Pokora při modlitbě

22.12.2017 22:14

Páteční kázání 22. 12. 2017 , šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Vznešený Alláh na začátku súry Věřící zmiňuje některé vlastnosti věřících, kteří jsou úspěšní. V prvním verši této požehnané súry nás nejprve Vznešený a Všemohoucí zpravuje o tom, že věřícím se bude dobře dařit a budou šťastní na tomto i na Onom světě. Zmiňuje vlastnosti věřících, kteří si zaslouží, aby se jim takto dařilo, jak bylo stanoveno v Koránu, zaslouží si tento úspěch na tomto i na Onom světě. Dnes budeme s dovolením Vznešeného Alláha hovořit o první z těchto vlastností. Zamyslete se, a nechť vás Alláh obdaří těmito vlastnostmi, a řiďte se jimi. Kdo jedná v souladu s těmito vlastnostmi, tomu Alláh určil velkou odměnu. Vznešený Alláh, sláva Mu, pravil: „Šťastní jsou ti věřící, kteří v modlitbách svých jsou pokorní.“ (Věřící, 23:1-2)

Služebníci Alláhovi, zamyslete se, jak byly tyto vlastnosti započaty a zakončeny zmínkou o modlitbě, která je tím nejvýznamnějším činem a vůbec nejvznešenějším. Prvním v tomto požehnaném výčtu vlastností je, že jsou „pokorní v modlitbách“(Věřící, 23:2), a poslední vlastnost zmíněná v tomto požehnaném výčtu je, že „o modlitby své pilně dbají“(Věřící, 23:9) Toto nám, služebníci Alláhovi, ukazuje vysoké a významné postavení modlitby jako nejvznešenějšího činu věřícího člověka, nejvýznamnějšího projevu poslušnosti, jeho nejvznešenější oběti, toho nejlepšího, co ho přibližuje k Vznešenému Alláhovi, budiž požehnán. Skutečným věřícím je ten, kdo je pokorný v modlitbách, kdo je dodržuje a vykonává ve správný čas a správným způsobem, dbá na všechny podmínky a povinnosti, které se toho týkají, a tím se přibližuje k Vznešenému Alláhovi, budiž požehnán. Alláh, sláva Mu, pravil: „Hledejte pomoc v trpělivosti a modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné, kteří soudí, že s Pánem svým se setkají a že k Němu se navrátí.“ (Kráva, 2:45)

Pokora při modlitbě je jako duše v těle.

Základem pokory, je pokora duše, s úctou a poslušností vůči Alláhovi, s pokorou v duši a podřízeností vůči Alláhovi. Je-li pokorná duše, je pokorný i sluch a zrak, tvář i čelo a všechny ostatní orgány a smysly.

Když Prorok (sAs) poklekal, říkával: „S pokorou se k Tobě sklání můj zrak, sluch, mozek, kosti i nervy.“V jiné verzi podle Ahmeda je: „S pokorou jsem stanul před Alláhem, Pánem všech světů.“

Když někteří z předků viděli, že si někdo hraje s rukama při modlitbě, řekli: „Kdyby byla jeho duše pokorná, byly by pokorné i ostatní části jeho těla.“

Prorok (sAs) k tomu řekl: „Člověk se vrací z modlitby a byla mu zapsána jen desetina modlitby, devítina, osmina, sedmina, šestina, pětina, čtvrtina, třetina, polovina.“ (podle Abú Dáwúda, upraveno al-Albáním)

Poukazuje na to, že pokora každé duše se liší podle toho, jak dalece je přítomna a jak velebí Alláha. Podle toho také lidé navzájem soutěží o to, jak budou jejich činy přijaty a jak budou odměněni, jak vysoko na stupních stanou, jak nízko klesnou jejich špatné skutky.

Prosím Vznešeného Alláha, aby nás učinil pokornými, dále také, aby nás Všemohoucí navrátil ke Své víře, aby byla slova muslimů sjednocena podle jedné Pravdy, aby chránil naše svatá místa, aby ochraňoval naše bratry a sestry v mešitě al-Aksá, v Palestině a všude na světě.

 

—————

Zpět