Pohostinnost patří islámu

08.09.2017 07:35

Páteční kázání 8.9.2017 (17. 12. 1438), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Uctění hosta a pohoštění je jedním z nejvznešenějších činů, jednou z nejlepších vlastností, kterými se pyšní proroci a ke kterým povzbuzovali ti, kteří byli vyslání, a vyznačovali se jí ti nejštědřejší, nejlaskavější. Kdo byl znám pohostinností, byl znám šlechetností, vznešeností. Všichni vládcové v předislámské i islámské době byli pohostinní, ctili hosty, jak vyprávěl Ibn Hibbán – nechť je k němu Alláh milostivý – že „u Arabů bylo považováno za šlechetné pohostit hosty, nakrmit je, a kdo to nedělal, nebyl považován za velkorysého“.

Náš prorok Muhammad (sAs) nás povzbuzoval, abychom ctili hosty. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť uctí svého hosta.“ (podle al-Buchárího a Muslima) Vznešený Korán toto potvrzuje v příběhu Abrahama – mír s ním – kdy Všemohoucí Alláh pravil: „Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění? Hle, vešli k němu a pravili ‚Mír‘, a on odvětil: ‚I vám mír, lidé neznámí!‘ A k rodině své odešel a tučné tele připravil a se slovy ‚Což jíst nebudete?‘ jim je předložil.“ (Běžící, 51:24-27) Prorok (sAs) řekl Abdulláhovi bin Amr (rAa): „Máš povinnost vůči svému hostu.“ (podle al-Buchárího a Muslima) Prorok (sAs) potvrdil, co řekl Salmán al-Fárisí Abú Dardá’ovi: „Máš povinnost vůči svému hostu.“ (podle at-Tirmídhího)

K pohostinnosti patří to, že se člověk zaraduje z příchodu hosta, ukáže mu svou radost, mluví s ním laskavě, z jeho tváře je patrná radost z jeho příchodu a z toho, že mu může posloužit, ukáže mu tvář plnou úsměvů. Říká se, že úsměv na tváři je lepší než pohostinnost.

K ušlechtilým vlastnostem, ke kterým nás vede naše víra, je pohoštění. Vznešený Alláh říká k tomu, čím se vyznačují zbožní lidé: „a krmili jídlem – přes lásku svou k němu – chuďasa, sirotka i zajatce.“ (Člověk, 76:8) Abdulláh bin Salám vyprávěl, že když přišel Prorok (sAs) do Medíny, ostýchali se před ním lidé, a on byl z těch, kdo vyšli ven a podívali se na něj, a ihned poznal, že takhle nevypadá lhář, a první slova, která od něho slyšel, byla: „Hostěte jídlem, zdravte se (as-salám aleikum), upevňujte příbuzenské vztahy, modlete se, když jiní spí, a vejdete do Ráje v míru.“ Prorok (sAs) řekl: „Vznešený a Všemohoucí Alláh má nejraději, když uděláte radost jinému muslimovi, pomůžete mu od trápení nebo zaženete jeho hlad, anebo za něj splatíte dluh.“

Prorokovi (sAs) druhové (rAa) říkávali: „Setkávání se u jídla je tou nejvznešenější morální zásadou.“

Nechť nás Alláh všechny obdaří štědrostí a velkorysostí.

—————

Zpět