Pokrevní svazky

09.09.2011 18:12

Páteční kázání 9. 9. 2011 (11. šawwál 1432), šejch Wael Makarem, mešita v Praze.

BismiLLÁHirrahmánirrahím,
chvála náleží Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kroměAlláha, jediného, který nemá společníka, a nikdo Mu není roven. A dosvědčuji, že Muhammad je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdo ho následují až do Soudného dne.

Připomenu sobě i vám, abychom se chránili před trestem Alláha. Vznešený Alláh řekl (ve vyznamu): "Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, nežmuslimové." Dosvěčuji, že svatý Korán je slovo vznešeného Alláha, je pravdou, správným vedením a završením Jeho náboženství. A nejlepším vzorem dodržování náboženství byl příkladný život našeho proroka Muhammada (sAs). A cokoli, co je přidáváno, nebude přijato.

Posel Alláha pravil: "Celý můj národ vstoupí do ráje, kromětoho, kdo odmítne." A zeptali se: "A kdo odmítne, posle Alláha?" Odpověděl: "Ten, kdo mě následuje, vstoupí do ráje, a
kdo mě nenásleduje, tím odmítá."

Vznešený Alláhu, Tebe prosíme o vstup do ráje, a o vše, co nás k němu přibližuje ze slov a činů. A k Tobě se utíkáme před peklem a vším, co nás k němu přibližuje ze slov a činů.

Bratři a sestry v islámu,

Alláh řekl (ve významu): "Lidé, bojte se Pána svého, jenžstvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Alláha, v jehož jménu se vzájemně prosíte a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Alláh zajisté nad vámi je pozorovatelem."(Ženy, verš 1)
Dbát na pravidla o pokrevních svazcích znamená to, abychom udržovali a posilovali vztahy mezi blízkými i vzdálenými příbuznými a abychom se vyvarovali a zabránili jejich přerušení.
Ten, kdo přeruší pokrevní svazky, je prokletý Alláhem, jeho činy nebudou v Den soudný přijaty a bude mu odepřen ráj.
Alláh řekl (ve významu): "A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi a narušíte pokrevní svazky své. Toto jsou ti, jež Alláh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich oslepil." (Muhammad, verš 22-23)
Od Abú Músá al-Aš'arí (rAa), že Prorok (sAs) řekl: "Tři druhy lidí nepůjdou do ráje: ten, kdo neustále pije alkohol, ten, který rozbije pokrevní svazky a ten, kdo věří v magii."
Ty, který přerušíš pokrevní svazky, věz, že tím zatvrdne tvoje srdce a spadneš do dalších hříchů a to je cesta k tomu, že začneš šířit pohoršení na zemi.
Alláh řekl (ve významu): "Avšak ti, kdož úmluvu s Alláhem porušují po jejím uzavření, kdož přetrhávají svazky, jež Alláh nařídil, aby byly spojeny, a ti, kdož pohoršení na zemi šíří, ti nechť jsou prokleti a nechť příbytek mají odporný!" (Hrom, verš25)
Od Abú Hurajra (rAa), že Prorok (sAs) řekl: "Činy synů Adama se zvedají k Alláhu každý čtvrtek v páteční noci. A nebudou přijatyčiny toho, kdo přerušil pokrevní svazky."

Islám chtěl postavit společnost na pevných základech tak, aby se mezi jejich členy rozšířila láska a bratrství, a rodinu ustavil základním kamenem společnosti. Když bude tento kámen silný a stabilní, společnost bude silná, a když se zeslabí, společnost bude slabá. Proto dal islám těmto svazkům práva a uložil muslimům za povinnost tyto svazky udržovat pevné a stabilní. A nejdůležitější vztahy, o které se máme starat, jsou vztahy k rodičům.
Od Abú Hurajra (rAa), že jeden muž se zeptal Posla Alláha (sAs): "Kdo z lidí má největší právo na moje dobré chování?" Odpověděl: "Tvá matka." Muž se zeptal znovu: "A kdo potom?" "Tvá matka", odpověděl Prorok (sAs). "A kdo potom?" Řekl: "Tvá matka." "A kdo potom?" Řekl: "Pak tvůj otec."
Alláh řekl (ve významu): "Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kroměNěho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim "Uff!" a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým! Skloň k nim oběma z milosrdenství křídla pokory a řekni: ,Pane můj, smiluj se nad nimi oběma, tak jako oni mě vychovali, když jsem byl malý!'" (Noční cesta, 23-24)

Alláhu upevni islám a muslimy, víru a věřící. Alláhu pozvedni nás svým náboženstvím a pozvedni islám skrze nás

—————

Zpět