Pohled Koránu na život

20.09.2019 06:34

Páteční kázání 20. 9. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedno z dobrodiní, kterého se lidstvu dostalo díky islámu, je jasně ukázaná cesta k výchově lidí, výchově celých generací a utváření národů, budování civilizací a to jedině k obrácení bloudícího lidstva ke světlu víry v jedinnost, vědění a správné vedení. Alláh pravil: „A přišlo k vám nyní od Alláha světlo a Písmo zjevné, jímž Alláh povede ty, kdož usilují o Jeho zalíbení, po cestách míru a jímž je vyvede z temnot na světlo z dovolení Svého a dovede je tak ke stezce přímé.“ (5:15-16) Přišel Vznešený Korán, zaujal místo v srdcích, odrazil se v konání i morálce a přenesl arabský národ, který nebyl politicky ani náboženský jednotný, ode dna až na samý vrchol, od rozštěpení k jednotě, od ponížení k respektu. Jejich potomci začali šířit toto náboženství po té, co ho ovládly spory a neshody, a šířili v něm pevně ukotvenou civilizaci, která byla postavena na pevném přesvědčení, které vyzývalo k víře v  Alláha jediného a respektování všech dřívějších nebeských poselství a jejich proroků na základě Prorokových (sAs) slov: „Proroci jsou nevlastními bratry ve víře, mají různé matky, ale jedno náboženství.“ (podle imáma Ahmeda) Vyzývalo také ke vznešeným mravům, šíření vědění, znalostí, očištění, lásce a souladu mezi lidmi, neboť před Alláhem jsou si rovní, vyzývalo také k osídlení a budování Země. Vznešený Alláh pravil: „On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil; choďte po zádech jejích a jezte z toho, co vám uštědřil – a u Něho bude pak vzkříšení.“ (67:15) Ukázalo člověku, že cesta ke skutečnému štěstí vede dvěma směry: cesta očištění a cesta vědění, a jeho spása plyne z činů, které vykoná pro tento svět a pro Onen svět. Vznešený Alláh ujišťuje, že kdo půjde po této cestě, dojde ke štěstí. Pravil: „Kdokoli zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ (16:97) Pro tento národ se stala skutečností slova Mocného a Vznešeného Alláha: „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi.“ (3:110)

Korán se stejnou měrou zajímá o jednotlivce i celou společnost, aniž by komukoli škodil, ale pro uchování struktury společenství upřednostňuje obecný zájem před zájmem jednotlivce, pokud by byly v neshodě. Tato rovnováha je osou islámu, jak pravil Všemohoucí Alláh: „A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás.“ (2:143) Nejúžasnější slova vyslovil Ibn al-Qajjim, když říká: „Islámské právo je sama spravedlnost, samo milosrdenství, samý prospěch. Vše, co sklouzne od spravedlnosti k nespravedlnosti, od milosrdenství v jeho opaku, od prospěchu k tomu, co škodí, od moudrosti k nicotnosti, tak to není součástí islámského práva, i kdyby to tam bylo přidáno na základě interpretace.“

Ustanovení Koránu se vyznačují velkolepými východisky, principy a cíli, které z něho tvoří věčnou ústavu, platnou ve všech dobách a na každém místě zaručující vzkvétající šťastný život, o který lidstvo stále usiluje.

Mnozí lidé si dnes myslí, že Vznešený Korán se recituje pouze pro požehnání a získání odměny a že vše, co v něm je, vyzývá k opuštění tohoto světa, zřeknutí se ho a konání činů pouze pro svět příští. Zapomínají, že Vznešený Korán vyzývá člověka, aby se ujal klíčů k tomuto světu ještě před světem příštím, když ho učí, aby toužil po obou světech současně. Alláh – chvála Mu – pravil: „A jsou mezi nimi někteří, kdož říkají: ‚Pane náš, daruj nám dobré na tomto světě i dobré v životě budoucím a ušetři nás muk trestu ohnivého!‘“ 2:201) Korán vyzývá věřící, aby vedli vzkvétající život na zemi. Vznešený Alláh pravil: „On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil; choďte po zádech jejích a jezte z toho, co vám uštědřil – a u Něho bude pak vzkříšení.“ (67:15) V jiném verši Mocného je objasněn základ pohledu na tento svět: „Nezapomínej na úděl svůj v životě pozemském a čiň dobré tak, jak Alláh učinil dobré tobě!“ (28:77) Skutečný věřící uctívá svého Pána, důvěřuje Mu, kdekoli se ocitne: v obchodě, továrně, nemocnici, firmě, společnosti a Alláh ho sleduje v jeho počínání. Jeho mravy se stávají vznešenějšími, než je hrabivost a chamtivost. Korán chce, aby člověk pracoval, a varuje před nečinností a leností na tomto světě. Alláh – chvála Mu – pravil: „Rci: ‚Jednejte, a Alláh uvidí činy vaše stejně jako jeho Posel a věřící!‘“ (9:105) Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Je lepší nemít žádné jídlo, než nemoci ho získat vlastníma rukama. David (mír s ním) jedl pouze to, na co si vydělal vlastníma rukama.“ (podle al-Buchárího) Také řekl: „Alláh nemá rád ty, kdo nepracují.“ (podle at-Tabaráního)

Korán nás varuje před tím, abychom se neobraceli jen na tento svět a nenechali se jím jen svádět k zábavě: „Vězte, že život pozemský je pouze hra a zábava.“ (57:20)

Prosíme Alláha – chvála Mu – aby nás chránil před chybami a aby nás zavedl na cestu dobra, zbožnosti a ctnosti.

 

—————

Zpět