Přísahám při Alláhovi, že už mu to nikdy nevezmu.“

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Bohatství se nezmenší dáváním almužny. Alláh odměňuje toho, kdo odpouští. Kdo pomáhá druhému jen pro uspokojení Alláha (aniž by za to něco očekával), toho Alláh povýší na nejvyšší stupně.“ (podle Muslima a dalších)

Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo zkrotí svůj hněv, i když je schopen mu dát průchod, ten bude povolán Alláhem, aby vedl všechny tvory (v Soudný den), a nechá ho vybrat si některou z panen (v Ráji), bude-li chtít.“ (upraveno al-Albáním)

Prosím Alláha o odpuštění pro sebe i pro vás.

—————

Zpět