Pocit zodpovědnosti

06.10.2023 05:54

Datum: 6. 10. 2023 (21. rabí´al-awwal 1445 H)
Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh má Svá znamení ve vesmíru stejně, jako má Svá znamení ve Své Knize. Korán je kniha Alláha, kterou čteme; a vesmír kolem nás je kniha Alláha, kterou pozorujeme. Alláh se zaručil, že ochrání Korán, ale lidé ho většinou nepraktikují. Stejně tak zaručil správný chod vesmíru; lidé však nežijí v souladu s jeho zákony. Výsledkem toho je jak pravil Alláh: „Na pevnině i na moři se objevily katastrofy a neštěstí jako výsledek hříchů, které lidé udělali.“ (Byzantinci, 41) –

Stvořitel, když stvořil člověka, obdaroval ho rozumem a schopností nést zodpovědnost. Z moudrosti, laskavosti a milosti Alláha je, že dal člověku tuto zodpovědnost na základě jeho svobodného rozhodnutí. Alláh pravil: „Nabídli jsme břemeno víry nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly je nésti a zalekly se ho; a vzal je na sebe člověk, ačkoli je nespravedlivý a nevědomý.“ (Spojenci, 72).

Problém člověka je tedy v tom, že je nespravedlivý a nevědomý. Opakem těchto dvou vlastností je znalost a spravedlnost. Proto je znalost nezbytností. Až po ní přichází navíc spravedlnost. První podmínkou pro získání zodpovědnosti je tedy znalost. To je pochopitelné, když si uvědomíme, že naše náboženství klade veliký důraz na znalost a spoléhá na ni při vyzývání k Alláhu. Skrz znalost a správné uvažování si islám vzal na starost vše, co člověku prospívá. Účel znalosti v našem náboženství je posílit víru ve Stvořitele. Proto islám rozlišil mezi vzdělaným a nevzdělaným národem. Alláh pravil: „Zeptej se: Jsou si rovni ti, kdo znají (pravdu), s těmi, kdo ji neznají? Vskutku se nad tím zamyslí jen lidé zdravého rozumu.“ (Skupiny, 9). Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl o znalosti a snaze ji získat: „Tomu, kdo se vydá na nějakou cestu s úmyslem dosáhnout znalosti, tomu Alláh usnadní cestu do Ráje.“ (Sahíh al-Buchárí).

Proto je nezbytné, aby člověk poznal a seznámil se s tím, za co je zodpovědný, a za co bude v Soudný den souzen, také je nezbytné, aby poznal svého Pána, který se ho bude tázat, a měl k Němu náležitou úctu. Vždyť pocit zodpovědnosti nedosáhne, kromě těch mezi námi, kteří si uvědomili Pána, který se jich bude ptát, a skutečně poznali věci, za které jsou zodpovědní. Nezbytné je, aby si každý člověk uvědomil důležitost toho, nad čím má moc nebo právo s tím jednat, a to dříve, než s tím začne jednat nebo o tom pouze mluvit. A to všechno vychází z pocitu zodpovědnosti, který nám náleží před Vznešeným Stvořitelem, za veškeré dobro, co nám dal, a za veškeré dary, kterými nás obdaroval, je to zodpovědnost i o vesmír a naše okolí, člověka, národy i celé lidstvo.

Druhou podmínkou pro získání zodpovědnosti je spravedlnost, na které byla založena naše islámská víra. Alláh pravil: „A slovo tvého Pána dosáhlo úplnosti v pravdě a spravedlnosti.“ (Dobytek, 115). Vše, co Korán říká, je pravda; a vše, co přikazuje, je spravedlivé. Neschvaluje nespravedlnost a bezpráví. Vždy je s pravdou, ať je kdekoliv. Spravedlností je myšleno: doručit každé právo tomu, komu patří. Spravedlnost je tedy nezbytnou hodnotou, kterou se islám snaží prosadit mezi lidmi. Veškeré systémy a přikázání islámu jsou založeny na spravedlnosti. Ať už je to systém vlády, soudnictví, ekonomika, výchova, jednání, myšlení atp.

Věřící! Vězte, že jste zodpovědní za vše, nad čím máte moc nebo právo s tím jednat. A to bez ohledu na to, zda je to zodpovědnost jen konkrétního jedince nebo zodpovědnost společná. Alláh pravil: „A nenásleduj to, o čem vědění nemáš, vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.“.

Vězte také, že seslání Knih je připomenutí pro věřící a upozornění pro pokrytce. Alláh pravil: „A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.“ (Zlaté ozdoby, 44).

Věřící! Alláh vám oznámil, že vidí vaše skutky. Ví, co je ve vašich duších. Neskryje se před ním nic. Skryté je pro Něj veřejné. Oznámil vám to proto, abyste se Ho obávali a měli se před Ním na pozoru. Alláh pravil: „… a vězte, že Alláh ví, co je ve vašich duších …“ (Kráva, 235).

Pocit zodpovědnosti je tedy to, aby si člověk uvědomil, že jeho Stvořitel sleduje jeho činy, zjevné i skryté. Cítěním zodpovědnosti dosáhnete vrcholu dobrého konání a uctívání Alláha. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vysvětlil, že dobré konání znamená: „… abys uctíval Alláha, jako kdybys Ho viděl. Pokud Ho však nevidíš, pak On tě vidí.“ Sahíh al-Buchárí a Sahíh Muslim. Vyvarujte se nezodpovědnosti! Nezodpovědnost je nespravedlnost. Takto se šíří vše špatné. Nespravedlnost bude v Soudný den temnotami pro toho, kdo byl nespravedlivý.

—————

Zpět