Posledních deset dnů v ramadánu

01.06.2018 00:17

Páteční kázání 1.6.2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedna z věcí, ke které nás vedl Prorok (sAs), bylo to, že věnoval zvláštní pozornost posledním deseti dnům ramadánu, během těchto dní vynakládal ještě větší úsilí než v ostatních dnech tohoto měsíce, vynakládal úsilí na uctívání svého Pána, snažil se co nejvíce využít těchto významných a požehnaných dní a nocí v toužebném očekávání Noci úradku. Korán i tradice se zmiňují o tom, jak je tato významná noc prospěšná. Během této noci Alláh seslal celou jednu súru nazvanou súra Úradku, ve které je zmíněn a jasně ukázán její význam a prospěšnost. Vznešený Alláh pravil: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (Úradek, 97)

Tato noc je prospěšná pro toho, kdo ji probdí a bude během ní vykonávat zbožné skutky. Prorok (sAs) řekl: „Kdo se v noci Úradku modlí s vírou, očekávaje odměnu od Alláha, tomu budou prominuty jeho minulé hříchy.“ (všichni se na něm shodují) V tomto hadísu je probouzen zájem každého muslima a je nabádám k tomu, aby tuto noc probděl v modlitbách, uctíváním v touze popatřit na tvář Vznešeného Alláha.

Služebníci Alláhovi, Vznešený Alláh nás vede k tomuto času z milosrdenství k nám. Proč bychom neměli využít této ohromné příležitosti, vynaložit úsilí na probdění této noci v modlitbách, modlitbami taráwíh, čtením Koránu, intenzivnějším připomínáním si Alláha, prosbami za odpuštění a prosebnými modlitbami, nočními modlitbami, abychom probděli tuto hlubokou noc a chvíli před rozbřeskem. Toto je nejlepší čas, aby byly prosby vyslyšeny. Usilujme o to, abychom si vyhradili čas na konání zbožných skutků během těchto posledních deseti dní, během kterých se i Prorok (sAs) zcela oddával konání zbožných skutků, oživením tradice ictikáfu – zdržování se v mešitě, abychom sledovali Noc úradku a zcela využili tohoto významného času.

Prorok (sAs) vynakládal během posledních dní ramadánu větší úsilí než kdykoli jindy (podle Muslima). Také se traduje, že se během těchto dní zdržoval v mešitě, sledujíc během nich Noc úradku (podle al-Buchárího a Muslima). cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs), jakmile začalo posledních deset dní, zůstával v noci vzhůru, budil členy své rodiny a utahoval si opasek (tj. pracoval usilovně). (podle al-Buchárího a Muslima) Muslim ještě přidává: „Připravil se, aby se modlil s ještě větším úsilím.“ Prorok (sAs) se během každého měsíce ramadánu zdržoval v mešitě deset dní. V roce, kdy zemřel, se zdržoval v mešitě dvacet dní. (podle al-Buchárího)

Je třeba, aby se každý muslim řídil vedením Proroka (sAs), co se týče vynakládání úsilí na uctívání Alláha, na oživení tradice zdržování se v mešitě během těchto deseti dní. Pokud se nemůže zdržovat v mešitě celých deset dní, měl by usilovat o to, aby se mohl zdržovat v mešitě aspoň některé z těchto dní a zejména v liché dny. Je třeba, abyste nepromrhali čas těchto dní a nocí, neboť jsou to velmi významné dny. Kdo je promarní a nevyužije jich, ten přijde o velké dobro. Prorok (sAs) o ramadánu říká: „Během tohoto měsíce nastane noc, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo se připraví o její dobro, připraví se o ně úplně.“ (upraveno al-Albáním)

Připomínáme bratrům a sestrám některé věci týkající se almužny zakát al-fitr:

Almužna zakát al-fitr se platí za osobu v ceně jedné duté míry c komodity obvyklé v dané zemi, např. rýže apod. Odpovídá asi 3kg na osobu, na čemž se shodují všichni učenci, a to je to nejlepší. Někteří učenci povolili, zejména je-li to nezbytně nutné a vysoce žádoucí, aby byla vyplacena v částce, která odpovídá 3kg rýže, tj. asi 120 Kč za osobu. Kdo zaplatí víc, bude odměněn více. Tuto almužnu musí každý muslim zaplatit za sebe a za všechny muslimy, které je povinen živit. Almužna se pak vyplácí chudým a potřebným. Je třeba ji zaplatit před sváteční modlitbou. Nechť Alláh přijme vaše i naše činy.

—————

Zpět