Pomluva

18.03.2022 15:15

Páteční kázání 18. 2. 2022 (17. radžab 1443 h), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mocný Alláh kritizuje ve Své Vznešené Knize nactiutrhače a přikázal nám, abychom jim nenaslouchali: „Neposlouchej žádného křivopřísežníka hnusného, klevetníka s pomluvami obcházejícího, dobrému se na odpor stavějícího…“ (68:10-12) Al-Buchárí i Muslim vypráví podle Hudhajfy – radija lláhu anhu – že se dověděl, že někdo pomlouval, a Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – k tomu řekl: „Žádný nactiutrhač nevstoupí do Ráje.“

Al-Buchárí i Muslim vypráví podle Ibn Abbáse – radija lláhu anhumá – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – šel jednou kolem dvou hrobů a řekl: „Tyto dva postihnou muka. Ale nepostihnou je muka za něco velkého. Jeden z nich se nezakrýval při močení a druhý roznášel pomlouvy.“

Vypráví se, že k Umarovi bin Abdulazíz přišel jakýsi muž a zmínil před ním jiného muže. Umar mu řekl: „Chceš-li, podíváme se, jak to s tebou je. Jestli jsi lhal, patříš k těm, kdo jsou zmíněni v tomto verši: „Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.“ (49:6) Jestli jsi mluvil pravdu, patříš k těm, kdo jsou zmíněni v tomto verši: „…klevetníka s pomluvami obcházejícího…“  Chceš-li, odpustíme ti.“ Řekl: „Omlouvám se, kníže věřících, už to dělat nebudu.“

Al-Hasan al-Basrí řekl: „Věz, že kdo ti donáší, donáší někomu jinému na tebe.“

Vypráví se, že jednoho mudrce navštívil někdo z přátel a zmínil se u něj o jednom z jeho bratrů. Mudrc mu řekl: „Zdržel ses na návštěvě a dopustil ses tří činů: zprotivil jsi mi mého bratra, zaměstnal jsi mě zbytečnými řečmi a sám sebe jsi obvinil ze lži.“ Někteří mudrcové říkají: „Kdo ti řekne nějakou nadávku o tvém bratrovi, ten je nactiutrhač a ne ten, kdo nadává tobě.“

Pomlouváním se označuje nejčastěji to, když někdo někomu řekne, co o něm někdo jiný říká: „Ten a ten o tobě řekl to a to.“ Pomluva se netýká jeho.

Bratři muslimové, pokud za vámi někdo přijde a řekne vám, že ten a ten vám udělal to a to a řekl o vás to a to musíte udělat toto:

- neuvěříte mu, neboť svědectví nactiutrhače je odmítáno; Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.“ (49:6) Pokud za vámi přijde nějaký hanebník s nějakou zvěstí, podívejte se na to nejprve, neunáhlujte se, abyste nevědomky někomu neublížili.

- zabraňte mu v tom, neboť zabraňování v zavrženíhodném je povinností; Všemohoucí Alláh praví: „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha. A kdyby uvěřili vlastníci Písma, bylo by to pro ně lepší; jsou sice mezi nimi věřící, avšak mnozí z nich jsou hanebníci.“ (3:110)

- nebudete o svém nepřítomném bratrovi smýšlet špatně, neboť smýšlet špatně o jiném muslimovi je zakázané; Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! Nevyzvídejte a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Alláh věru je blahovolný ke kajícníku a slitovný.“ (49:12)

- nebudete slídit, abyste zjistili, jak se věci mají, neboť Všemohoucí Alláh zakázal slídění těmito slovy: „Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! Nevyzvídejte a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Alláh věru je blahovolný ke kajícníku a slitovný.“ (49:12) 

Co se vám na takovém nactiutrhači nelíbí, nedělejte ani vy. Nešiřte dál to, co vám takový nactiutrhač řekne.

Prosíme Alláha o odpuštění a aby nás uchránil před touto zlou hrozbou. 

—————

Zpět