Plody půstu

10.05.2019 20:19

Páteční kázání 10. 5. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslimská menšina v České republice přivítala váženého hosta, závan vánku od Alláha, který ovívá muslimy. Prorok (sAs) řekl: „Jakmile přijde ramadán, otevřou se brány nebes, zavřou se brány Pekla a ďáblové jsou spoutáni.“ (všichni se na něm shodují) Je to měsíc bezpečí a víry, víra muslimů v něm roste, aby dosáhla vysoké úrovně v očištění duše, kdy zanechá požitků tohoto světa a oprostí se od nich, je to měsíc bezpečí, kdy každý muslim dbá na bezpečí své společnosti a její ochranu, přestane dělat zakázané věci, pilně se snaží vykonávat co nejvíce zbožných skutků, je to měsíc bezpečí a odevzdání se, měsíc, kdy nikdo nikomu neškodí a nekazí ničí pověst ani jinak nikomu neškodí, je to měsíc bez hříchů a neposlušnosti, bez šizení uctívání Alláha, je to měsíc, kdy se zcela ukazují islámské rituály v jejich úplnosti, radost z uvítání měsíce poslušnosti a uctívání. Ramadán věřícím mnoho dává. Prorok (sAs) řekl: „Kdo se postí v měsíci ramadánu s vírou a očekávajíc odměnu od Alláha, budou mu odpuštěny všechny jeho minulé hříchy.“ (všichni se na něm shodují) Proto se každý muslim snaží plně využít každého okamžiku tohoto měsíce. Těchto požehnaných dní je jen omezený počet, jak pravil Vznešený a Mocný Alláh, a žádný muslim by si je neměl nechat ujít. Je to požehnaný měsíc, kdy je možné dosáhnout bohabojnosti a posílit ji v srdcích věřících. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (2:183)

Je to měsíc dobra, ze kterého mohou muslimové těžit. Kdo jej však promrhá a ošidí, bude škodný a bude litovat, což potvrzují slova Proroka (sAs): „Není žádný měsíc, ze kterého by muslimové měli větší užitek, a není žádný měsíc, který by byl horší pro pokrytce.“(podle Ahmada)

Požehnaný měsíc ramadán je měsíc, ze kterého je možné mít užitek a během kterého se očistí duše od různých břemen a hříchů, srdce je chráněno od nánosů, které na něm ulpěly za celý rok, odměna za zbožné skutky se v tomto měsíci násobí sedmsetkrát i více pro toho, kdo má dobrý úmysl a koná všechny skutky s oddaností k Mocnému a Vznešenému Alláhovi. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Každý skutek člověka se mu počítá, dobrý skutek se počítá jako deset až sedm set takových. Alláh pravil: ‚Kromě půstu. Půst je pro Mne a Já za něj odměňuji. Člověk se vzdává požitků, jídla a pití kvůli Mně.‘ Postící se člověk se těší ze dvou radostí: když přeruší půst a když se setká se svým Pánem. Pach z úst postícího se člověka je Alláhovi milejší než vůně pižma.“ (všichni se na něm shodují) Ve sbírce správných hadísů od Muslima se traduje, že Abú Hurajra také vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Pět každodenních modliteb, (modlitba) od pátku do pátku a (půst) od ramadánu k ramadánu jsou odčiněním všech hříchů spáchaných mezi nimi, pokud člověk nespáchal velký hřích.“ (podle Muslima)

Půst člověka chrání a umravňuje, až se stane prostředkem, díky kterému se dostane do Ráje a zachrání se před Ohněm pekelným v Soudný den. A totéž díky Koránu. Prorok (sAs) řekl: „Půst a Korán se stanou v Soudný den přímluvci služebníka. Půst řekne: ‚Pane, zakázal jsem mu jídlo a požitky ve dne, učiň mě jeho přímluvcem.‘ Korán řekne: ‚Pane, zabránil jsem mu ve spánku v noci, učiň mě jeho přímluvcem.‘ A stanou se oba přímluvci.“ (podle at-Tabaráního)

Služebníci Alláhovi,

věřící v požehnaném měsíci ramadánu, by si měl vytvořit podrobný plán, aby plně využil každé chvilky v tomto měsíci, aby nepromarnil žádný okamžik, aniž by z něj měl nějaký užitek, nebo aby vykonal nějaký skutek poslušnosti. Alláh nám udělal takovou laskavost, že stanovil různé způsoby uctívání, od půstu, po noční modlitbu, připomínání si Alláha, čtení Koránu a almužnu až po udržování vztahů s rodinou. Toto vše jsou zbožné skutky, které se v ramadánu násobí.

Během ramadánu žijí lidé jako jedno tělo. Toto je část tajemství společenského aspektu půstu. Každý muslim soucítí se svým bratrem muslimem a to ho vede ke slitování a soucitu s chudými a potřebnými. Prorok (sAs) řekl: „Věřící, ve své vzájemně projevované laskavosti, soucitu a účasti, jsou jako jedno tělo. Když trpí jedna část těla, celé tělo reaguje tak, že je zesláblé a v horečkách.“ (podle Muslima)

Každý muslim by měl dbát na to, aby plně využil každého okamžiku dne i noci s pokorou vůči Alláhovi, Požehnanému a Vznešenému, a prosil Ho ve svých modlitbách, aby sjednotil naši islámskou obec a zbavil ji veškerého neštěstí, rozbrojů a zkoušek, aby ušetřil krev muslimů a sjednotil jejich duše a slova, dále aby ochraňoval hrdě stojící, drahá islámská svatá místa a aby ochraňoval muslimskou menšinu v České republice a ostatních zemích.

—————

Zpět