Podpora Alláha

02.09.2011 18:00

Páteční kázání 2. 9. 2011 (4. šawwál 1432), šejch Wael Makarem, mešita v Praze.

 

BismiLLÁHirrahmánirrahím,
chvála náleží Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kroměAlláha, jediného, který nemá společníka, a nikdo Mu není roven. A dosvědčuji, že Muhammad je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne.

Připomenu sobě i vám, abychom se chránili před trestem Alláha. Vznešený Alláh řekl (ve vyznamu): "Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, nežmuslimové."
Dosvěčuji, že svatý Korán je slovo vznešeného Alláha, je pravdou, správným vedením a završením Jeho náboženství. A nejlepším vzorem dodržování náboženství byl příkladný život našeho proroka Muhammada (sAs). A cokoli, co je přidáváno, nebude přijato.
Posel Alláha pravil: Celý můj národ vstoupí do ráje, kromě toho, kdo odmítne. A zeptali se: "A kdo odmítne posle Alláha?" Odpověděl: "Ten, kdo mě následuje, vstoupí do ráje, a
kdo mě nenásleduje, tím odmítá."
Vznešený Alláhu, Tebe prosíme o vstup do ráje, a o vše, co nás k němu přibližuje ze slov a činů. A k Tobě se utíkáme před peklem a vším, co nás k němu přibližuje ze slov a činů.

Bratři a sestry v islámu,
důležitá povinnost tohoto náboženství se začala vytrácet z našeho národa, z naší ummy. Což způsobí nám samým hodně potíží. Všechny pilíře islámu byly ustaveny v jeho počátcích. V poslední době však díky slabosti muslimů postupně jeden po druhém slábly a začaly se vytrácet ze společnosti. Vytratily se povinnosti a symboly, důležité pro islám. Vytratilo se správné chápání islámu. Islám se ocitá v pozici jako na svém začátku, kdy byl pro lidi cizí. Muslimové si dnes vystačí s konáním rukú' a sudžúd, půstu, a jsou spokojení, jakoby vykonali vše, co od nich jejich víra žádá.
Alláh řekl (ve významu): "Vy, kteří věříte! Podpoříte-li Alláha, On zajisté podpoří vás a upevní paty vaše!" (Muhammad, verš7)
Vy, kteří věříte! Buďte pomocníky Alláha, tak jak to řekl Ježíš,syn Mariin, apoštolům: "Kdož budou pomocníky mými na cestěAlláha?" I odvětili apoštolové: "My budeme pomocníky Alláhovými." (Sevřený šik, 14)
Podporovat máme vědou a slovem, majetkem a financemi i duší.
"Hle, takoví jste - jste vyzýváni, abyste rozdávali na cestěAlláha, avšak mezi vámi jsou lakomci. Kdo však je lakomý, je jím keškodě vlastní, neboť Alláh je soběstačný, zatímco vy jste potřební. A obrátíte-li se zády tedy On vás vystřídá lidem jiným, jenž vám nebude podoben." (Muhammad, 38)
"Kdo tedy bude tím, jenž poskytne Alláhu krásnou půjčku, aby mu ji Alláh dvojnásobně splatil a dostalo se mu odměny veliké?"(Železo, 11)
"Kdokoliv dá Alláhu půjčku výhodnou, tomu bude vrácena mnohonásobně; Alláh zavírá a otevírá dlaň svou a k Němu budete navráceni." (Kráva, 245)
Když Alláh seslal tento verš, jeden velký rabín řekl Abú Bakrovi, který ho vyzýval k islámu: "My nepotřebujeme Alláha, protože On od nás žádá půjčku. Kdyby byl bohatý, nepotřeboval by od nás půjčku."
Alláh na to odpovídá: Alláh věru slyšel řeči těch, kdožhovořili: "Alláh je chudý, jsme bohatí!" A zapíšeme si dobře slova jejich i jejich bezprávné zabíjení proroků a pak jim řekneme: "Ochutnejte trestu spalujícího." (Áli 'Imrán, 181)
"Lidé, vy chudáci jste na Alláha odkázaní, zatímco On soběstačný je a chvályhodný." (Stvořitel, 15)

Alláh uštědřuje všechny lidi, všechen majetek patří Jemu, a přikazuje nám dát náboženství z toho, co nám poskytl. Ne proto, že by nás potřeboval, ale jak říká v Koránu (ve významu): "aby Alláh poznal ty, kdož podporují Jeho i posly Jeho v tajnosti. A Alláh silný je i mocný." (Železo, 57) Podpora neznamená to, že Alláh něco potřebuje, ale že nám dá majetek jako zkoušku, a dá nám příkazy, jak s ním nakládat a je na nás, jestli dodržíme Jeho příkazy nebo ne. Je na nás, jestli budeme podporovat Jeho náboženství na zemi nebo ne.
Islám žádá od tebe, abys ho podporoval, tak ho podporuj. Čím? Vším, co můžeš a co máš.
"A Alláh vskutku podpoří ty, kdož podpoří Jeho - a Alláh věru je silný, mocný." (Pouť, 40)

Alláhu upevni islám a muslimy, víru a věřící. Alláhu pozvedni nás svým náboženstvím a pozvedni islám skrze nás.

—————

Zpět