Podpora Proroka (nechť mu Alláh žehná a dá mír)

21.09.2012 23:54

Páteční kázání 21. 9. 2012 (5. dzu l-qi‘da 1433), Hussam al-Hashlamoun, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ‘alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

„Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Když Alláh Nejvyšší stvořil člověka, vybral si pak ze Svých služebníků ty nejlepší a nejmilosrdnější  a učinil z nich Své posly. Alláh Nejvyšší řekl (ve významu): „Alláh si volí mezi anděly a mezi lidmi posly Své.“ (22:75) A Alláh upřednostnil posly nad ostatními lidmi a poručil lidem je ctít. Ze všech lidí je Alláh uštědřil přímou stezkou, když řekl (ve významu): „A toto jsou ti, jež Alláh správně vedl ‒ jdi tedy po správné cestě jejich!“ (6:90) Alláh také poručil věřit ve všechny posly, jak řekl (ve významu): „ …a uvěřili všichni věřící v Alláha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly Jeho ‒ a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho.“ (2:285) A tudíž my věříme a milujeme všechny proroky (mír s nimi), Muhammada, Ježíše, Abraháma,  Mojžíše,  Lotta, Izáka, Jákoba, Húda a Sáliha a nečiníme žádný rozdíl mezi nimi. Všichni jsou proroci, mají své místo a těší se velké úctě. Není dovoleno nikoho z nich ponižovat či znevažovat jeho osobu. My se hněváme stejně, když je zneuctěn jakýkoliv prorok, ať je to prorok Muhammad, či Ježíš nebo Mojžíš (mír s nimi).

Muhammad (mír s ním) je nejlepší z lidí, co vzešli od Adama. On je milosrdenstvím, on je ten, který otevře všem lidem brány ráje. Alláh nám poručil ho milovat a poslouchat jeho příkazy. Alláh Nejvyšší ve Své Knize dává vedle sebe poslušnost Alláhovi s poslušností k Poslu Alláhovu (sAs) dvacetpětkrát takto: „Poslouchejte Alláha a poslouchejte posla a mějte se na pozoru!“ (5:92), v jiné súře řekl (ve významu): „Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Alláha.“ (4:80) Od příchodu poselství byl  Posel Alláhův (sAs) vystaven výsměchu a ponižování, avšak Alláh se zavázal, že ho ochrání a řekl (ve významu): „Vždyť My stačíme ti proti posměváčkům,…“ (15:95) a v jiné súře řekl (ve významu): „…však pro ty, kdož uráželi posla Alláhova, je připraven trest bolestný.“ (9 :61) A tak Alláh slíbil, že přísně potrestá každého, kdo se snaží ublížit Poslu Alláhovu (sAs).

Bratři a sestry, během posledních dnů někteří bezcharakterní lidé zneuctili našeho Proroka (sAs) uvedením pokleslého filmu plného zášti a nevědomosti o životě Posla Alláhova (sAs). A Alláh Nejvyšší nám poručil, abychom se postavili za Proroka (sAs) a je naší povinností se zlobit nad takovým počínáním. Avšak naše rozhořčení a hájení našeho Proroka (sAs) by se nemělo ubírat cestou ničení majetku a ohrožováním lidí. Bylo jistě nutné vyjít do ulic a vyjádřit svou zlobu a nesouhlas se zneuctěním osoby Posla Alláhova (sAs), ale co potom? Jaká je role každého z nás, zvláště když jsme ve společnosti nemuslimů?

Je třeba, milí bratři a sestry, aby s touto událostí byly oživeny vlastnosti Posla Alláhova (sAs). Kolik muslimů ublížilo Prorokovi (sAs) svým špatným chováním vůči jiným muslimům a nemuslimům, a kolik zpráv o muslimech dorazilo na Západ, jež zformovaly špatné smýšlení a vryly do srdcí tamních lidí velkou zášť vůči islámu a muslimům? A kolik bohatých lidí se zachovalo špatně a  zostudilo islám a muslimy svým bezostyšným chováním a  hloupostí?

Je na nás, abychom tuto událost učinili připomenutím hlavního úkolu Posla Alláhova (sAs), který řekl: „Byl jsem vyslán, abych dovršil vznešené chování.“ Mnohé z vlastností Posla Alláhova (mír s ním) nám schází a je na nás, abychom se je naučili a používali a také mohli naučit naše děti, a vyprávět o tom nemuslimům na Západě. A jak je můžeme vůbec s tímto chováním obeznámit, když my sami se jich nedržíme a sami neoplýváme stejnými vlastnostmi?

Vždyť Posel Alláhův (sAs) byl školou všemi svými dobrými činy a svými krásnými vlastnostmi, a byl tak milosrdným a soucitným. Nebyl to on, kdo zakázal dětem si zahrávat s ptáčky a trápit je? A říkával: „Ten, kdo se neslituje, nebude s ním slitování.“ On také přikázal jedné ženě, když ji slyšel nadávat své velbloudici slovy: „jdi, ty zatracená“, aby ji neosočovala a řekl jí: „Slez z ní dolů, nebudeš jezdit na zatracené velbloudici.“

Posel Alláhův (sAs) byl přátelský a milosrdný i k nemuslimům, ba dokonce nás vychoval a učil nás tak, abychom se k nim chovali dobře. Je na nás, abychom jim vyprávěli, jakou o ně měl starost. Řekl nám: „Kdo ublížil tomu, kdo je pod naší ochranou, tak ublížil mně.“

On vskutku byl příkladem nejlepšího chování k ženám a zacházení s ženami a povýšil jejich místo ve společnosti a dal jim vážnost. Poručil nám: „Chovejte se k ženám dobře.“ V jiném výroku označil nejlepší chování k ženám předností mezi muži a řekl: „Nejlepší z vás jsou ti, kteří se nejlépe chovají ke svým manželkám.“

Milí bratři a sestry, je třeba vždy, když se zlobíme kvůli Poslu Alláhovu (sAs) a když jsou naše city hluboce raněny, mít stále na mysli, jak se s ním vůbec můžeme setkat, pokud sami zanecháme jeho správnou cestu a vznešené chování. Ani pokud se z jeho života, ani z jeho chování nic nenaučíme. 

—————

Zpět